Skip to main content

Full text of "Ordinum religiosorum in ecclesca militanti catalogus = Catalogo degli ordini religiosi della Chiesa militante ..."

See other formats


ipi iwninjiimiiii ^j . ■-^^■^1) ^ f"::j JJ ■ C 12 . SSSriS^tkKfs- L ! * n '^: lOCIlALC^ ORRINUM RELIGIOSORUM 
In Ecclefia Militanti 

CATALOGUS- 

P A R S T E R T I A 

Compleftens aliquos in prima editione onjif- 

fos, diverfa etiam Alumnorum Collegia, 

& Foeminarum Congregationes , 

Quihus mo7^e Religioforum Regulce mwndi^ 

^ indumentaprcejcrihuntur , utjinguli 

a coeteris dignofcantur ^, 

CLEMENTI XL 

P O N T. M A X. 

O B L A T U S 
A V. PHILIPPO BONANNI 

SOCIETATIS Je S U . 

IMAGINES. 

Andnas Horatii Pi&or deiineavit . Arnoldus '^anvefteroutb infidit 

Anno MDCCX. 

KOMJE , Typis Georgii Plachi , Cxlaturara , & Charaflerum Fuforiam profi- 
tcDtis, proj^'^ S. Marcum, 1710. SuperioYum pcrmiJJ^u . I CATALOGO 

DEGLI ORDINI RELIGIOSI 

Della Chiefa Militante 
P A R T E T E R Z A. 

In cui fi riferifcono alcuni di efli traiafciati 

nella prima edizione , 

DIVERSI COLLEGII DI ALUNNI, 
E CONGREGAZIONI DI FANCIULLE, 

Alli quali , come Reltgic/i /ono pre/ctitte Regole di vivere , e t(bito 
particolare , per cuigli uni dagli altrtji dijlmguono . 

OFFERTO ALLA SANTITA' DI N. SIG. 

CLEMENTE XL 

PONTx MASSx 

DAL P. FILIPPO BONANNI 
Della Compagnia Di Giesu, 

Le Jmigini del cfuale furono difegnate da Andrea Ora^i Pittore, 
t intagliate da Arnoldo ^ff anvefierouth f Anno MDCCX, 

IN ROMA , nella Stamperia diGiorgio Placho Intagliator'?, e GeLtatorc di 
Caratteri a S. Marco , 1710. Coft iicettza de' Superiori . / MICHAEL ANGELUS 

TAMBURINUS 

Prapofitus Generalis Societatis 

J E SU, 

CUm librum , cui titulus : Ordinum Re- 
ligioforum Catalogus , Pars tertia con- 
tmens Ordines aliquos in prima editione 
omiflbs a P. Philippo Bonanni noftrae Socie- 
tatis Sacerdote conlcriptum , aliquot ejuf- 
dem Societatis Theologi recognoverint , & 
in lucem edi jpofle probaverint , facultatem 
facimus , ut Typis mandetur , fi ita iis , ad 
quos pertinet , videtur . Cujus rei gratia has 
literas fnanu noftra fubfcriptas & figillo no- 
ftro munitas dedimu^ . Romas Mkhael Angelus Tamhurinus . ■ » 'i'* ■' Imprimatiir^ 
Si videbitur Revercndirs. Patri Magiftro Sa- 
cti Palatii Apoftolici . 

Dominictis de Zaulis Archiepifc^ 
Theodojice Vicefg^ 

EX commiflione Rcvcrendifs. Patris Paulini Bernardinii S.Pal.Ap. 
Magiftri attcnt^, diligenterquc examinavi 'tertiam Partem Ca- 
talogi Or^ifjum Religio/orum &c. inqua idcm do(5tirsimus Author A. R. 
P.Phiiippus Bonanni Societatis Jefu pari eruditionc, & non abfimili 
ftudio , quo priores concinnavit > proccfsit, nihil admittcns> quod 
Catholicam Fideni offendat, ac morum puritati non convcniat; cam 
inde Typis dignifsimam ccnfeo, nc tcmporis fluxu rerum optim^ gc- 
ftarum memoria decurrat 5 fed :£ternum potius ipfarum monumcntum 
confiflar, ut hinc finguli pofsjnt crudimenta ad opcra pictatis a4hi- 
bercj falvo&c» Dat. cx Convcntu S.Maria^ Aracoeli 27. Maii 1710. 

Fr. Augujfinus Matthgucci Lucenjis ^ac, theoL 
Leiior Jubilatui (^c^ 

Imprimatury 
Fr.Faulinus Bernardinius Ordinis Pradica* 
torum S.RA. Magifter • ^^l^^^^imm^tmmmtmm m % mi m ■MaMaanMiA «■BtaMi»>««< 
L E G T O R L 

Oftquarn anno feptlngcntefimo fexto ultri millefimum in 
luccm editus a mc fuit Catalogus Ordinum Religioforum, 
duobus Tomis divifus, quorum altcr Virorum , alter 
Foemlnarum Coetus comprehendebat , animadvcrti ali* 
quos fuilTe omiffos , mihi non antea notos : Qn^amobrem , 
ut Amicis fatisfacerem , illos addere jam imprcfTis decre- 
vi ; veriim quia fimile Opus ab alio Authorc edendum efle 
in luccm vulgo dicebatur , alicni laboris fructibus fruen- 
di cupidus ab incoepto deftiti . Prodiit tandem opus , 
non tamen novum , fed refcriptum, in quo Sanftorum quidem, Virorumque illu* 
ftrium aliquot Imagines cxhibentur , fed fere nulla , qux diverfumOrdinem Re- 
ligiofum oftendat; immo quinque illis caret, quas Tomo primo vix in lucem edi- 
to , addita: a me fucrunt poft Monachum Ciftercicnfem , quem a Trappa nomi- 
nanf videlicct Eremita , qui dicitur Coloritus ; 2. Monacho S.Antonii Arme- 
no ; 3. Sacerdote , Pio Opcrario vocato ; 4. Saccrdotc , miniftrante in Nofoco- 
mioS.MariK Senisj 5. Sacerdote , quem SacrorumCIavorum appellant. 

Quamobrem , ut Amicis induigerem, incifionem omiflTam aliquarum Ima- 
ginum tam Virorum, quam Foeminarum Ordinum Religioforum celeritcr fa- 
cicndam curavi ; mihique pro fua humanitate gratificatus cft infignis , & cele- 
berrimus Sculptor SercniiTimi Ethruriae Principis Arnoldus Wanveftcrouth, pa- 
tria Antuerpienfis , non Bruxellis ortus , ut falso in fuis paginis Scriptor qui- 
dam affirmavit . Eas catalogo Ordinum Militarium , qucm promiferam prsmit- 
tendasdecrcvi, utccetcris additaropus pcrfe6lum reddcrent ; (i timen pcrfe6tum 
habcri poterit , cum forte alius Religiofus Ordo , aliave Congregatio, nunc pc- 
nitus ignota , in lucem prodicrit . 

Inter eas aliquot indicari Leflor inveniet , qui licet intcr Ordines Religio- 
fos non comprehendantur , morc tamen Religioforum vitam traducunt , cujus 
generis in Catalogo jam imprefto aliquot cnumerantur . 

Hac demum occafione Alumnos Scminariorum utriufque fexus referre opti- 
mumjudicavi, qui Rom« praccipud commorantur, indumento utentes , quo 
finguli a coeteris diftinguuntur , vitasque normam more fere Religiofohabentes, 
dum omnes facultatibus, ipfos decentibus , operam navant, omnefquedocumen- 
ta in primis chriftiana; pietatis erudiuntur . 

Eorum cognitio ftimulos cifJem addet , ut finem affcquantur , ob quem tali 
bono perfruuntur ; Cceteris vero manife-ftumfiet , quam iogenr, quam genero- 
fa fuerit Summorum Pontihcum C!iaritas,aliorumquc piorum Virorum libcrali- 
tas , qui Pontifices smulati , Seminaria, piafque Domos excitarunt , & fno jerc 
liberali manudotarunt , ut in iis puerorurn inrocentia , & Pucllarumcaftimor.ia 
in tuto effent , ncc tantum fcicntiarum , led variarum facultatum , in commune 
§ Po- Populoruni bonum , in Provinciarum , ac .S.R.E. utilitatem , fieret adeptio , 

Quotquot hujusgeneris Collegia RomK , alibique numerantur, omnia cx 
unica radice , tanquam foecundifllmi rami, prodiere , cum in celebratione Sacri 
Concilii Trid. omnium fan6lione decreta fuit Seminariorum ere6lio , ut morum 
corruptcla , quas late fuas radiccs propagaverat , penitus extirparetur . His ver- 
bis illa reccnfetur cap.iS. fefzg» 

Cum Adolefcentium ftas,nifi refle inflituatur, prona fit ad Mundi volupta- 

tcs fcquendas , & nifi a teneris annis ad pietatem, & Religionem informetur, an- 

tcquam vitiorum habitus totos homines poflideat, nunquara perfeft^, & fine ma- 

ximo, ac fingulari propemodumDei omnipotentis aaxilio , in difciplina eccle- 

fiaftica pcrfeveret . S.Synodus ftatuit , ut fmgula; Cathedralcs Metropolitan» , 

atque his majores Ecclefias pro modo facultatum , & Dioecefis amplitudine , cer- 

tumpucrorumipfius Civitatis, & Dioeccfis, Vel cjus Provincias , fi ibi nonrepe- 

riantur, numcrum, in Collegio ad hoc prope ipfas Ecclefias, vel alio in loco con- 

venicnti, ab Epifeopa eligendo alerc, ac religiose edueare , & ecclefiafl;icis difci- 

plinis inftituere tcneantur . In hoc vcr6 CoIIegio recipiantur , qui ad minimum 

duodecim annos , 8c ex legitimo matrimonio nati fint , ac legere & (cribere com- 

petenter noverint , & quorum indoles & voluntas fpcm adferat ,; eos Ecclefiafti- 

cis miniftcriis perpetud infervituros * 

Hujufmodi Dccrctum ade6 Patribus illis arrifit, ut (refcrente Card. Palla- 
vicinoin hift.Conc. Iib.2i. cap.^. num.g. ) Seminarioruminftitutio fupra coctera 
decreta ab omnibus fuerit commcndata^afTercntibus multis, camfolamtotexant- 
latos labores, tot diflidia, & animorumpcrturbationes demeruifle , ctfi nulla alia 
utilitas cx illis parta fuiflfet . Illam cnim ajebant , inftrumentum aptiflimum efle 
ad morum rcformationem obtinendam > & talesin Rcpublica Cives haberi, qua- 
lcs enutriuntur . Imm6 ,utidcm Author narrat lib.22. c.i.n.i 3. Cum in feflJione 
de inftitutionc Seminariorum in unaquaquc Dioecefi aftum fuerit , unum etiam 
Roma crigendum efle nonnuUi judicarunt ;. at n^ legem Sum. Pontifici praefcri- 
berc vclle ipfi videreotur , filentiumillisimpofitum fnit ,pracfertim ob Pontificis 
fponfioncm , qua ille declaravit » fe brevi afturum quidquid Pontifici» Dignitati 
maxim^ conveniret* 

Quamobrem anno 15^6^. Cardinali Borromeo Pontifex iraperavit , ut fuo 
nominegratias Concilio redderct »deindi* ipfemet Pontifex cpiftolam, fua manu 
confcriptam , ad Legatos mifit, qua ereftionem Seminarii a fe jam dccrctamcfle 
declaravit . Abfoluto deind^ Concilio (idem Eminentifs.Scriptor addidit Iib.24. 
cap.9. n.^. ) Pontifex in Congregatione, quam Confiftorialcm appellant , Semi- 
nariorum inftitutionem laudavit » ur rcm a Dco animis Patrum coelitus infpira- 
tam , fpoponditquc fcfc quamprimum cceteris exeraplum daturum, ut ver^dedit, 
ereflionc SeminariiRomani , in quoddeindeRomanaJuvcntuteadmifla, non fo-> 
lum Roma,fed (talia, immoEccIefio: univcrfacbonaattulerunt quamplurimi vir- 
tutibus , & fcicntiis praediti Heroes in eodem enutriti.. 

Ex hac igitur ubcrrima vcna tot deind^ rivi proflucrunt, quotquot Semina»- 
ria excitata fuerunt a coetcris Sum. Pontificibus» aliifq; beneficis Fundatoribus, 

cum ^JMtrS.. cum unicum Romanum a Pio IV. fundatum impar elTct ad catcras Nationes, coe- ] 
terofque diverfx conditionis Juvencs cxcipiendos , qui in eis enutriti , florerent 
feliciter, & fruftus in bonum, non tantum Urbis & Italia?, fed Europae , aliarum- 
que Orbis partium, abund^ producerent . 

Quod fi caput e tumulis crigerent Patres illi fapientiifimi, & Seminaria,jux- 
ta ipforum legem Romae inftituta, confpicerent,quanta illis occurreret gaudioru 
feges, quanta dulcium lachrymarum vena panderetur.' Ille pracfertim fuo Semi- 
nario gaudcret Max.Pont. Pius , qui Coeli, terraque arbitrcr manus tanto operi 
primus admovit, ut ex inflituto Seminario effet Roma fcicBtiarum nutrix , & 
Regina virtutis , ut olim ex ereclo Capitolio fedes erat ampliffima majeftatis, & 
gloriaj . Certe non minus Roma nunctemporis pietatis magifterioOrbem imple- 
vit, ac olim fuae potentiac conatibus occuparit, difpari quidem modo, fed gloria, 
& utilitate majorij necenim mores.imitata veteres Roma recentior , ad exteras 
gentcs colonias mittlt , fcd exterarum gcntium in Seminariis colonias imponit , 
ut peregrinos populos fuos veluti cives maternis admotos uberibus uberius la- 
6tct, romanofque faciat non fanguine , fed moribus, non patria, fed amore . 

Et quidem quis magnam hanc Urbem Romam non admirabitur } magnum 
fane fuit, ut Urbes omnes faclo veluti foedcre Romam ornarcnt ; majus tamcn ut 
[ Roma Urbes omnes amore complefleretur ; maximum ut beneficiis eas corona- 
ret; hoc namq; coeteris imperiis eminet Roma, quod non uni Populo, ut illa, fed 
omnibus late Gcntibus,uti praeeft imperio, fic beneficentia pracellit . Si Mare ri- 
vos omnes ; omniaque flumina rccipit, illa Nationes omncs, uti fuos Cives, am- 
pleclitur, & fovet ; a Mari tamen difpar , quod in illo fuam dulccdinem , fuaque 
nomina perdunt flumina ; Roma omnium dotcs auget, omnes ( quanquam exteri 
fint) virtutibus implet , & cumulat bencficiis : Qu^amobrcm fi omnes in diverfas 
quodammodo acies diftributos ante oculos circumfpicerem , his , aut fimilibus 
verbis alloqui fingulos poflem . 

Quotquot hic adeftis generof» indolis Adolefcentes, in finu Pontificiae Be- 

neficentiae, & Romana: Charitatis, peramantcr excepti , vos omnes Divina Pro- 

videntia felegit , ut fcientiis, artibus, atque in primis honcftis moribus cxcultos, 

ad divinum cultum promovcndum , ad pietatem in familiis excolendam , ad au- 

gendum Templorum nitorem, idoncos redderet ; Cum variis indumentis vos cer- 

no, tanquam divcrfas in acies diftributos militantis Ecclefiae judico, quorum fu- 

dorc, immo & fanguine, madefa(?ta tellus palmas feliciter producat , quibus au- 

geantur Triumphanti corons . Illas, veflra fludia, veflri labores, omnefq; mentis 

& corporis excrcitationes petant . Si quamplurimi fubfidiis omnibus dcflituti 

mendicitatem dcplorant , Vobis ^ contra in Roinano finu excepti pr«bentur ubc- 

ra, maternoq; amore donantur alimenta ; Si multi, licet indolem excclfam foi titi 

a nullo excultam vidcnt,atq; in Regionibus long^ diflitis beneficos Romani Coeli 

influxus anhelant ; Vos ad ameniflimum campum translati optimorum Operario- 

rum induflria ad fruftus uberrime producedosfelicitercfflorefcitis. Vobis finum 

fuum obtulit Roma, ut mores informes infbrmet, pietatis nc6tar infundat, fcien- 

tiarum thefauros aperiat , Infuiarum premia, & djgnitatum diademata claborct. 

§ 2 Ad Ad illa Vos Drvina Providentla ftlegit , ut olim Pharaonis filia infantem Moy" 

fen e naufragii periculo liberatum , genitrici cnutriendum commifit , inquicns • 

y^ccipe puerum ifium^i!) nutri mihi : Ad illa inquam,ob qu^ fpiedida (ibi nomina 

Seminariorum Romanorum gcnerofa Juventus,ut olim h debellatis Nationibus , 

populifque devi5lis triumphalcs titulos Romani Duces induebant. Noverant 

enira prsclari Adolefcentes c6 majores e femine flores emitti, &. promitti fru(5lus, 

quo magis fudore colitur , rigidaque tantum ab hyeme prodire pinguem autum- 

num . Hinc alTidua ftudia,vigiIice,labores, ut fapicntiam,bonafq; artes haurircnt. 

Quid autera hic percurram fublimcs animi dotes, quibus Religiofas Fami- 

Has , nmverfafq; Urbcs , plurimi exornarunt ^ Quanta rn moribus illorum inte- 

gritas, in victu afperitas, candor in verbis,pietas rn confiliis, contra mundi blan- 

dimenta fortitudo, pugna in voluptates, in vitia cun6la vi6loria ? Paterna illoru 

te6la in Terapla celfere, in delicias jejunia, ignominiie in gloriam^ vincula in co- 

ronas . Quis aras excitatas , quis Templa ere6la, condita Nofocomia, cdoctos 

verbo populos , exemploq; virtutum correflos i Quis pari dicendi ubertate re» 

cenfcat .^ Ncc Italiatantura pia hxe-c ambitionc dcmonftrat : Ipfamet Germania 

xnclitjc Nationes, ipfamet Anglia, non minus mari, quam hasrefi circumftifa, Sco- 

tia ipfa Brkanniaj proxim^e disjuncla fluctibus, fed erroribus conjuncla, i^thio- 

pia, cultu magis nigra, quam vultu, Hibernia, Grecia, Afisquc ampliflim» Pro- 

vinciffi Seminarianae virtutis exempla indicant, viafqj laborantibus dctritas He- 

roibuy ad fidei incrementa apcruerunt: At non vias tantum , fedhcroicas pietatis 

infignia oftendunt . Hic fudores & careeres, ibi verbera, vincula , patibula , alibi 

cgfa Nobilium capita,hiantia vulneribus pe6lora, fanguincm mutilis artubus ef- 

fluentem, in cineres refoluta cadavera,cruentas ubiq; fecures, venenatas fagittas, 

fpeciofa veluti troph^a virtutis , in Seminariis exculta; demonfl:rant ; nccfacil^ 

iiatuerim, an mater Romagenerofior filiis animum dcderit, an pe6lore fortiores 

filii,matris fidcm propugnaturi dederint animam.Lac illis Roma porrexit,ut fidei 

vivercntjilli fanguinera reddiderunt,ut ipfis inter certamina vi6lrix viveret Fides, 

Virginibus ver6 Maria, Moyfis foror, tanquam re6le vivendi norraa propo- 

nitur, cui fimiles erunt,fi morum candorem cum pietatis ftudio confocient, hym- 

nofque, ut illa, dum Terram felicem peteret, in Dei laudem pie modulentur . 

H£ec fuggerunt Vobis , quotquot in feptis Seminariorum enutriti tanquam. 
egregia gerraina in tanta foli ubertate virtutibus floruerunt,ob quam Roma ma- 
ter de fobolis gloriatur ingenio, & Nati nobilitatem matrls attoUunt . Detra6lu$ 
fuit annulus k manibus filii Scipionis Affrieani , in quo Patris caput exculptum 
gerebat , quod a Patre difcors manus vinciendas Antioco tradiderit ,. fic veflris 
avelletur imagines Deccfl"orum,nifi illis animum,morcs,& virtutesgeratis parcs. 
Vultus adco illuftres infpicite,ut equ^ vosiIlis,ac vobis illi, fint gIori3e,eoq; vir- 
tutis amore adolefcentiam veftram ornate , tanquamnafciturie poftcritatidaturi 
veftrarum virtutum imagines . Ad hac peragenda extimulent verba eleganti car- 
mine ab infigni Scriptore olim prolata. 

Erige tiohilibus ftudiis ad Jydera fr^ntem y 
Et cupias par effe. (ihJ generofa 'JwveiuuSy. 
^luam Alu^fdi laUat pkno ubert Ko/nck .. mmm 
AL LETtORE^ " 

Oppo che neir anno 1 705. publicai con la ftampa il Cata- 
logo degli Ordini Religiofi, divifo in due Tomi, nel primo 
de'quali fi cotenevano quegli dcgli Huomini, e delle Don- 
ne nel fecondo , mi fii data notizia effervcne qualche altra 
d'Inftituto diverfo dalli gia defcritti , e da me non faputo ^ 
e per condefcendere a chi me nc fcce inftanza , rifolvei di 
aggiungerloj ma perche havevo udito , che fi era intra- 
prcfa da altri una fimile fatica , differii il farlo, fperando 
di goderp ? frutti di elTa . Mi capito poi ultimamente fotto- 
gli occhi la riflampa di ambedue i Tomi da me publicati , e fcorrendoli , non vi 
trovai cio chc fupponevo , e benche fi afferifca effervi Taggiunta di 130. figure ^ 
riconobbi efrcrvcnemoltc, non di Ordini Religiofi , ma di fagre Imagini, e altri 
Ritratti non appartenenti alla materia in efli contcnuta , anzi mancarvene cin-. 
que da me aggiunte poco doppo aireflcrfi publicato il prinx) Tomo, e furono re- 
giftratedoppoif Monaco Ciftercienfe, detto della Trappa, cioe quella delTEre- 
mita, detto Colorito ; 2. dcl Monaco di S. Antonio Armeno; 3. dcl Saccrdote pio 
Operario ; 4. dcl Sacerdote di S.Maria dcU' Ofpedale di Siena ; 5. del Sacerdote^ 
denominato de'SagriChiodi^ 

Volendo dunque fodisfare al defiderio altrui, procurai, che con ognT celeri^ j 
ta fofTcrofedelmente intagliatc alcune Imaglni, si di Religiofi , comedi Dcnne a j 
Dioconfagratc , delle q^uali tardi bavcvo ricevuta la notrzia, Jal perito fcalpelto 
de\ cclebre Intagliatore del Screnifs. Principe di Tofcana , Arnoldo Wanveller- ' 
outh , nato in Anverfa, non in Bruffelle , come altri fcriffe ; e benchc harrei do- 
vutofodisfarc al publico con il Catalogo intcnzionatodegli Ordini Militari, hd- 
giudicato di antcporre a quello quefli pochi fogli, acciochc aggiunti alli due prr- 
mi Tomi reflaffe l^Opera perfetta, fc pure perfetta fi potra dire, tn cafache qual- 
che aftfOrdine ripuIIuIafTe, o eftinto, o aftatto incognitoairitalia . 

E perthe tra gli Ordini Religiofifurono annoveratc alcuneCongregazioni» 
si di Huomini, comc di Donne, Ic quali, benche non obbJigate con Voti, vivono 
vita poco dalla Religiofa differente, ne ho qu\ aggiunte alcune altre di tal fbrte ^ 
Ho finalmente giudicato bene il dare una breve notizia di tutti li Seminarii» 
c Cafe, ncUe qaa^i,principalmentc in Roma,fono a.imentati Huomini,c Donne» 
e di efporre le Imagini di ciafcuno,mentre in ogn^una di efle fi ufano abiti diverfi^ ' 
o per la fcrma , o per il colore , pcr li quali ciafcuno fi difi-ingue dagli altri , e da 
efli fi ofTerva particolare norma di vivere , e attendendo ciafcuno alli ftudii, pro- 
prii dcHa loro condizione , crefcono tutti con I*aIimento della picta crifliana . 

Serviranno quefte brevi notizie» perche fiano di flimolo a quelli, che fono ia 
tale ftato per conleguire il fine, per cui godono fimile privilegio, c tutti conofcc- 
fceranna a qual fegno ua giunta la generofa carita de'Sommi Ponccnci , e la Li- 

bera- beralita di altrc caritativc PerfoDC, lc quali ad imitazione di cfli impicgorono i lo- 
ro tefori in bencfiche fondazioni di CoIIegii,e Cafc, nelle quali rcftaflc difefa l*in- 
rocenza dclli FanciuIIi , c aflicurata Tonefta delle FanciuIIe , c fi acquiftaffero le 
fcienze, c le arti in pro delle Famiglie, delle Citta » delle Provincie , c di tutta la 
Chiefa Cattolica . 

Quante Cafe di tal generc fi numerano , tutti fono rami prodotti da un bc- 
nefico tronco, c nati dalla mcdefiraa radice, allora fcoperta, quando celcbrandofi 
il Sac. Conc.di Trento, trattandofi nella feff.2^. della Riforma de'coftumi, fi fta- 
bili la fondazione de' Seminarii con il decreto rcgiftrato nel cap.iS con il tenorc 
dellc feguenti parolc , tratto daII'idioma latino , 

Eflendo che (diflTero quelli fapicntiflimi Padri) Teta delli Giovanetti, fcbc- 
ne non fi ammaeftra , e inclinata a feguitare i piaceri del Mondo , e fe negli anni 
teneri non fi piega alla pieta , e divozione auanti che I*abito de' vizii s'impoflefli 
di tutto Thuomo , non mai perFettamente, e fenza un grandiflimo, e fingolarc aju- 
to della Di vina Onnipotenza perfevera nella difciplina Ecclefiaftica 5 il Sac.Con- 
cilio ha determinato , che ciafcuna Chicfa Catedrale , Metropolitana , e tutte Ic 
Chiefe anche di quefte maggiori , fecondo la mifura della facolta , c grandezza 
delle Dioccfi, fiano obbligate ad alimentare, religiofamente educare , e ammae- 
ftrare nelle facolta Ecclefiaftiche un determinato numero di Fanciulli, nati nclla 
medcfima Cittaj e fe in quella non fi trovano , fiano eletti dalla Diocefi , o Pro- 
vincia, in un Collegio vicino alle Chicfe medefime,o pure in altro luogo da eleg- 
gerfi dal Vcfcovo . In quefto Collegio poi doveranno ammetterfi Giovanetti , di 
eta almeno di dodici anni , nati da iegitimo matrimonio , e chc fappiano leggerc 
e fcrivere, e fiano di tale indole, onde polfa fperarfi , che fiano pcr fempre fervirc 
alli minifteri della Chiefa . 

Piacque tanto queftodecreto a tutti i Padri, chc, come fcrifle il Card.Palla- 
vicino neirift. del Conc.lib.2i.cap.8.n.g. fopra tuttofu comprovata Tinftituzio- 
ne de'Seminarii, arrivando molti di efli a dire,che ove altro bene non fi fodtQ tratto 
dal prcfente Concilio, quefto folo ricomp«nfava tutte le fatiche,e tutti i difturbi, 
comequeirunicoftrumentOjil quale fi conofceva pereflicacearipararelafcaduta 
difciplina; eflendo regola certa in ogni Ripublica, tali habbiano i Cittadini, qua- 
li gli allcvano . 

Anzi (come rifteflb racconta nel lib.22. c.i.n.ig.) quandonella paflata fef- 
fione fi era trattato d'inftituire un Seminario in ogni Diocefi , alcuni havevano 
raggionato di fpecificare, che fe nc fondafle uno anche in Roma , il che da loro fi 
era con difcreta maniera impedito, affinche non parefle, chc il Sinodo prefcrivefle 1 
leggi al Papa : ben haver promeflb, che S.Santita havercbbe eretto qual conveni- 
va alla dignita del fuo grado , onde il pregarono , chc di quefta promefla facefle 
veder tofto radempimento. Fece perci6 render grazie il Papa per mezzo del Card. 
Borromeo, e poi il Papa medefimo aggiunfe di fua mano una lettera alli Legati , 
c difle, che intorno al Seminario, eflerfi da lui gia fatto fignificare , haver egli fin 
dalla prima ora, che udi la propofta de'Seminarii da Trento , applicati i penfieri 
aporla in efl*ctto in Roma , come tofto intendeva di fare . Finito poi il Concilio 

(fog- (foogiunge il medermio Iftorico nel Iib.24. c.p.n.^.) il Papa in una Congregazio- 
ne Conciftorialedi Cardinali moltolaudo, comedecretata per infpirazionedi 
Dio , Tinftituzione de' Seminarii, dicendo^ ch' egli voleva efTere il primo darne 
fpontaneamente relTempio» come poi fece c^n tanto pro, non folo della Gioventu 
Romana, ma di tutta ritalia» quanto moflnao gli Huomini egregii » chc in fom- 
ma copia fono ufciti da tal paleftra adonore di quefta Provincia,e dclla Chicfa. 
Sin qui il Pallavicino* 

Ecco dunqae da qual fbrgente ufcirono poi tanti altri rivi, quanti furono li 
Seminarii» che ( inerendo alle gravi raggioni del Sagrofanta Concilio ) gli altri * 
Pontefici, e benefici Fondatori aprirono in Roma,e dotarono moltialtri, non po- 
tcndofi con rerezzione di ua folo fodisfare a tutte le Mazioni » n^ a tuttc le qua- 
lita di Perfonc ; onde in cfli foflero ammefli Giovani d*ogni forte , accioche ivi 
alimentati, come tcncre piante, fioriflero nel crcfcerc , e daflero poi copiofi frutti 
in pro, non folamentc di Roma» e dell'ltalia , ma di tutta rEuropi » e altre parti 
dcl Mondo in benefizio della Chiefa Cattolica . 

Che fe riforgeflcro ora quei dottiflimi Huomini, da*quali ncl Concilio fu de- 
crctata Pinftituzionc de'Scminarii , oh quanto godercbbero * oh qnantc lagrime 
di allcgrezza fpargerebbero da' cuori loro 1 e principalmente il gran Ponteficc 
Pio IV. il quale prima di tutti pofe manoairopera , accioche Roma foire nutrice 
dellc fcienze, e maeflra delle virtu, come per Taddietro cra trono della maefla , c 
della gloria . Ed invero Roma non meno in qucfla eta diffufe pcr il Mondo gl' in- 
fegnamenti della pieta, di quello,chc anticamente acquiflaffe con gli sforzi della 
fua potenza il Dominio , ma con gloria , c utile maggiore ; impercioche non in- 
via le fue Colonic, come anticamente alle Nazioni flraniere, ma forma dalle me- 
defimc Nazioni Colonie ne i fuoi Seminarii » ne' quali raccolti , come propwii fi- 
gliuolj, gli Eflerni» li nutrifce con il proprio latte, e li dichiara fuoi proprii Cit« 
tadini, non per la nafcita , ma pcr amorofa addozzione . Che perci6 chi non am- 
mira quefla gran Citta , Capo del Mondo Crifliano , la quale fattafi Midrc com- 
munc, accoglie tutti nel feno . Ella e a guifa del Mare, chc ricevc in fe fteflb ogni 
fiume, ogni torrente : con differenza pero, che queflo toglie con il DJmc i pregi 
proprii di tutti, ma Roma accrefce le doti di ciafcuno » arricchifce rt>n i premii i 
mcritevoli, ed efalta la virtu di chi addotta pcr figli, benche di NaTioni flraniere; 
fiche con quanta gran raggionc vedendoli tutti fchierati avanti g^ occhi , potrei 
loro in fimile guifa parlare ? 

Quanti qu\ fiete Giovani d*indole gcncrofa,accolti ncl feno dcUa Bencficcn- 
za Pontificia e Romana» tutti fofle cletii dalla Providenza Divina, acciochc am- 
maeflrati nclle fcienze» nelle arti, e molto piu nella picta, vi rendefle abili inflru- i 
menti per promovere il culto di Dio, propagare nelle Famiglie i fanti coflumi , e 
accrefccre lo fplendore a gli Altari ; mentre fotto diverfi abiti divifi vi rimiro, vi 
riconofco, come fquadroni della Chiefa Militante,eletti per inaffiarc con li voftri 
fudori» e col fangue quefla terra, onde crefcer pofTano le palme pertefferne coro- 
ne alla Trionfantc . A quef^o fine devono mirare le voflre fatiche, lc voflre occu- 
pazioni, e tutti li voftri Itudioii eflercizii. Se molti piangono in quefla terra,co* 

me me derclitti la loro mcndicita, Voi al contrario ricevuti irel feno di Roma, godc- 
tc ncireflere alimentati col dolce latts della Caritd Pontiftcia ; le molti deplora- 
no reftar priva di cultura la loro indqle, e infalvatichita tra le ij^ine di Paefi ftra- 
nieri l'abilita dc'talenti ; Voi fiete tripiantati in Giardini, ovc con raffiftenza di 
ottimi Opcrarii fcliccmente crefcere potete per dar frutti preziofi. 

Quante corone, quante Iaurrr,Mitrc paftorali, e infegne di Dignita Ecclc- 
fiaftiche pcndono dalle muradcl Vatlcano, anche per Voi fono deftinatc, fecon i 
voftri ottimi coftumi , e aflidue fatiche cercarete rendervcnc meritevoli . Tanto 
volle dirvi I a Beneficenza Divina , quando fra tutti gli altri vi eleflc, perche fofte 
allevati nel grembo di S.Chicfa, come gia la figliuola del Re Faraone , fatto tor- 
re da'pericoli del naufragio il bambino Mos^ , commando alla Madre , che lo nu- 
trifle a fua difpofizionc, con dire : Accipe puerum iflum-i ^ nunimibi . Per que- 
fta , e non per altri crefce ogn'uno di Voi , tolti in tenera eta dalla corrente delli 
vizii, e del Mondo, onde poi habbiate da operare prodigii,come Mose, nell'efl*ere 
condottieri de'Popoli, Capi delle Chiefe, c Curatori ^tWt Anime, alla voftra cu- 
ra commefl*e. 

Non ftaro io qui a raccontarvi quanti, e quali Eroi di virtii precedettcro la 

voftra eta , e ufcirono dalle Cafe , ove Voi ora crefcete : lafciaro ora di riferire 

quei molti , la virtii de*qua!i accrebbe fplendore alle Famiglie Religiofe , c all» 

Citta piu confpicue , o con il rigore della vita , o con la guerra moffa contro dc' 

vizii, o con i tefori difpenfati a'poveri, o pcr gli Altari , e Chiefe fondate , o per 

la predicazione del Vangelo, o per la femenza fparfa della Fede Criftiana . Non 

fu ritalia fola a partedi qucfte glorie 5 la Germania ancora, benche ftaccata da' 

monti j 1'lnghilterra ancora, non meno per il mare , che pcr rErefie da quella di- 

vifa; la Scozia, ribernia, TEtiopia, la Grecia, e 1' Afia tutta fi pregiano di potere 

moftrare le coronetefl^ute in quefti Seminarii . Oh quanti moftrando le fcrite de i 

loro pctti, le fpade, le mannaje, le faette infctte di veleno fanno pompa di efle,co- 

me di trofei della virtu crefciuta nelli medefimi i Se Romadiedeillatte pcr vive- 

re, efli lo refero in fangue a Roma, perehe piu che mai vittoriofa vivefle la Fede. 

AIlc ^anciullc poi , le quali godono gli effctti della medefima Beneficenza , 

coBverra la (Larte di Maria , forclla dello rtelTo Mois^ , e fara il congiungere col 

candore de'co1umi lo ftudiodella pieta, e orazioni, comc quella con fagri Can- 

tici dava lodi aDio nel camino della Terra felice . 

Tanto a Voi fuggerifcono Ic Imagini di quei, che vi precedettero . Riduce- 
tevl a memoria , che dallc mani del figlio di Scipione Africano fii per fcorno de- 
tratto rancHo, in cui era Timaginc del Padre, perche fi era moftrato diflimile dal 
Gcnitore con rendcrfi fchiuvo per codardia ad Antioco ; Onde cosi a Voi potra 
accadere, fe Con la virtu non vi rendiatc fimili a chi vi prcccdette, e fenz'aItro ag- 
giungcre, fongo fine t quefta breve prolufionc con le parole d'un'elcgarite Poeta. Roma , Dofiffa de/ Mondo , 

Di 'vojire brame a dij/etar rardore, 

yapre del fen fecondo 

Di nutrice virtude il dolce humorr. Suggetel pure : ogni 'he^^uta ftilla 
Ai 'vojlro bel dejirt^aljuogran Nonii 
Sia d'ecce//a pieta/ertOy efavilla . 

Mi- I N D E X V I R I 

Canonicus Portuenfis . 
Carinelita, ditlus aMonte Santlo . 
Minor S.Francifci , diaus Recollcflus . 
Monacus Ciflercien. Vallis Caulium . 
Sacerdos Regularis, didlus Boni Jefu . 
Monachus , diftus de Avellana. 
Alius diverfus . 

Au£>uftinianus Reformatus Centorbi . 
Eremita in Monte Luco . 
Sacerdos Ohlatus S.Ambroliil . 
Sacerdos Congregationis S. Jofeph . 
Sacerdos Congreg.Dotlrinte Chriftiana: 
Sacerdos in Hofpitio SS.Trinitatis . 
Eremita ad Ponam Angelicam . 

F OE M I N ;E. 

San£iimoniaIis S.Hilarionis . 
Solitariain ^gypto . 
Ciftercienfis Lorvanii . 
Humiliata Mediolani . 
Humiliata in Vico Varonis . 
Solitaria in Vico Varonis . 
SanCiimonialis Deipar^E AlTumptae. 
Canonifla noftrse Domina: . 
Monialis difla del Corpus Domini. 
Santlimonialis Csefaraguftse . 
Filia PoBnitentix . 
Poenitens in Urbe Veteri . 
Pocnitens Solitaria S.Francifci . 
San£>imonia1is SS. Virginis Rofarii . 
Virgo Collegii Caftilionenfis . 
Virgo Deo Oblata Ravenna: . 
Poenitens , dicla S.Crucis . 
Virgo Congregationis Hal5B . 
Eadem extra Domum . 

A L U M N I. 

CoIIegii Anglicani . 

Alumnus Collegii Capranicenfis . 

AlumnusCoIIegii Fuccioli . 1 

2 

3 

4- 
5 
6 

7 
8 

9 

lO 

II 

12 

H 

14 »5 
i6 

«7 
i8 

19 

20 
21 
22 
25 

24 

25 
26 

27 
28 

29 

3° 
Zl 54 
55 Alumnus Collegii Germanici . 
Idem in Choro . 
Alumnus CoUegii Ghislerii . 
Alumnus Collegii Gimnafii . 
Alumnus Collegii Grscorum . 
Alumnus Collegii Hibernorutn . 
Alumnus Collegii Maronitaruai, 
Alumnus CoUegii Matthjejorum. 
Alumnus Collegii Nazareni . 
Alumnus Collegii Neophitorum. 
Alumnus CoUegii Pamphilii . 
Alumnus Seininarii Romani . 
Alumnus Collegii Salviati . 
Alumnus Collegii Scotorum . 
Alumnus Semiuarii Urbani . 
Alumnus Collegii de Propaganda Fide 

DIVERSI UTRIUSQUE SEXUS. 

Pauper in Hofpitio Invalidorum . 
Foemina invalida in eodem Hofpitio . 
Orphanus ex honeftis Parentibus . 
Orphana ex honeflis Parentibus . 
Orphanus exincertis Parentibus. 
Orphanaex inccrtis Parentibus . 
Puer pauper, olim didlus Letterato . 
Puella pauper in Palatio Lateranenfi , 
Puella in Domo Pia S.Euphemiie . 
Puella in Cocnob. S.Catharina: de Funar. 
Virgo , difla Divina; Providentia: . 
Puella mendicans, dida Zoccoletta . 
Virgo orphana in Monte Sanclo Piceni , 
Virgoorphana Venetiis , 
Vir in Hofpitio Infanorum . 
Vir SchoIseS.Ambrofiii cum oblat.panis. 
Idem cum oblatione vini, & aqu«e . 
Idem a tergo vifus . 
Idcm in publicis fupplicationibus . 
Mulier Scholx S. Ambrofii deferens obla- 

tionem Hoftiarum . 
Eadem cum oblatione vini & aquae. 
Eadcm a tergo vifa . 
Eadem in publicis fupplicationibus . J8 l 

40 
41 
42 
M 
44 
AS 
46 

47 
48 

49 

so 

52 54 
55 
5^ 
57 
S8 

59 

60 

61 
6i 
61 
6\ 
6$ 
66 

67 
6S 
6g 

70 
71 

72 
75 
74 
75 
c cuiomciLJ' ortucrwis I. 

CANONICUS REGULARIS 
Portiicnfis. 

APudRavennam, Flaminix olim nunc 
Romandiolie Urbem prxclaram, in lit- 
toie adriatico Templum eft vetuftum , fama 
notilTimum, Virgini Deipare facrum, & ma- 
gna veneratione habitum . Illud extruxit 
nobilis Vir Petrus de Honeftis Ravennas , 
ob fponfionem Deo juramento firmatam , 
cum in Mare ob procellas naufragium time- 
rct . Templo proximum ctiam conftruxit 
Coenobium , ut in eo cum aliquibus Sacer- 
dotibus reljgiofanj vitam traduceret . Ibi 
omnes in eam devenerunt fententiam , ut 
quaidam ConftiLUtiones ex authoritate di- 
vinsB Scripturas uti flores eligcrent, & illas 
tanquam exatlam canonicsvits regulam , 
prius S. Ecclefix Romana: Pricfidi probandas 
cfFerrent , probatas vero inviolabiliter ob- 
fervarent . Votis Dcus favit, nam Pafcha- 
lis II. libellum , in tres partes divifum , fua 
authoritate probavit Anno 1116. Veriim 
etiam Dcus miraculo eafdem conftitutiones 
confirmavit : nam cum B. Ubaldus, Eugu- 
binus poftea Epifcopus , in Coenobio Por- 
tuenfi commoratusaliquot menfes , cum ad 
propria reverteretur, acillascafu in nemore, 
ubi paulifper quieverat, ex oblivione reli- 
quiflet , «Sc poft illius e loco difcefsum maxi- 
mus imber decidifset , ad locum revcrfus, li- 
brum juxta viam in terra circumcirca made- 
facla prorfus illefum invenit . Hoc Mona- 
fterium,fcripfit Pennottus Iib.2.cap.2i. nu.4. 
fuifse multorum Sandorum Virorum & prc- 
clariflimorum Do6lorum Domicilium . Eo- 
rum Congregationem multis privilegiis do- 
tarunt Honorius II. Innocentius II. Coelefti- 
nus II. Adrianus IV. & Clemens V. At cum 
Canonicorum numerus deficerct , & religio- 
^j ^j^s fervor intepefceret , Anno 1578. ejusbo- 
'^na CardinaliTituli S.Pudentiana» commen- 
data fuere, &TempIi cura Canonicis Regu- 
Iaribus,quos Lateranenfes appellamus. Ima- 
ginem Canonici Portuenfis damus, qua» Ra- 
vennsp inter antiquifllmas extat , Rochetum 
& Tunicam albam oftendit, Almutiam & 
Pallium coloris ravi . 

De hac Con;^regationeJcripferunt PhiJipput 
'^pvarierfis lib.i. cap-i^. PennottUi hift. tri- 
part. iih.z. cap.zi- num.^. I. 

CANOMICO KEGOLARE 
Portuenfe. 

DUe miglia fuori di Ravenna prefso al 
Mare AdrJatico e un Tempio antico, 
dcaicato alla Regina del Cielo , e fi chiama 
di S.Maria inPorto. Fii quefto edificato da 
un nobile Cittadino , chiamato Piesro degli 
Honefti , per un voto fatto in Mare , ove 
per fiera tempefta temeva il naufragio . Qui- 
vi anche edifico un Monaftero , e fattofi Sa- 
cerdote , derermin6 di ritirarfi ; onde gua- 
dagnati molti Compagni fii Padre di una 
nobile Congregazione di Canonici Regola- 
ri , quali dal luogo furonodenominati Por- 
tuenfi . Cio accadde nel loSo. come afFerma 
il Pennotto nella iftoria tripartita lib.2. c.74- 
VoIIe Pietro per umilta chiamarfi Peccatore, 
e tale fi fottofcriveva. Fii da quefta pia Adu- 
nanza ftabilita una Regola particolare di 
vivere, e approvata da Pafquale II. nel 1 1 15. 
e molti Collegii di Canonici Pabbracciaro- 
no , che percio quefto Monaftero divent6 
capodclla nobile Congregazione, detta Por- 
tuenfe . Fii anche confermata quefta Rego- 
la con un miracolo ; poiche portandola feco 
S.Ubaldo prima di efsere Vefcovo di Gub- 
bio , fi accorfc haverla lafciatain un bofco, 
ove fi era ripofato, e tornato per cercarIa,tro- 
v6il libro seza efTere ftatoofFefo dalla piog- 
gia,abbondantemente caduta. Di tal Mona- 
ftero fcrifse il Penottoefscre ftato abitazione 
di molti Santi,e infigni Dottori.Quefta Con- 
gregazione fii dotata di molti Privilegii da 
Onorio II. Innoc. II. Celeftino II. Adriano 
IV. Clemente V. ma fcemato il numero de' 
Religiofi , erofservanza Regolare, furono 
dati i Beni di efsa in commenda nell' Anno 
1^78. ad Angelo Cardinalc di S.Pudenziana, 
e pofti alla cura della Chiefa li Canonici , 
detti Lateranenfi . Qm fi efpone 1'Imaginc 
cavata da una antica , che fi vede in Raven- 
na , con Rocchetto , e Vefte bianca , Manto 
c Almuzia di colore grigio . 

Scrijfero di tale Congregaijon: Filippo 
^^(jz^ariiv.felik.i. cap-i^. e il Pennott§ HB.z. 
cap.i^. num.^ 
Carmelita dictns acLJioTiteafcuicto II. 

CARMELITA 

dictus a Montc San(fto« 

COpatnorantar Romae aliqui 
Weliglofi Ordinls Carmeli- 
ca »1, qui aMontcSanclocommu- 
nitcr appellantur , InflitutorcTi^ 
a^nofcuncPatrcm Defiderium Pla- 
ca , qui fimul cum tribus aliis Car- 
melitis, virtutc prarclaris , Anno 
I 6»o. fjcultarcm obtinucrunt a Su- 
mo Pontificc Urbano VIII. pontifi- 
ciodiplomatc confirmatam crigcn- 
di Provinciam , quse Monris Sandi 
appcllaretur ob CfEnobium cxtru- 
(ftum in Collc cjns nominis, Urbi 
Mcffancafi propinquo.Quamobrem 
finguljs trtenniis Provincialem eli- 
gunt, qui Pra?pofjto Gencrali totius 
Ordinis fubefl . Anno deinde 1 709. 
haec Pro vincia ob dccrctum S. Con- 
grcgationis, qu^eReligiofls Ordini- 
bus Roma? pvjecQ: , in duas Provin- 
cias divifa fuit , quarum altera Mo- 
nafleriaSicilids numcrat, altera vc- 
ro in Rcgno Neapolitano , alibique 
exiflentia , compleftitur . Viram ri- 
gidiorcm hi Religiofi profitcntur, 
nccReguIa?mitigatione utunturab 
ab Eugenio IV. indulra ; a carnibus 
proinde abflinent, & jejunium fer- 
vanta die 14. Sept. ufqueaddiem 
Refurrc(5tionis Diii . Cappa utuntur 
breviori ea , quam coeteri geflant , 
nec pileum capite geftant, cum per 
Urbcm incedunt. 

Omnia h.i;cfcriptis affirmavit R.P. Provin- 
cialis ejiifdem Prsvificia . II. 

CARMELITANO 
detto <M Montc Santo . 

E' In Roma un Convcnto di Re- 
iigiofi deirOrdine Carmcli- 
tanojdetti di Montc Santo . Hebbc- 
ro quefli principio in Siciiia neU* 
Anno 1620. dal P.Dcfidcrio Placa 
C itancfc, il qualc con trc altri Rc- 
ligioli Carmelitani ottencro da Ur- 
bano VIII. Bolla dipotcr formarc-» 
una Provincia con il nomc di Mon- 
te Santo , pcr havcrc fondato uoj 
Convcnto in un colle prcfTo McHi- 
na, chiamato con dctto nomc; ondc 
ogni trc anni fi clegge in effa Pro- 
vincialc particoIare,da cui fono go- 
vcrnati , con dipendenza pero dal 
Gencralc di tutro TOrdinc Carme- 
litano.NclPAnnopoi i yop.pcr dc- 
crcto dclla S.Congrcgazione, det- 
tadc' Vcfcovi,e Rcgolari,fi divifcLj 
in duc Provincic, in una delle quali 
fi numerano li foii Convcnti della_/ 
Sicilia ; nclT altra quelli dcl Rcgno 
di Napoli , c fuora d'\ effo . Profcf- 
fano qnefii Keltgiofi vita piia rigo- 
rofa degli altri , c plu conformc alla 
prima Regola,non mitigatadallide- 
creti di Papa Eugcnio IV. ondc fi 
aflcngono dalla carnc , c offcrvano 
digiunodalli 1 4.di Settcmb.fino al- 
la Dom.di Rcfurrezzionc : hanno il 
Mantcllo alqu.ito piu corto, ne ufa- 
no il cappcllo fuori di cafa,comc gli 
altri Rcligiofi deirOrd. Carmclit. 

Tutto cio e ftatofcritto dal R.P.Provincialc 
deUa rnedejiraa Congregai^one . 
c^yPLi/ior dc obscriLaJVtia aJ? £?Tancurci dictics 

JP.ecolicctLUf III. 

Minori Ofiervanti 

Dl S. FRANCESCO N detti Recolltrti . 
E! Catalogo publicato degli Ordini 
KeHgiofi fi lafci6 di riferire quelli Re- 
iAgiOii , quuli numerandofi nell' Ordine Se- 
rafico di S.Franccfco , fono communemente 
chiamati Recolletti ; la ragionc fii , perche > 
come fcrifle il P. MichelAngelo di Napoli , 
nelia Chronologia delP Ord. to.i. pag. g 19. 
^iieftacIafTe di Religiofi e unacofa medefi- u 

CIj 

nentcs , ed quod toriim coctus t tanquam membu a cor 

pore divtfa , Jijbiti tuerint , ac proinac iumniorum 

Penttfi. um nundJtis > & Mmiftruium GeneraJjum »tu- 

diouiiici tuerunt in unum corpus ReguUris Obfervan- 

tiz, ut reUrtur in Bulla Leonis X. Ite & vos : Attan.en III. 

Fratres Minores Obfervanti^e 

S. FRANCISCI 

qin d ciiPtur RecolIe6>i . 

PRftermJfimus in noitro Catatogo FF.Recclteaorum 
toi grejjatioiiem . eo quod , nt fcripfit f lo: Mi- 
chaela Neapoli, in Ciironol. Seraph.Oid.Min.to.i. 
»ipn9 Iidem ilJilint cum FI- Reformatis quoJd not- 
)» ni..ni vi endi.pixter qujfdam mere atcideritari-'s cir- 
t> cumitancias , nempfc acuti ^aputii , »ei pedum penitus 
>, dilc.ll cjtorum; ut aJferic P Arturus in addic ad Mat- 
tyrjl Frai cUcntini hii. »erbis fol. «Ji- Quantiim rer6 
.. ad Recolledtos m Gallu . Refoimatos in Itaiu. & Dx- 
,1 fc.ilceatos 111 HJfpania iidem funt iwter f«, & *iilpi no- 

I» niine , Uii Terurum . ac l»r6yiiitiamn» fpatus (olum- _ 

lodo diftermmjt». Prjctermiiimus etum Conoiega- j ma con li PP.Riformati , c folametc da qucl- 
i::^^:'^:nci^riZ^.:^i^!t:ol:::^^^ l^ fi dtftinguono pcr akune accidentali cir- 

colianzc , cioe nel portare il cappuccio al- 
quanto piii acuto , o neirandare affatto , co- 
me avvcrti anche il Padre Arturo nel Mar- 
tlrologio Francefcano fol.651. ovediffe, che 
de Recolleuis , qui hodid magno cuib mciemeutoper- • P pp^jlletti in Frant ia 1i RJfnrmati in Ita- 
feverant. & relili la$ .irtucel diligtnciflime coluut , [ J/^*^'^™"^^". ^!^*"^^^ » 11 Kltormail jn Ita 

''■ lia , e 11 Scalzi di Spagna fono una cofame- 

defima,e folamente divifa per Ic diftanze del- 
le Provincie . Si lafcio anche di numerare le 
Congregazioni de'Frati, detti Celarcni, Cla- 
reni , Colettani, Amadci, Caperolani, e Nar- 
bonefi ; poiche quefte , benche introdotte da 
buone inclinazioni di maggior rigore , fu- 
rono fempre ftimate piu tofto div.uoni , no- 
civc a tutto il corpo ; onde in breve furono 
abolite da'Decreti Pontificii , e dal zelo delli 
Miniftri Gcncrali di tutto POrdine ; ma pcr- 
che la Congregazione de' Padri Recolletti il 
mantiene , e fiorifce con molta efTcmpIarita, 
c numero in varie partidel Mondo, fi accen- 
na in quefta addizione coll' efporfi 1'Imma- 
gine . c breveraente fi nota ci6, che riferifco- 
no li PP.Barezio , Gonzaga , c Marco di Lif- 
bona , haver havuta 1'origine nella Spagna 
dalla fantiti , e zelo del P.Giovanni di Gua- 
dalupe, a cui fii conceduto circa il 1500. po- 
tere raduuare Compagni per vivere co mag- 
giore rigore fotto la direzzione di Provin- 
ciale eletto da quefta Riforma . II medefimo 
ft racconta dal P.Francefco Haroldi nciPEpi- 
tomc dcgli Annali alP Anno 1505. Furono 
detti quefti Rcligiofi,FratidclCapuccio.dal- 
la forma di efTojC del S.Evangelio per l'oflcr- 
vanza de'Coufigli evangelici,fl eome anto li 
fcalzi . II P.Gio: RoufTerio nclia qu. proem. 
deirOrd. Seraf. c.^^.narra, che nclla Francia 
li dilato ncl 1597. per opcra del P. Mart.Boer. 
Altri afserifconodiverfamete. Godonoquefti 
la conferroazione , e privilegii di Clem. VIL 
dx Pio V. di Giegorio Xlil. e altri . aliquid de ipfis iiidicare in hac addicio-.ic cenfuunus • 
Aiiiio igicur 1^3 . , uc fcripfe^unc P Bjrezius . t- Gon- 
laga, & i> Marcus de VJiflipone. lub Pontih^acu Alexan- 
dri VI, F iuannes de GuadJlupe , Religicuis . paupei- 
tatifque zeLtor , a pontifice obtinuit facultatem ptupe- 
xei zdifi.aidi Con.entus, & in itriaioris vit« focieta- 
tem Religiofos congrv.j»are > qui cxempti i fubjeaione 
Pruvincidlium . loJi Geneuli Mii.illio elicnt luojefii • 
Eundero Auchorem tuifle jlfirniatP Francifcns Haroldus. 
in epitome AnnaJium Ord. Minorum ad Aiinum 150}. 
.» Rudem proind^ aflunipfic habicum > capucium^ue par- 
.» vum > & xqualictr in fumnutace acucum » variis pco- 
» pterei Fracres itti nommibus nuncupati func ; rationc 
>» enim capucii Fratres dc cjputio diccbancur , vel etiam 
>»de faiiCte Evangelio propcer e/anjjelicx profefilonis 
>»peculi.irem obfervantum > vel p.lirenio Fratres Dx- 
» fcalceao . quia rudis omnii.d p<dious inccdebant. 
Poll tanti Viri mortem > addst P Gonzjga parti. lol.Su 
n Caperjut quidjm novas cuitodias. tri|<ete » & Domus 
,. recoJIeCtjs in Hifpanix, « Fr.incix Piovinciis de- 
nua iiiHicuerunc Origineni Kjuuiliie etiam in Oaliiis 
AanoXjS7 per K.c^er» P Martmum ii^ercum a£[irmac 
p.Iuanncs Rouili;rins de Itjtu Orwinis k.FxauLilci , qu 
proem. p3g>>{. AJiis tamen eorum propagationcm tii- 
buiuitrecenciores . Prcinciales proprios habenc , ied. 
Mmiilro GencraJi .Minorum Oblerfautium iiibfunc. 11- 
ios conhrmovit (Skmcns VIi Annui5}i B.Pius /. Aa- 
no ti6o« Grtgoiius Xili. ic alu Summi Ponutices . 

H<ec relata concordant cum "jeritate » in cu- 
jus rei fidem propria maiiufubjcripfi ^ i^Jfigii^ 
looficii mu::ivi die iz.Apriiis 1710. Komte in 
Conventu S- Maritc de Atacceli . 

Fr. JorDnmafcenusAlefnard Procurator 
Geii. Difcalceatofum , 6c Recolle- 
ftoruinFamilijE Ultramontanas . 
cSylionachUif yallur Caidmm in .^urgundia IV. 

Ordo 

VALLIS CAULIUM. 

in Ducatu Burgundiae. 

VAllis Caulium fita eft in filvis inter Di- 
vionem, & Auguftodunum, Oppidum 
Burgundix . Ab ea Ordb quidam reformatus 
Monachorum nomen accepit , de quo ita 
Cafsaneus part.4. confid. 58. Hic ordo habet 
mulros Prioratus fub fe , & in quolibet Prio- 
ratu funt pauci Religiofl . Regulam , Con- 
ftitutiones , modum pfallendi , & habitum 
Ciftercienfium retinere Chryfoftomus Hen- 
riquezaffirmat in MenoIogioCiftercii c.276. 
& Angelus Manrique in Annal. Cifterc. ad 
Ann. 1 207. cap.4. refert , illum initium ha- 
buifse tempore Innoc. III. de afsenfu Epifco- 
Dioecefani , illumque Innocentium confir- 
mafse , ut conftat ex illius litteris Iib.9. rcla- 
tis ab eodem Angelo . De eodem ordine fcri- 
pfit Vittriacus in hift.occid. cap. 17. his ver- 
bis : Hi Cijlercienjis Ordinii Jtatuta^ viSiu^ (5* 
vejiitu , CT diiiinii Officiis , (3* in emniius aliis 
diftinHe CT diligenter ohfiroant , excepto quod 
Cellulas modicas eaufa majoris tranquillitatis^ 
iS' pacisfiii conftruxerunt , ut eis tempore me- 
ditationis , leSiionis , {y orationis tanto devo- 
tius , quanto fecretihs intra cubiculum fiium 
clau/b orlio fbli Deo zivere queant . Adeo au- 
tem ab omni exterioris curac preputio corda 
fua circumcjdere ftuduerunt , quod nec gre- 
^ts^ nec armenta , nec tcrras arabiles , nec 
alias habent pofselliones , nec temporalibus 
occupati follicitudinibus , & curis hujus fe- 
culi ab intentione fpiritualium retardentur . 
Prefixerunt autem extra fepta Monafterii fui 
terminos , quos non licet eis vagando pra;- 
terire . Solus autem Prior cum aliquibus de 
Fratribus fuis , ut fubjetla fibi vifitet Mona- 
fteria , vel alia necefsaria caufa poteft exire; 
Reliquis Fratribus in domo velut Jacob 
commorantibus . Veftem albam cum fca- 
pulari nigro prscintlo ut Ciftercienfes , ge- 
ftant . 

De illis etiam fcripfit Auiertus Mir^us in 
ChronoJ. Ord. S.BenediBt cap.64. IV. 

MONACO CfSTERCIENSE 

della VALLE di CHOUX 

nel Ducaco di Borgogna . 

QUefta Valle e fituata prefso Oigion , e 
Autun, Citta della Borgogna , e da ef- 
— fa prefe il nome una Congregazione 
riformata fotto la Regola di S. Benedetto , 
di cui fcrifse il Cafsaneo part. 4. confid. 48. 
Queft' Ordine ha fotto di fe molti Priorati , 
in ciafcuno de' quali fono Rcligiofi in poco 
numero . Ofservarfi da quefti le Coftiiuzio- 
ni , il canto, e 1'abito delli Monaci Cifter- 
cienfi r affermo Crifoftomo Enriquez nel 
fuo Menologio pag. 276. e Angelo Man- 
rique ncl terzo tomo degli Annali Cifter- 
cienfi alPAnno 1207. cap.4- dice , chc taPOr- 
dine hebbe principio nel tempo d'Innoc.III. 
con indultodel Yefc. Diocefano , c che poi 
fofse confermato dal Papa , come apparifce 
dalle di lui lettere del libro 9. riferite nelli 
medefimi Annali . II Cardinale Vittriaco 
nel capo 17. della Storia Occidentale cosi ne 
parlo . Vivono quefti Religiofi con le ufan- 
ze delli Monaci Ciftercienfi , ma pero in Cel- 
le anguftiifime, nclle quali ritirati attcn- 
dono alle orazioni , fegregati da ogni com- 
mercio umano , non pofliedono campi , ne 
armenti , fenza prendere alcuna cura di 
temporali intcrefli attendono folamente a 
Dio, e a feftefli. Non e lccito ad alcuno 
ufcire dalli confini ftabiliti perilloroMo- 
naftero. II Priore folamente con alcun Com- 
pagno hk facolta di andare a procurare le 
cofe necefsarie per il foftentamento de'Mo- 
naci . Veftono abito bianco con fcapulare 
nero cinto fopra ilombi, fimile intuttoa 
quello de'Monaci Ciftercienfi . 

Di efsi fece anehe mennjone Auherto Mireo 
nella Croniea deW Ordine Benedettino nel ca- 
po 6^. 
iSacerdos di^tzur ..^^CSorii<^c<yiL V. 

Sacerdos 

B O N I J E S U 

Ravennar . 

Hleronymus Malufellus , natus in Vil- 
la Dioecefis Ravennatenfis , cui no- 
UiC.i Alenfa , ciun annum vigefimum quin- 
tum ageret, morum corruptelam abominans 
ad meliorem vits frugem fe recepit , & inter 
Difcipulos Venerabilis Virginis Margareta? 
MoIIi connumeratus , adeo fanais moribus 
enituit , iit ab omnibus appellaretur Con- 
templativus . Hic , fuadente pia foemina , 
Gentili appellata , Margarefse difcipula, 
ejus domum in Templum commutavit , &. 
quamvis inops, fuflidiis divinitus receptis 
domumetiam illi conjunclam extruxit, in 
qua poftea ipfe cum aliquibus fele^^is Sacer- 
dotibus commoratus fuit . lllis , fibique vi- 
vcndi regulas prefcripfit , quas , Deo infpi- 
rante , Margarcta ditlaverat . Quamobrem 
Anno 15^2. novaReligioforum Sacerdotum 
Congregatio exorta eft cum invocatione bo- 
ni Jefu , & S.Margaretx , fub Regula S.Au- 
guftini militantium , quam Paulus III. ap- 
probavit , & Pius IV. confirmavit . At ciim 
Anno dcinde 1651. fex tantiim fupra viginti 
numerarentur , die 22.Junii Innocentius X. 
hujufmodi Religionem extinxit , ejufque 
bona in Commenda tranftulit . IUius Alum- 
nos ita defcripfit Paulus Morigia cap. 6^. 
Ord. Relig. Biretum rotundum capitc ge- 
runt,nigra, modcfta, & laneavefte utun- 
tur , vita: communis legcs fervant , nihilque 
tanquam proprium poflldent . Ritum Eccle- 
dx Romanje in facris aClionibus fervant, 
ConfeiTiones non audiunt ; a Concionibus , 
& leftionibus publicis fe abftinent , Supe- 
riorera eligimt , ut ipfi fpatio unius anni pa- 
reant , quod fi bcne fe gerat , ad trienniura 
confirmant . 

Z?e hii etiam yoannes Aiorlm ivftit. Mo- 
ral. part. i . lil^. 1 1 . Tbomas Caripnu! , iy Bol- 
Jandm z^. Jamarii . Philippus Zoutfus Soc. 
Jefu. V. 

Sacerdote 

D E L B U O N G I E S U' 

di Ravenna . 

GlrolamoMalufelli ; nato nella Villadi 
Menfa della Diocefi diRavenna, in 
eta di venticinque anni, convertito a Dio 
dalla vita diflbluta , fi rende Difcepolo della 
Venerabilc Margarita Molli , e fattofi Sa- 
cerdote , divcnto si buono , che comune- 
mente era chiamato il Contemplativo . A 
pcrfuafione della Vcnerabile Matrona , di 
nome Gentile , difcepola parimente di Mar- 
garita , tramuto in Chiefa la di lei cafa , e 
benche privo di denaro , riceve fuilidii inaf- 
pettati per la fabrica , onde aggiunfe una 
cafa vicino alla Chicfa , nella quale fi ritiro 
con altri pii Sacerdoti , alli quali prefcrifiTe le 
Regole dettate da Margarira , a cui fii rive- 
lata da Dio quefta nuova Rellgione mili- 
tantefotto la Regola di S. Agoftino, e f ii 
chiamata con il titolo del buon Giesii , e di 
S.Margarita, e da Paolo III. refto approva- 
ta , e poi confermata da Pio IV. Duro que- 
fta Religione , che fii la prima di Sacerdoti 
Regolari fino al Pontificato d'innocenzo X. 
ilquale, eflcndo ridotta al numerodifoh 
ventifei Religiofi , con fua Bolla alli 22. di 
Giugno nelTAnno 1651. l'eftinfe , ponendo 
in Commenda i beni da eflTa pofiTcduti . Que- 
fti Sacerdoti fono cosi dcfcritti da Paolo 
Morigia nel capo 6\. degli Ordini Rcli- 
giofi . Portano una berretta tonda in capo , 
vanno veftiti femplicemente di panno nero , 
vivono in commune fenza pofl!edere Cofa al- 
cuna di proprio , ufano TOffizio alla Roma- 
na , non confcflano , ne prcdicano , ne an- 
che fanno publiche Lezzioni , fanno un 
Priore per un'Anno, e fe fi por;a benc lo con- 
fermano per tre . 

Di eftifcrifcro Giovanni Ai^rio Inftit. Mo- 
raJ.part. 1. Jib. i^. Tcmafo Gar\oni ^ iJ BoJ- 
lari^o 2:>.Gefwar. e il Zouteo deJJa Compagnia 
di Gesu . ^.^.^^^ 
C^MoJzachius' Q^Aicellance dictUcf VL 

Monachus 

CONGREGAT. S.COLUMB^ 

di(^ac de Avellana- 

CUm circa annum raillefimum Ludul- 
phus vir nobilis per Appennini juga 
i;jr faceret , ad locum amoenura Vallis, qux 
fita eft in filvis inter Montem Caftris , & 
Corni, fedit propc fontem , qui ad radices 
Avellanaium arborum fcaturiebat , & fom- 
no captus , voce de Ccelo monitus, ibi Cap- 
pellam , & parvam domum erexit in hono- 
rem S.Andrea: , deinde a Paftoribus proditus 
ad Epi^copalem Cathedram Eugubinc Eccle- 
fix eve6lus fuit ; Quamobrem Ereraus ejus 
deAvellana di(^a ob frequentiam difcipu- 
lorum in celebre Ccenobium verfa , quod 
propter Authoris fimplicitatcm titulo Ordi- 
nis Columbac infignitum fuit , & illum uf- 
que ad tempus Dantis poetas retinuit . Hsc 
narravit Fortunius in hiftor. Camaldulenfi 
par.2. lib.j.cap.^ Alii Scriptores cum P.Gui- 
done Grandi diflert. 4. Camald. num.5. afse- 
runt , Ludulphum difcipulum fuifse S.Ro- 
mualdi , &: ab ipfo eremiticse difciplin.^ legie 
bus eruditum , atque in ea folitudine S.Ro- 
mualdum fecefsum habuifee . Ita Joannes 
Mabillonius praef. ad ficulum VI. BenediCl. 
Ludulphi fcholam a pluribus frequcntari 
coeptam efse , placito Joannis Epifcopi Eu- 
gubini affirmat Abbas Julius Ambrofius 
Lucenti Ciftercienfis in libro Fulgor Fulginii 
infcripto pag. 102. qua: rudi primum opere 
initia fumpfit approbante deinde Sylveft. II. 
Rom.Pont. in caput Congregationis S.Cru- 
cis de Avcllana excrevit fub Regula S.Bene- 
difti , additis conftitutionibus , quarum ali- 
quas diflavit S. Romualdus. Induebantur 
Alonachi tunica lanea , & alba cum caputio, 
fupra quam libere pendebat fcapulare ; extra 
domum pallium anguftum addebant , fimile 
illi, quod Laici Carnaldulenfes gerunt , ut 
in icone apparet , qus adhuc extat depitla 
in antiqua zde Monachorum Camaldulen- 
iium. *#t#^ VL 

Monaco 

deHa CONGR. di S.COLOMBA 

detta deir Avellana, 

Clrca PAnno millefimo un nobile huo- 
mo , detto Ludolfo , yiaggiando pet 
g.x Appennini verfo Catria , fi fermo vicino 
ad un fonte , quale fcorreva dalle radici di 
alberi , detti Avcllane , e addormentatofi , 
udi una voce, che Pefsorto a fondare ivi una 
CappcIIa in honore di S.Andrea , e aggiun- 
tovi un piccolo tugurio , elefse di vivere ivi 
folitario; ma fcopertoda' Paftori , e publi- 
cata la bonta de'fuoi coftumi , fn eletto Ve- 
fcovo di Gubbio . Crebbero in quella foli- 
tudinealtri Eremiti fotto ladi lui direzzio- 
ne, e fu denominata la Congrcgazione delP 
Avellana, e per la femplicita del fuo Fon- 
datore fii anche detta , della Colomba . Tut- 
tocio raccont6 Fortunio nella Storia Camal- 
dolefe part.2. Iib.5. cap.5. Altri Scrittori con 
il P.Guido Grandi nella difsert.4. Camaldo- 
lefe al num.5. afserifcono, che Ludolfo fii 
difccpolo di SRomualdo , e da efso impar6 
H documenti della vita eremitica, e che lo 
ftefso S.Romualdo vifsc qualche tempo in 
detta folitudine . II P. Mabilone nella prefa- 
zionc al fecolo VI. Benedettino, e il P.Abba- 
te Giulio Ambrogio Lucenti , Ciftercienfe , 
nel libro intitolato ; Spler.dore di FuIigKi.) al- 
la pag. 102. dice, chc detto Ordine crebbe 
con Papprovazione di SilveftroII. Sommo 
Pontefice , fotto la Regola di S.Benedetto , e 
con particolari coftituzioni , alcune delle 
quali furono dettate da S.Romualdo . Erano 
quefti Monaci veftiti di tonaca di lana bian- 
ca con capuccio , e fcapulare fciolto . Fuori 
di cafa ufavano un mantcllo angufto, fimile 
a quello , che hoggi portano li Laici Camal- 
dolefi , e in un' antico Monaftcro, pofseduto 
hoggi dalli Monaci Caraaldolefi , li trova 
Plmagine quj efpofta . )^<###«< m 
Qynonachiis Q^iLcllan^ diaer/iLs VII. 

Monachus 

AVELLANiE 

diverfus a primo. 

CRevit brcvi temporis fpa.io hscCon- 
gregatio , de Avellana nuncupata , ut 
dittum eil , & plura Monafteria erefta fuere 
inltalia, ex quibus liluftriiHrai Prsfules , 
& ultra fcptuagiiita fandlitate celebres iMo- 
nachi floruerunt , inter quos celeberrimus 
colitur S.Albertinus Eugubin^ Ecclefiae Pa- 
ftor . Anno deinde ig9g. Bonifacius IX. Ro- 
manus Pontifex Monafterium S. Laurentii 
in Campo ditlum , Abbatibus faccularibus 
commendavit , quorum poftremus fuit Ju- 
lius Cardinalis a Ruere , k quo facultate il- 
li data a B. Pio V. Anno 1569. Monachi 
Avellanas cxpulfi funt , vocatis in Mona- 
fterium Religioiis Inftituti Camaldulenfis . 
Demum univerfam Avellanenfem Congre- 
gationem pcnitiis abolevit , eo quod ejus 
Alumni a primavo fervore degeneres , fine 
ulla Regularura diretlione vitam otiofam 
traducerent , nec vota Religioforum pro- 
pria profiterentur . Utebantur illi vefte uf- 
que ad genua tantum produtla , caputii lo- 
co biretum quadratum caput tegebat , & 
pallium geftabaat coloris hiacinthini , pro- 
ut in Iconifmo expofito apparet . Defunilo 
deinde Cardinali a Ruere Anno 1578. Gre- 
gorius XIII. ejus Abbatia bona CoHegio 
Germanico, & Hungarico , Rom« ereClo , 
conceflit , relicla Camaldulenfibus Monafte- 
rii cuftodia . 

Z?<r Ulhfcripfire Ludovjcus JacohiUm /0.^. 
SanB. Vmbria . Paulus Morigia de Ord.Re- 
lig. lib. I . cap. 18. Hieronymus Fabri de Ra- 
venna Sacra ht yita S.Petri Damiani . fvf^<xj^ <V^>««vit«i 
m-m VIL 

Monaco 

DELL' AVELLANA 

diverfo dal primo . 

SI dilato in breve la Congregazione ddP 
Avellana , eretta fotto la Regola di 
S.L*cnedetto , e in diverfi luoghi fi fonda- 
rono molti Monafteri, quali furono Semi- 
narii di perfetti Vefcovi , e Santi Monaci , 
de'quali fe ne contarono fino al numero di 
fettantacinque , principalmente S. Alberti- 
no Vefcovo di Gubbio . Papa Bonifacio IX- 
nel 1 j9^. diede il Monaftero , dettodi S.Lo- 
renzo in Campo , in Commenda ad Abbati 
fecolari , tra' quali rultimo fu il Cardinale 
Giulio della Rov^re , il quale con facolta di 
Pio V. nel 1569. rimofle li Monaciantichi 
delPAvellana , e vi introdufle li Monaci Ca- 
maldolefi . II motivo di levarli , e di fup- 
primere tutta la Congregazione delii Mo- 
naci , i quali abitavano in altri Monafteri , 
fii , perche erano decaduti dal primiero 
Iftituto, e vivendo fenza ordine alcuno, 
ne meno profeflavano li voti proprii delli 
Religiofi . In luogo di Tonaca portavano 
una vefte corta fino al ginocchio , in luogo 
di capuccio ufavano berretta bianca dj 
quattroCantoni , e havevano cambiata la 
cocolla in un inantello di colore azurro , co- 
me fi vede nella figura prefa da una antica 
imagine di efii , vivendo fenza alcuna Re- 
gola di Religiofi . Doppo la morte del Car- 
dinale della Rovere 1'Anno 157S. Papa Gre- 
gorio XIII. applico li beni di quefta Abba- 
dia al CoIIegio Germanico , e LTngarico di 
Roma , lafciando lacuftodia del Monafte- 
ro alii Monaci Camaldolefi . 

l>i taJi Monact fcrijfero Lodozrco yacoBiJJi 
tom.i. de^^Santi . P^voJo Moiiggia neJJa Sto- 
ria deJJe ReJigioni Jib. i . cap.^S. GiroJamo Fa- 
hri neJJe Sagre Memorie di Ravenna neJJa 
Vita di S.Picr Damiano . CS^iLaUcrdnianas£R.eformatUjif m VIIL 

Eremfta 

AUGUSTINIAxV. REFORMATUS 

in Siciiia. 

VEncrab.P.Andreas, e Vaflo ditlas, na- 
tione Siculus ob amorem foJitudinis 
al quot annos vitam traduxeratinterEr«mi- 
tas, qui in Monte, fito in Dioecefi Catanenfi, 
vulgo ditlo di CaUro-^iovatifii , Deo , & fibi 
pie vacabant ; fuafus deinde fuit , ut fimul 
cTim illis aliquam vivendi Regulam Apo- 
ftolica authoritate confirmatam eligcret , & 
ad cum finem Romam profeflus eft , ubi a 
Summo Pont. Anno 1579. facultatem obti- 
nuit inftituendi novam Congregatione Re- 
ligioforum , qui fub Regula S. Auguftini 
Conftitutiones rigidioris vita; fervarent , fed 
ob muhas difficultates exortas , fuum pium 
defideriii nullo pa£lo perficere potuit; Quam- 
obrem iterum Romam petiit,& decreto Sum- 
mi Pontificis Anno 15K5. fancitumeft, ne 
ullus illi in poftcrum contradicerct . Hac fa- 
cultate munitus Andreas primum Ccenobin 
erexit in monte apud Urbem , Certorbi di- 
tlam , ob ccntum Urbcs , quar antiquitus in 
vicinis collibus fitff erant ; Crevit deine haec 
Religioforum Congregatio , cujusAIumni 
Anno 1586. vota Religioforum profefli fue- 
runt , & authoritate Sixti V. inter Religio- 
nes adfcripta Anno 1587. quam iteriun con- 
firmavit Paulus V. Anno 1617. ita tamen ne 
ultra fines Sicilix dilatari pofllt ; Vivunt hi 
Religiofi fub obedientia Generalis PP. Ere- 
mitarum S. Auguftini, Eona ftabilia non 
poflldent , nccelecmofinasquarrunt , cultu- 
xs. agrorum vacant , ut proprio labore vi- 
vant . Ter fingulis hebdomadis flagris car- 
nem fuam affligunt, totidcmque jejunio, ul- 
tra ea, qua; tempore Adventus , & Quadra- 
gefimjE fanfte fervantur ; duas horas quoti- 
die facris precibus traducunt , linea vefte 
non utuntur , fed lanea nigra valde afpera , 
forma non diillmili ab ea , qua PP.Augufti- 
niani difcalceati in Italia utuntur; Anno 
1627. Ven. P, Andreas eorum Fundator pie 
ex hac vita migravit , ejufque corpus adhuc 
aputredine innocuum fervatur, & fumma 
veneratione Populorum habetur . 

De illis mentioneiH fecit in Monaftico Au- 
iuUiniano P.^^icoJatis Crufeniuspart.i. cap. 
42- (J P.FuJgentius e Cacamo in Vita P. An- 
prea Panormi irnprefa Anno.ie-jj. VIII. 

Eremica 

AGOSTINIANO RIFORMATO 

in Sicilia. 

11, Ven. P.Andrea d.M Guafto Siciliano, il 
quale per am.o^e della folitudine fi ritiro 
M vivere fra gP Eremiti in un monte nella 
Dioccfi di Cattania prcfl/J la Citia di S.Filip- 
po d'Argirione, dctto di Caftro-Giovanni, 
configliato a renderfi Religiofo , clcflTe di vi- 
vere fono la Regola di S.Agoftino , c anda- 
to a Roma ottenne dal Papa , e dal Protet- 
tore della Religioue licenza nel 1579.^1 fon- 
dare una nuova Congregazione riformata ; 
ma tornato in Sicilia per molte oppofizioni 
inforte non pote porre in eflecuzione il fuo 
defiderio ; che percio ritorn6 a Roma nel 
15S5. e ottenne ordini di non eflTcre molefta- 
to ; onde con dodici altri Compagni fondo 
il primo Convento nel monte diCentorbi, 
da cui prefero il nome , e furono detti Ere- 
miti diCentorbi, la quale denominazione 
deriva dalla voce Centum Vrbes ., per cento 
Cittadelle, che fono divife nclle collinc vi- 
cine. Quefti Rcligiofi fi diftinguono dalli 
Frati Eremitani riformati d^ltalia, e fono 
detti Riformati di Sicilia . Invitati molti 
dalP eflempio delle loro Virtii fi fondorono 
altri Conventi fino al numero didicidotto, 
ne^quali vivono in commune,e da Penitenti. 
Nell' Anno 1586. fecero la Profeflione folen- 
ne delli Voti Religiofi , e furono ftabilite 
Coftituzioni , e refto approvata la Rerigio- 
ne nel 1587. e Sifto V. diede facolta di foa- 
dare altri Conventi . Nell' Anno poi 1617. 
Pavolo V. la conferm6 con ordine di non di- 
latarfi fuori della Sicilia . Quefti Religiofi 
non pofliedono beni ftabili , ne cercano ele- 
mofina , ma con il travaglio fi provedono di 
vitto , e veftito ; attendono percio alP agri- 
coltura; fanno tre volte la fettimana la di- 
fciplina, e tre volte digiunano oltre li digiu- 
nidelPAvvento , e Quarefima; per due ore 
il giorno attcndono alPorazione , non ufa- 
no lino , ma panno di lana, detto Arhagio , 
pocodiflSmile dal cilizio, di colornero, c 
ufano fcalzi Ic pianelle . Mori il Vener. loro 
Fondatore nel 1627.^ fi confcrva il di lui cor- 
po incorrotto con molta vcnerazione . 

Scriffe Ja di Jui Fita iJ P.FuJgentio di Caca- 
mo VicGen. di d.ReJ. jlarnp.in PaJermo i6ij. 
I/ P.^^ic.Cruf tieJ Mon.Agojl.par.i. cap.^z. 
Ercmica in (LAionte J^uco IX. 

Eremita 
DE MONTE LUCO. 

MOns eft parum diftans ab Urbe 
Spoletana , vulgo diftus Monte 
Luco, in quo Eremitarum Congregatio 
commoratur antiquiflima . Ejus origi- 
nem D. loanni Antiocheno tribuunt, 
poftquam in Italiam profe6lus Urbis 
Spoletan^ paftorali curae addi6lus,circa 
annum a partu Virginis trecentefimu a 
S.Cajo Sum. Pont. eirca ann. 304. fub 
Maximianolmp.martyrii palmamadc- 
ptus fuit. Singuli hujus Congrcgatio- 
nis Alumni folitarii vivunt, more Ere- 
mitarum Camaldulen. in cellulis,a coe- 
teris feparatis;uni tamen fubjiciuntur, 
quem Priorem vocant, &: fingulis annis 
plurimorum fuffragiis cligunt , ut mos 
eft fere omnium Religioforum Congre- 
gationum . Aliqui eorum facerdotali 
cara^tere funt infigniti , & vocantur 
Patres , cceteri vero Fratres dicuntur . 
Vcfte utuntur coloris muftelini , ejus 
fere formas , quam geftant Religiofi a 
S.Francifco de Paula Inftituti . Ante- 
quam in Cogregationem admittantur , 
fpatio unius anni Tyronum munia cx- 
crccnt, poft qucm fui oblationem de vo- 
te enunciant, non tamen vota Religio- 
forum profitenturjquamobrem iicct fin- 
guHs, venia a Superiore petita , a foli- 
tudine recedere . Bona poflidcnt in co- 
muni , quibus aluntur . Diurnas horas 
partim in oratione mentali , precibufq; 
traducunt,partim in corporalibus exer- 
citationibus infumunt . Aliqui difcal- 
ceati incedunt, aliqui calceis , vel foc- 
cis pro libito utuntur , & pileum capi- 
te geftant, fi lubet . 

De hii yacobillui in Vita S. Fra.nc.de Paul. 
Leoncillus^ iS CampeUus in hift. Spohti . IX. 

Eremita 
DI MONTE LUCO. 

IN un monte,poco diftante dalla Cit- 
ta di Spoleti, detto Monte Luco,vi- 
vono alcuni Romiti, i quali riconofco- 
no la loro iftituzione da S. Giovanni , 
nativo di Antiochia , il quale venuto in 
Italia fu creato Vcfcovo di Spoleti da 
S.Gajo Papa circa Tanno goo.e fu mar- 
tirizzato fotto Maflimiano neir anno 
304. Ciafcuno di efli vive ritirato in al- 
cune CcIIe , feparate ruua dall' altra , 
conforme quelle degii Eremiti Camal- 
dolefi ; riconofcono pero , e dipendono 
da un Capo , detto Priore , e quefto fi 
elegge ogni anno con voti fegreti, con- 
forme fi coftuma nelle Religioni . Sono 
diftinti in Sacerdoti , chiamati con il 
titolo di Padri, e in Laici, chc fidicono 
PVati ; L'abito loro e fimile a quello 
delli Frati di S. Francefco diPaoIadi 
colore di cannella fcura . Dopo haverlo 
prefo con confenfo del Priore-fanno det- 
ti Romiti un'annodi Noviziato , dopo 
il quale fono ammefli nella Congrega- 
zione con una oblazione di fe ftefli , raa 
fenza voti, onde poflR^no ufcire,eJ efler 
da quella licenziati . Le loro occupa- 
zioni fono varie, poiche dopo le ore de- 
terminate pergli Efl^ercitii fpirituali di 
orazione fi occupano in lavori manuali, 
fecondo il genio, e abilita di ciafcuno . 
PolTono pofledere beni ftabili, e cio che 
da efsi ^\ raccoglie, s'impiega nel man- 
tenimento commune . Alcuni vanno 
fcalzi, altri ufano fcarpe , overo zocco- 
li , e ufcendo dal Romitorio , fogliono 
portare in tefta il cappello . 

Di efi /crife il JacohilJi nella Vita di 
S.France/co di Paola . II Leoticilli^e Campelli 
neWItioria di Spolcti . 

C ^ 
<ijaccrdos oblatzw (lT, <i^mbrosy i Sacerdotcs clldli 
OBLATI S, AMBROSII, 

SAn£\us Carolus Borromeus,Medio!anen- 
iis Archiepifcop. cupidus fidem fandlam 
propagandi , & ftudio Religionis fovenda: 
fbllicituSjCongregationem piorum Sacerdo- 
lunx excogitavit , qui Juventuti in Semina- 
riis prseeflTent, atque in tota,& perampla Me- 
diolanenil Dicecefi tanquam Adminiflri vir- 
tute, doclrina,& omni animi (ludio pia ope- 
ra ad Dei gloriam promoverent . <^uamobre 
ann. 1578. aliquot Sacerdotibus fele6lis Con- 
gregationem inflituit fub titulo Oblatorum 
S.Ambrofii , earnque patrocinio SS. Dtiparse 
enixis precibus commendavit , Hunc ccetum 
Gregorius XIII. primus approbavit, dota- 
vitqnc privilegiis, deinde bona illi tradidit , 
qua HumiHarorum Religio , a B.Pio V. ex- 
tintVa , polHdebat . Templum a SSepuIchro 
diclum cum adjacentibus domibus S.Caro- 
lus eidem tradidit, & Conftitutiones inpo- 
fteriim fervandas praefcripfit . Votum obe- 
dientis profitentur Archicpifcopo Mediola- 
nenfi , cui auxilium pr-tflant in vifitaiioni- 
bus Ecclefiarum , in Cathechifmi explicatio- 
n«, in regimine piarum Sodalitatum, & Cle- 
Ticorum,qui in Seminariis aluntur . Piis etia 
exercitationibus dant operam in Oratoriis , 
fictiti Sacerdotes Oratorii a S.Philippo Nerio 
ere(5lis , nec ab illis difFerunt in vefte lanea 
nigra, quam geftant . In plures clafl^es divi- 
duntur, quarum altera Mediolani degit,alic 
vcroin locis ad Dicecefim pertinentibus; fin- 
gulis clalTibus , qus confortia appellantur 
unus ex illis pr«eft , &. omnes uni Generali 
Pratpofito fubjiciuntur . Singulis menfibus 
Sacerdotescujufqjclaflis conveniunt, ut Re- 
gulas perlegant , eafque in praxim reduccn- 
di methodum excogitant ; Filiorum nomine 
S.CaroIus hos Sacerdotes vocabat , eifq; mi- 
niftrabat cum morbo laborarent.Alios etiam 
praeter Sacerdotes enumerat h^c Oblatorum 
Congregatio, qui proprias domos incolunt, 
fuam tamen operam egregie impenduntin 
gymnafiis , in quibus catholica fidei docu- 
raenta rudibus explicantur . 

H^€c ompia excerpta funt e Vitit S.CaroJi a 
Io:Petro Giujfano defcripta . Sacerdoti detti 
OBLATI DI S.AMBROGIO. 

I'j S. ArciveA:. di Milano Carlo Borromeo 
per mantenere la buona difciplina nella 
iua Diocefi , e nelli Seminarii da lui fondati, 
rifolve di eriggere una Congregazione di 
Preti fecolar» , i quali come fuoi Miniftri 
rajutafTero nel governo della fuaChiefa;fccI- 
fe pero alcuni Ecclefiaftsci , e nelPAnn. 1 578, 
diede principioad unaCongregazione fotto 
la protezzione della SS. Vergine, dando loro 
il titolo d'Oblati di S.Ambrogio , che poi fii 
approvata daCreg.XIII.ed arricchita di pri- 
vilegii,e furono applicate al matenimento di 
eflialcuneentrate^polTedute dalla Religione 
degli Umiliati affatro cftinta dal B.Pontefice 
Pio V. AfTegno SCarlo alli medefimi la Chie- 
fa,detta del S.Sepolcro , con le fue Cafe con- 
tigue . Molti poi fi aggregorono a quefta 
Congregazione, a cui SCarlodiede Regole 
per il buon govcrno , regiftrate negliatti 
della Chiefa di Milano . Gli Alunni di cfTa 
fanno voto femplice di obedienza alP Arci- 
vefcovo nelPingreiro della Congregazione, 
Ajutano percio il loro Paftore nclle vifite 
della Diocefi , nelPhavcr cura de'Seminarii , 
nell' infiftere agP infegnamenti della Dot- 
trina Criftiana , e fimili . Hanno Oratorii 
come i Sacerdoti di S.Filippo ; fi dividono 
in fei clafli , dette Confortii , due fono 
nella Citta , e quattro nella Diocefi , e cia- 
fcuna ha un Prcpofito, & un Prefetto fpi- 
rituale , e fi congregano aflHeme gli Oblati 
di ciafcun Confortio una voJta il mefe con 
Pintervento del Prepofito Gen. o almeno del 
Prepofito di quel Confortio , e fi leggono le 
Rcgole , e fi confultano i modi per bene of- 
fervarle . S. Carlo chiamava quefti Ohlati 
con il nome di figliuoli , li vifitava fpefTo , e 
li ferviva, fe erano infermi . Ammife anche il 
Santo a quefta Congregazione huomini lai- 
ci con regole particolari , li quali abitano 
nclle proprie Cafe , e s'impiegano in molte 
opcre pic, mafllme nel promuovere le Scuole 
della Dottrlna Criftiana . Gli Oblati congre- 
gati fono delPordine clericale, e veftono co- 
me i Sacerdoti modeftamente di faja . 

Tutto cib fi e prefo daUa VitA di S.Carlo 
/critta da Gio:Pietro Giuffano . 
cJ actrclos CoTi^reaadonU S. Q^Ocrcph i. XL 

Congregatio Sacerdotum 

fub titulo 
S. J O S E P H. 

ANno i5j5. fepreninumero Sacerdotes, 
quorum nomina erant Pompfjus An- 
geluccius , PauFus Mercatus , Angelus Roc- 
chi , Joannes Donatus , Jo.PauIus Corazza- 
nus , Francifcus Gentilis , & Auguftinus Pe- 
ronus , adfcripti inter fodales Congregatio- 
nis ereifta: a Paulo Motta piilTimo Sacerdote 
Romano in Oratorio, proximo Templo, 
SS.Laurcntio & Damafo facro , fub titulo 
Virginis Purificatx a Paulo V. approbats 
Anno 1620. fundamenta pofuerunt Congre- 
gationis piorum Sacerdotum fub invocatio- 
neS.Jofeph , quorum ftudia in falute proxi- 
morum procuranda impenderentur . Illam 
approbavit Innocentius X. fuo diplontate ; 
Ciim autem V^oii^ y Anno 1549. & ^^ hunc 
finem Templum S Pantaleonis cnm domi- 
bus propinquis , quas Monaci Kafiliani co- 
luerunt , coemerunt , Clemente IX. appro- 
bante Anno 1669. fuo diplomate in forma 
Brevis .' Expcni^^pHs ^ declaravitque ilias 
in perpetuum pofliciendas fore a dicia Con- 
gatione Sacerdotum convivcntium,quorura 
nnguli ad quodlibet munus exercendum ef- 
fent idonei . Conftitutiones ilbi prafcriptas 
P.Marius Soccinoa ex Congregatione Ora- 
torii S.Philippi Nerii difpofuit , & Innocen- 
tius XI. anno 1684. confirmavit, fecernen- 
do ab ipfis fodales non conviventes , qui ta- 
men fub diredVione eorum in loco feparato 
piis excrcitationibus vacarent ; torum ftu- 
dia funt , Orationibus mentalibus , & voca- 
libus aliquot horas quotidie impendere,plu- 
ries in hebdoraada flagris carnem fuam ma- 
cerare , Dodirina Chriftiana Rudes imbuere, 
^grotos vifitare , Sacramenta Pcenitentia:, 
&Euchariftiatminiftrare; & quaravis votis 
non adftri6ii , Religioforum tamen more vi- 
vunt, vefte utuntur illi non abfimili, quam 
geftant Saccrdotes Oratorii S.Philippi Neri, 
cujus documenta fequuntur . 

Hac omnia ex BreiiiBm Pontificiis^ (y voce 
Moderatoris ejufdem CongregatiQnis » XL 

Sacerdote 

della Congrcgazione 

DI 5. G I U S E P P E. 

ERa in Roma in una Chiefa preflb S.Lo- 
renzo in Damafo una Congregazione 
torititolo della Purificazione , fondata dal 
P.PavoIo Motta Sacerdote Romano , raolto 
illuminato da Dio,e approvata da Pavolo V. 
nel 1620- Sette Sacerdoti in efTa afcritti, cioe 
Pompeo Angelucci , Pavolo Mcrcati , Pavo- 
lo Rocchi , Giovanni Donati , Gio: Pavolo 
Corazzano, Francefco Gentile , eAgoftino 
Pcroni rifolverono di formame una di Sa- 
cerdoti , conviventi fotto U titolo di S.Giu- 
feppe, la quale fu approvata nel 1^49 da In- 
nocenzo X. con fuo Breve . A quefto fine 
comprorono la Chiefa nel Rione de'Monti , 
concafe a quella vicine , ove prima have- 
vano abitato Monaci Bafiliani, e detta com- 
pra fu approvata nel 1669. col Breve Expori 
nobis ^ da ClementelX. onde reftorouo in 
proprieta deiia Congregazione di tali Sacer- 
doti conviventi, tutti abili a qualfivoglia 
miniftero Ecclefiaftico . Per meglio ftabilir- 
la furono formate Rcgole da oflsrvaru con 
la direzzione del P.Marco Soccini , Sacerdo- 
te delPOratorio di S.Filippo Neri , delTIfti- 
tuto di cui fono ottimi Imitatori ; e perche 
erano afcritti alla loro Congregazione molci 
aItri,non conviventi conefli; Innocenzo XI. 
nel 16S4. con Breve Ex injunUo confermo le 
Regole ftabilite , cd efclufe tutti gli afcritri 
non convivcnti . permettendo loro folamen- 
tc , che fotto la direzzione d'uno conviven- 
te attendefl*ero a' pii efl*ercizii in un' Orato- 
rio per ci6 deputato . Le occupazioni di que- 
fli pii , c zelanti Sacerdoti fono rOrazione 
mentale e vocale , alcune vohe fra la f tti- 
mana maccrarli con difcipline, uJire le Ccn- 
felHoni , fpiegare la Dottrina Criftiana , vi- 
fitarc gli Ofpedali , e benche non ligati ct n 
voti , vivono comc perfetti Religiofi in abi- 
to Ecclefiaftico e modefto, fecondo gram- > 
maeftramenri di S.Filippo Neri , di cui fono 
imitatori. 

Tutto cid e caisato dalJi Brevi Pontificii , e 
ri/aputo dal Suferiore della medefima Congre- 
gaijone . 
(SacerdocT J^Uoctrincc Christian^ XII. 

Sacerdotes difli 
DOCTRIN^ CHRISTIANJE. 

TEmpore Pii V. Sum. Pont. aliquot pii,& 
dodi Sacerdotes,fub diretlione Henrici 
i ctr£e,focii S.Fhilippi Nerii in domo D.Hie- 
ronymi,a Charitate apellata, rudes homines 
chriftian^ fidei documentis imbuere ftudue- 
runt . Inter eos Cefar Baronius,q ui poftea in- 
ter S.R.E Purpuratos a Clem. VIII. fuit ad- 
fcriptus , hoc pium opus primum in Templo 
D. Appollinari facro excrcuit; necinUrbe 
tantiim, fed per campos, & loca, ab Urbe pa- 
riim diftanria difcurrebant , ut pauperes , & 
pueros precipue erudirent. Aliquot ex illis vi- 
tam comm unem in quada domo elegerunt , 
qua de caufa B.Pius V. aliqua privilegia iif- 
dem contulit, & Greg.XIII. domum donavit 
cum Templo, D.Agathe in Regione trijifti- 
berina dicato . Ciim aute augeretur quotidic 
horum Sacerdotum numerus,CIemens VIII. 
ann.1605. ProteC"lorem eoru declaravir Card. 
Alexandrum Mediceum, qui poftca ad Sura. 
Pontific. eveclus fuit fub nomine Leonis XI. 
facultatemq,eis tribuit,ut uni eorum tanqua 
Pr^pofito fubjicerentur . Ut autem eandem 
ratione docendi chriftiana dogmatafinguli 
tenerent, Clem. VIII. imperavit P.Roberto 
Bellarmino Societatis Jefu , deinde S. R .E. 
Purpurato Principi,ut in libello compendio- 
se recenferet quidquid rudes pueri poffent 
edoceri circa fidei documenta , juilitq; illum 
ubiq; imprimi, & publicari , nec adhiberi ab 
ullo pofle in tota S. R. E. Ditione aliam me- 
thodu in docendo chriftiana: fidei axiomata. 
Communis vits legibus hi Sacerdotes fubji- 
ciuntur , docentq; in Scholis, nulla mercede 
accepta,pauperes pueros; Confefliones poeni- 
tentiura excipiunt, Sacramentum Euchari- 
ftia adminiftrant , & fingulis diebus Domi- 
nicis, feriis 4, & Sabbatis Rofarium B. Virg. 
cum Populo aJta voce in Templo recitant ; 
Conftitut. proprias fervant,quas Clem.VIII. 
confirmavit, ficut Paulus V. privilegia ab 
aliis Pontificibus conccfla . Juramento fe ob- 
ftringunt in ea Congregatione perpetu6 vi- 
vendi, & cujus folutionem folo Rom.Pontif. 
refervari decrevit Greg.XV. quod fi ab ea fi- 
■ne Potificia facultate difcedant , pcenas Apo- 
ftatarum eis deberi Urban. VIII. declaravit. 
Vefte utuntur nigra , qua Sacerdotes com- 
muniterinduuntur . 

Ex Bul. Sacer.DoB.ChriJt.imprsfr. an.\6ox. 
Bx Bul. Chni. VIII. z^.Decemi.i 595. XII. 

Sacerdjii detri 

DT^LLA DOTTAIXA Ci^ISTIANA. 

NEI tempo di P;o V. Som Ponteficcal- 
cuni pii,e dotti Sacerdjti cominCiOro- 
ruuo ad aramaeiirare il Popolo nella Djtiri- 
na Criftiana fotto la direzzione di £nrico 
Pietra,Sacerdote di S.GiroIamo dclIaCariti, 
e compagno di S.Filippo Neri. Diede^o prin- 
cipio a queiloeirercizio nellaChiefa di S Ap- 
pollinare , e uno di eill fii Cefare Baronio , 
creato poi Cardinalc da Papa Clem. VIII. e 
andavano anche per li campi , e Caftelli nel 
contonio di Roma . Eleflero poi di vivere in 
comune,ondeiI B.Pio V. concede loro molte 
grazie, e Gregorio XIII. dono laChiefa di 
S.Agata, e cafe vicinc in Traftevere; e perche 
crefceva quefta pia Adunanza, fii chiefto a 
Clemente VIII. nel 1605. un Protettore, e fu 
il Card. Alcflandro Mcdici, aflunto al Ponti- 
ficato col nome di Leone XI. Fii anche eletto 
uno di elli per Superiore di tutti ; e Clemen- 
te Vlll.ordino al P.Roberto Bellarmino del- 
la Compagnia di Giesii, fatto poi Cardinale , 
checompilafle un Somraario di tuttoci6, 
che era neceflario di faperfi da un Criftiano , 
accioche s'infegnaflc alle pcrfone idiote, e 
detto Sommario fii publicato con proibizio- 
ne , che non fi potefiTe adoperare altro modo 
d^infegnare la Dottrina Criftiana in tutto lo 
Stato della Chiefa . Vivono quefti Sacerdoti 
in coramune, e tengono Scuole di FanciuIIi, 
e infegnano fenza prendere alcuna mcrcede. 
Attendono alle Confeflioni, e Communioni , 
e nelle Domeuiche, Mercordi,e Sabbato fan- 
no recitare nelle loro Chiefe il Rofario della 
Bearifs. Vergine . Hanno Coftituzioni pro- 
prie conferraate da Clem. VIII. Pavolo V. 
confermo i loro privilegii . Gregorio XV. ri~ 
ferv6 il giuramento, che fanno di vivere 
fempre in detta Congregazione al folo Ro- 
mano Pontefice , e Urbano VIII. decreto le 
medefime pene degli Apoftati per chi ufcifTe 
da efla fenza licenza . L'abito e nero, e tala- 
re , corae qucllo ufato da'modefti Saccrdoti . 

Dalla Confltt. Sacerd. DoBr. Crifl.impreffa 
anno 1^04. Dalla Bolla di CUmente I/III. 29. 
Decembre 1596. 
iSaccrdos in^Ccnodochio(So,3riniJM^ xiir. 

Congregatio Sacerdotum in 

Hofpitio Peregrinorum 

SS. TRINITATIS dicto ROMit . 

INter pia charitatis opera , qua Romae 
exercentur, praeclara funt, qua* S. Phi- 
hppus Nerius excogitavit in bonum paupc- 
rum Peregrinorum , qui longa itinera fu- 
fceperunt , ut facra Urbis loca vifitarent . 
Ut igitur in celeberrimo Sandilllmie Trini- 
tatis Xenodochio melius hofpitarentur , 
Ahno 1675. decreta fuit Congregatio pio- 
rum Sacerdotum , qui feipfos , fuofque la- 
bores in bonum pauperum exterorum man- 
ciparent. Regulac ad hunc finem prsfcripta; 
fuerunt a P. Mariano Soccino ad mentem 
S.Philippi Nerii, cujus Congregationis erat 
Alumnus , zelo , & pietate pr^eclarus , atque 
anno 1692. initium habuit duodecim Sa- 
cerdotihus illi adlcriptis , qui tamen nullo 
emiflb voto Eminentifs. Cardinalis Protctlo» 
ris jufTa exequerentur, ficuti Illuftrifs. Pri- 
micerii , & Superioris a Congregatione ele- 
tii . Unus enim ex eis cceteris prsficitur , 
alius Peregrinorum curam fufcipit, alius 
Convalefcentium , alius Templi curam ha- 
bet, ac Sacrarii j alius Ceremoniarum Ma- 
gifter deligitur ; unus Confefliones cxcipit ; 
cceteri denique vel Oratorii curam , vel er- 
rores corrigendi ftudium,vel minifterium in 
rebus temporalibus procurandis fufcipiunt . 
Cum Alenfae cibos fumunt , dubia circa mo- 
res proponunt ,• Percgrinorum Mcnfam be- 
nedicunt, eifdem pedes lavant, cum pri- 
mo in Hofpitium admittuntur . Poll canam 
ed Templum eos ducunt , ut Deo gratias 
agant ; ad cubilia denique fociant, «Sc per 
viam facras preces concinunt . Vefte induti 
vivunt, utSacerdotes de Oratorio dicli , a 
S. Philippo Nerio inftituto , & ubique prx- 
clara modeftix, & charitatis exempla pra:- 
bent. 

Dc ilJis /iripfit Abhas CaroJus BartJjoJo- 
mfus Piaijifi de Operibus Piis Rcm/c tra&. 10. 
cap.i^. XIII. 

Congregazione di Sacerdoti nelPOfpizio 

DELLA SS. TRINITA' 

de' Pellcgrini di Roma. 

TRa le opere pie in Roma celebre e l'Of- 
pedale , cr\'e fi ricettano Pellegrini po- 
veri , quali da tutte le parri del Mondo ven- 
gono per vifitare i fanti Luoghi di efla . Hor 
perche meglio foflero ferviti , fu nel i6y^. 
ftabilito di fondare una Congregazione di 
ottimi Sacerdoti , quali s'impiegaflero in 
allifterc a dctti Pellegrini , e foflTero prove- 
duti di vitto , e veftito , chc percio furono 
ftabilite Regole con la direzzione del P.Ma- 
riano Sorcini, Pretc dell' Oratorio di S.Fi- 
lippo , huomo di molta virtii , e prudenza , 
fccondo ridea di S. Filippo, e nel 1692.fi 
diede principio con 1'elezzione di dodici Sa- 
cerdoti , alli quali fi deftino abitazione con- 
grua , e fu prefcritta la vefte fimile a quella 
delli Padri, detti delPOratorio di S.Filippo , 
il quale f« il primo .Autore di quella celebrc 
opcra di carita criftiana . Dipendono quefti 
Sacerdoti dal Cardinale Protettore, da Mon- 
fignore Primicerio, e da un Superiore clet- 
to fra cfli . Efl*ercitano ofSzii in pro dell' 
Ofpedale, e della Chiefa . Ogni tre anni fi 
elegge oltrc il Superiore un^Prefetto delli 
PeIIegrini,unodeIla Chiefa,e Sagreftia, uno 
per Maeftro delle Ccrimonie fagre , un Con- 
feflbre della Congregazione , uno che aillfte 
nell' Orarorio, un"* Infermiero, e un Mini- 
ftro pcr la Menfa ; mentre mangiano, pro- 
pongono dubii morali , e di SScrittura, be- 
nedicono la Menfa de'PeIIegrini . e la prima 
fera lavano loro i piedi , gp iftruifcono pcr 
la Confeifione, e pongono i cibi , quando 
mangiano ; doppo cena li conducono in 
Chiefa , e al Dormitorio , cantando prcci 
per la ftrada . La mattina odono le Confcf- 
fioni , e iftruifcono li Pellegrini per ben fare 
i loro pellegrinaggi . In Chiefa fanno ri- 
fplendere la divozione con roflervanza de' 
fagri Riti , e cerimonie ecclefiaftiche . 

Di efp JcriJle PAbbate Piai^a neJlc Qpcre 
pie di Roma tratt. i o, cap z^. D 
^ranitcL proj?c ^^orCamc^Ajzgelicam^^om^ :xivr 

Prop^ PORTAM ANGELICAM 
Romx . 

ROms juxta Portam , quam Angclicam 
dicunt, domus eft, in qua aliqui Ere- 
mjt« commorantur , de quibus hzc fcripfit 
Fanuccius . Anno T5S8. -quidam natione 
Calaber , nomine Albentius Rubeus , poft- 
quam aliquorum annorum fpatio cleemofi- 
nas qupritaflet , ut puelli alerentur in Coc- 
nobio , quod vulgo dicitur de Funariis , do- 
mumerexit, in qua Eremitas Romam pe- 
tentes excipiebat, ac prscipue infirmos , iit 
a morbis Curarentur . Ad hoc chriftianse pie- 
tatis opus focios elegit , qui per Urbem elee- 
mofinas colligebant , pailim haec verba pro- 
nunciantes : Opsretnur honttni, dunr tetnpus 
habemiii . Albatunica, e craHlori lana in^ 
duti , pedibus nudis , & capite dete£lo ince^ 
debant ; fmguTis diebns Litanias cum aliis 
precibus fimul Congregati recitabantin fa- 
cra iEdicula , quam prope domom conilru- 
xerant cum titulo Afcenilonis Domini . Cre- 
vitdeinde 'ha:c pja Societas , cui multi ad- 
fcripti fuerunt ; adauil^ etiam fuerunt elec- 
mofinse ob miracula , qux Beatilfima Virgo 
dignata fuic oftendere in Imagine, quam 
idem Albentius a Paleftina fecum dctulerat, 
ut facra aede in cjus honorem extrurta , "illi 
nomen "Beatifliimie Virginis Gratiarum im- 
pofuerit . Communis vitJe leges fervat hcec 
Eremitarum Congregatio fub -proteftione 
S.Rom. EceI;firE Purpurati , & uni eorum in 
Superiorem ek6lo fubjiciuntur , non tamen 
votis Religioforum obftrifli . Singulis die- 
bus tredecim Pauperibus aliraenta fubmini- 
ftrant, Afcenfionis feftum folemniter fingu- 
lisanniscelebrant, ficuti etiam dieii.Ju- 
nii memoriam primse expofitionis Imaginis 
BeatilTims Virginis , quam in eo Templo 
venerantur . Lanea alba , & brevi tunica 
amiciuntur cum paliio pariter brevi ; Tibias 
finecaligishabent, fed fandaliis munitas , 
& caput pilco albodefenfum . 

De illisfcripfit Fanuccim . Abhax Carohn 
PiaT^a de PiisOperihm cap. 10. iy Michael 
Angelus Rubeui in defript. Roma . :xiV. 

Eremiti 

Viclni alla PORTA ANGELICA 

di Roma. 

IN Roma c un Convcnto di Eremiti , de' 
quali cosi fcrifle il Fanucci alPanno 15S8. 
\jn certo Albenzio Roffi , Calabrefe , doppo 
havere per Inngo tempo ccrcata eleemolJina 
per le Zitelle del Monaftero di S. Catarina , 
detto de^Funari , fondo con le limofine pref- 
fo Porta Angelica un piccolo Spedale , ove 
ricevcva li poveri Romiti foraftieri per fer- 
virli , principalmente nelle loro infermita , e 
per ajuto elefPe altri Compagni , quali cer- 
calTero limofine , dicendo : Facciariio iene 
-ade/fo , che kahh^amo tfwpo . Veftivano pan~ 
no grortb di lana bianca fcalzi , e fcoperti 
nel capo. ApprefTo detto edifizio era una 
Chiefetta , fotto il titolo delPAfcenfione, in 
cui ogni fera c^o con li Compagni dicevano 
le Litanie , e diverfe Orazioaj . Vedendoft 
quefta opera pia , crebbe la Congregazionc, 
e fenza profelTare voti di Religiofi , veftiro- 
no tnolti 1'abito di tali Romiti . Si com- 
piacque poi la Bcatifs. Vcrgine di approvar- 
la nell' anno 161S. alli u. diGiugno facen- 
domolti miracoli in una fua Imagine, che 
portata haveva il medefimo Albenzio da 
TerraSanta nelPanno 15S7. onde crefcendo 
la divozione del Popolo , crebbero le limo- 
fine in modo, che ii pote fabricare una no- 
bileChiefa, come oggi fi vcde , detta della 
Aladonna delle Grazie . Vivono detti Ro- 
miti con vita commune fotto la protezzione 
d^un Cardinale , e mantengono la confuetu- 
dine di alimentare ogni giorno tredici po- 
veri . Celebrano la fefta delPAfcenfione , fi- 
come la memoria della prima efpofizione 
della miracolofa Imagine della Madre di 
Dio , fatta alli 1 1. di Giugno, e fi mantiene 
la Chiefa con molta divozione , e fplendore. 
L^abito e bianco , corto fino a mezza gamba; 
fenza calzette tifano , o fcarpe , o fandali , 
hanno uninantello corto , e in capo il cap- 
pello parimente bianco . 

Dieffifh-ijfe il Fanucci. VAbb.Carlo Piai^ 
\a delle Opere Pie di Rotna cap.io. e MicheP 
Angelo de^^RoJJiin Roraa moderna . 
(iSanctimonicdu cJ. (i^yLilartonif XV. 

Monialis 
S. HILARIONIS. 

SAntlus Hilarion ortus in Paleftina, cum 
haberet Parentes Idolis deditos , au- 
d.ens nomcn B. Antonii ,, perrexit ad Ere- 
mum, illum agnofcendi cupidus , «Sc ab 
eodem vivendi rationem didicir Domum 
deinde reverfus , raortuis Parentibus lua bo- 
na Pauperibus diftribuit, iterumque in fo- 
litudinem rediit , ubi extrudo exiguo tu- 
gurio, quod vix ipfum caperet , humi cu- 
babat > & faccum , quo femel induit , nun- 
quam aut lavit , aut mutavit ; demum otlo- 
gefimum agens annum , multis ardiffcatis. 
Anacoretarum Monarteriis . clarus miracu- 
lisfpiritum Deo reddidit . Poftea circa an- 
num ^25. Virgo celeberrima, IVtaria nomi- 
ne , Hilarionem imitata> Virginum Mo- 
nafleria exciravit ^ quibus vitse anachore- 
ticse regulas prasfcripnt. De illa fit mentio 
in Annalibus Carmelitarum a P. Joanne Ba- 
ptifla Lezzana fcriptis ad annum :?26.nu.i6. 
his verbis: Occurrit etiam memoria Vir- 
ginun% facrarum Monafterii S. Sepulchri 
Hierofolymitani a D. Helena eredi , in quo 
fuitMaria, Mater, & PriorifTa . Quamvis 
autem de ipfa jpauca in hiftoriis reperiantur, 
nihilominus fandlimoniae claritudine infi- 
gnem fuifle , vel ex ecv conjicitur , quod a 
piiflima Helena prs? aliis huic Monaflerio 
Mater datafuerit; Ex antiqua Imagine il- 
lius indumentum expofuit Pater Ludovicus 
Beurrier in fuo Catalogo Virginum Parifiis 
impreflbanno 1661. num. 12. Tunicam ge- 
rit non valde produdlam grifei coloris , <Sc 
' pairium breve coloris muftelini . Caputve- 
laminenigro tegitur, circa frontem fafcia 
alba pr«cintto . 
DI S. XV. 
Monaca 
I L A R I O N E . HAvendo udita S. Ilarione inPaleftina, 
ove era nato lafama del grandeAn- 
luiiio , il quale viveva in lolitudine , e ha- 
vendo li Gcnitori idolatri , parti dalla Cafa 
paterna. per conofcere in Egitto quel Santo 
Anacoreta .. Ivi oflervato il modo del di lui 
vivere, torn6 alla cafa paterna , e morti li 
Genitori , difpensd alli Poveri tutte le fue 
facolta , eleggendodi vivere nellafolitudi- 
ne, ove abito in un piccolotugurio,. dor- 
mendo su la nuda terra > ne mai fi fpogli6 
del primo abito ,. ne mai lo lavo . Giunto 
alPeta di 80. anni , doppo havere inftituiri 
molti Monafterii di Anacoreti , chiaroperi 
miracoli, ft riposo nel Signore .. Ad imita- 
zione dilui una celebre DonzeIIa,chiamata 
Maria , circa 1'anno ^25. promoflTe Plftituto 
di Vergini folitarie, dandolororegole uni- 
formi a quelle di S.IIarione . Di elfa fe ne fa 
menzione negli Annali delP Ordine anti- 
chifllmo Carmelitano dal P. Gio: Battifta 
Lezzana alP anno ^26. num. 16. dicendofi , 
che circa detto tempo fi fa memoria d'un 
Monaftero, detto del S Sepolcra, in Geru- 
falemme , edificato dalla S.Imperatrice Ele- 
na ,. in cui fii collocata per Superiora Maria; 
benche poco fi trovi riferito di cfl!a negli 
Annali. Si sapero,^ chefuMadre, e Inlti- 
tutrice di molte Monache. II P. Ludovico 
Beurrier nel fuo Catalogo di Vergini, ftam- 
pato in Parigi nel 1660. al num.12. ne pro- 
dufle un'antica Imagine , in cui fi vede una 
tonaca , non pero lunga, fino a piedi, di co- 
lore grigio , e un Mantello corto chiufo , di 
colore lionato . II capo e coperto d'un pan- 
no nero, cintQ fopra la fronte con fafcia 
bianca . 
I "^ ■ ; >5 i 
Q^Monialis' (iSolitariam t gypto XVI. 

Santlimonialis 

I N vE G Y P T O. 

Dlfficile diclu efl quam ingens nu- 
merus Anachoretarnm faerit , 
quiexomni hominum liatu , abdica- 
tis omnium rerum temporaliHm curis , 
exemplo D.Antonii Abbatis in folitu- 
dine vitam duxerunt , ut foli Deo va- 
carent ; Nec tantum ex Virorum cce- 
tu, fed Foeminarum etiam quamplu- 
rim« illum imitatas fuerunt , poftquam 
celeberrima Virgo Syncletica inTe- 
baidcm migraverat , vadam i^gypti 
Regionem, ubi Monafleria Virgiuum 
inftituit, in quibus a commercio Vi- 
rorum fegregatas, vivendi normam , 
quam D.Antonius Viris praBfcripfcrat, 
omnino fervabant . Circa annum 3 i8. 
illam vixiffe pro comperto habemus ; 
ejus tamcn fa6la in antiquis Annali- 
bus non referuntur, exceptis aliqui- 
busdi(ftis, relatis in Sylva Anacho- 
rctica i^gypti , ac Paleflina: , quce 
Antuerpice imprefla fuit ab Abraha- 
mo Blommaert , ex qua accepimus 
cjus imaginem , hic fubjeflam , qus 
tunicam gerit coloris leonini , fupra 
quam pallium nigrum , ab humeris ad 
talos ufque dependet collo alligatum , 
caput vero & humeri albo panno con- 
teguntur . 

Ex Catalogo P. Ludovki BeurricY 
XVI. 

Monaca 

D I E G 1 T T O. 

FU' grande il numero degli Ana- 
coreti , i quali abitorono le fo- 
litudini delTEgitto , doppo che S.An- 
tonio con il fuo eflempio , e con le fue 
regole di viverc fantamente indulTe 
ogni qualita di Perfone ad abbando- 
nare il Mondo , per vivere folamente 
aDio; Nc folamente furonogli Huo- 
mini , da'quali fii imitato , ma anche 
gran numero di Donne , doppo che la 
S. Vergine Sincletica , ritiratafi nel 
deferto della Tebaide , partedel vafto 
Regno di Egitto , iftitui un Nfonalle- 
ro di Vergini romite , delle quali fii 
Madre , e Superiora , guidandole per 
la via retta dcl Cielo con le Regole 
medefime da S.Antonio prefcritte. Vif- 
fe quefta S. Vergine circa Tanno del 
Signore 3 1 8. e per il lungo decorfo del 
tempo non e rimafta nelle Iflorie , fe 
non chela memoria d'alcuni fuoidetti, 
regiflrati nella Selva Anacoretica di 
Egitto e Palcftina, ftampata m An- 
verfa da Abramo Blommaert , ove fi 
efpone Plmagine di efla , veftita'di un' 
abito di color lconino , e con un lun- 
go mantello nero chiufo nelcollo. II 
capo , e lc fpalle fono coperte da un 
panno bianco , come apparifce nella 
figura da noi addotta . 

^yHonialis CistercieJisisSoriLaJzy B XVII. 

Moniales 

ORDINIS CISTERCIENSIS 

Lorvanii. 

BataTherefia,filia Sancii I. hujus nomi- 

iiis , Lufitaniz Regis , Alphonfi Regis 

i..^Monis, fui confanguinei ob ignorantiam 
legis uxor, poftea juffu Pontificis , inceftuo- 
fo matrimonio dirempto , in Lufitaniam re- 
verfa circa ann. 1212. omnes ad Deum curas 
convertit , & in folitudine cum Virginibus, 
Deo dicatis , fe includere decrcvit . Re deli- 
berata locum elegit, cui nomen Lorvanium, 
ubi vetuftum erat Coenobium M jnachorum 
S. Beuediili in ima valle fitum inter praeru- 
ptosmontes, ubi exjguac erant parteidiei; 
& commodiore loco Monachis concefTo , il- 
lud inftauravit,quod poftea exornarunt pri- 
vate illuftrium Sanftimonialium Cellac,quas 
excitarunt intervallis disjunde , ex quibus 
aliquc rupibus ranquam nidi adh5erent,aliis 
latera montis parietes efficiunt . In eo The- 
rcfia cum Blanca forore , aliifque Virgini- 
bus, habitum religiofum,& afperum induir, 
ejus formje,quam imago demonftrat in Aclis 
SanClorum Junii die 17. ex originali apud 
Lorvanium fervata . Candidus il!e eft, fed ex 
panno rudiori cum fcapulari nigro ; his cu- 
cuUa monaftica additur , & caput vela- 
minefubnigro tcgitur, pedes calccati funt 
fandaliis coriaceis . Regulam cnim clegit 
D.Bernardi , cujus recens erat in Lufitania 
memoria , eamque afpcrrime ufque ad obi- 
tum fervavit , miraculis clara , ab omni hu- 
manocon^brtio fejuntla cum ccEteris , quae 
ducentae erant nigro utentcs velamine , & 
viginti minoris notat, qu^album gcftabant,* 
Prope Monafterium domus eft , in qua Mo- 
nachi Ciftercienfes degunt , res divinas pro- 
curantes , & humanis confulentes . Ipfa au- 
tem D.Therefia vocatur Reformatrix Mo- 
xiialium ejus Ordinis . 

De ea fufm Bollandi Sccii in Vitii SanBo' 
rum 'Junii die 17. /0^.43 2. k\k\mkm XVII. 

Monache 

DELL' ORD. CISTERCIENSE 

di Lorvanio . 

LA B.Terefa,figliuoIa di Sancio I. di que- 
fto nome, Re di PortogaIlo,eflendo fta- 
lu «pofata fenza ch' ella fapefle rimpedimen- 
to con Alfonfo Re di Leone fuo ftretto pa- 
rente,dopo che per comandamento del Som- 
mo Pontefice fi fepard dal Marito, c torn6 al- 
la Regia paterna in Portogallo , tutta fi ap- 
plico al fervizio di Dio , e rifolve di vivere 
con perpetua claufura in qualche folitudinc 
con altrc Monache . Elefle perci6 un luogo , 
detto Lorvanio,non moItolontanodaCoim- 
bra, fituato in una profonda , e ofcura valle 
in mezzo a monti altiifimi , per li quali dif- 
ficilmcnte fi poteva calare . Lra ivi un' anti- 
co Monaftero di Alonaci Benedettini , alli 
quali afleguo altro luogo piii comodo , e ri- 
dufl*e quello comodo per le Monache, alcune 
delle quali poi vi aggiunlero Celle tra di lo- 
ro fcparate, circondate per6 dalle mura del 
Monaftero , alle quali fcrvivano pcr mura- 
glie li fcogli medefimi del monte vicino. In 
eflb Terefa infieme con una forella Bianca, I 
e molte altre Dame principali della Corte 
prefe Pabito religiofo, della forraaefprcfla 
nelPimagiiie addotta negli Atti de'Santi di 
Giugno dal BoIIando, e cavata dalPorigina- 
le confervato in Lorvanio . tra di color bian- 
codi }»annogroflb con patienza nera, e il 
capo fi copriva da un vclo quafi iiero, e i pie- 
di crano calzati con fandali di cuojo; in cho- 
ro ufavano la cocolla monaftica bianca. Ha- 
veva ella eletta la Regola di S.Bcrnardo , di 
cui era celebre allora la memoria in Porto- 
gallo , e procur6 di oflTcrvarla ncl fuo fommo 
ngore infieme con tutte le altre Vergini , il 
di cui numero eradi ducento, velate di nero, 
c di venti altre di rigainferiore, velatecon 
panno bianco . Vicino al Monaftero e una 
cafa,oveabitano alcuni Religiofi Cifterciefi, 
i quali fomminiftrano alleMonachc con i 
SS.Sagramenti quaiito loroe neceflTario circa 
le cofe temporali, vivendo efle affatto fepara- 
te da ogni commercio. Terefa finalmente ca- 
rica d'anni,e di meriti ripo$6 nel Sig.c fu ce- 
lebre per li miracoli , e vicne chiamata nelli 
procelfi Riformatrice delle Mon. Ciftercicnfi. 
/ a l/itu di e//'a e diffitfamente dejh itta alli 
1 -^.di Giiigno daUi Coutir.uatoi i del Bolla Uo . 

E 
^<£/CiuniUat(i cyiicdio lani XVIIL 

San(^imonialis 

HUMILIATA 

Mediolani* 

POftquatn anno 1057. plerique Viri no- 
biles facultatem obtinuerunt ab Henri- 
co II. Imperatore exeundi e Germania , iibi 
captividetinetantur, lanarum opificio oc- 
cupati vitam traduxerunt in Ditione Me- 
diolanenfi ufque ad ann. 11^4.. deinde legi- 
bus aliquibus fan6le vivendi paruerunt , 
quas illis S.Bernardus praefcripfit, donec Re- 
gulas S.Benedi£li profefli funt,fuadente Bea- 
to Joann.Meda,qui primus ex illis ad Sacros 
Ordincs promotus fuit , atque omnium Mo- 
derator ele<5lus . Propterea ab Uxoribus fe- 
paraticommunem vitam in Cenobiis ferva- 
bant . IUos omnes \ixores , &filiaE imitatae 
pluribus Monafteriis excitatis , in eis vitam 
religiofam fub iifdem legibus traducere de- 
creverunt , & iina ex illis eletla omnibus 
praefuit , eamque MinJHram appellarunt . 
Qupd nam ex omnibus CtEuobiis primo fue- 
rit extrutlum non fatis conftat . Putatur ta- 
men fuiffe illud , quod fub nomine S.Mariae 
Magdalena* , quae dicitur ad Circulum , & in 
Urbe Mediolanenfi a coetcris diftinguitur . 
Innocentius III. earum Ordinem , & Confti- 
tutiones approbavit, & poftca Honorius III. 
anno 1219. Gregorius IX. anno 1227. Inno- 
centiusIV, anno 1246. Nicolaus IV. anno 
1288. & alii Romani Pontifices confirmav^- 
runt. Divinse preces , quas recitant, ezdem 
funt,quas B.Meda prefcripfit . Tunica utun- 
tur alba circa lumbos prjecin(f^a , fupra illam 
fcapulare folutum dependet album , ficut al- 
bum eft unicum velamen, quo caput tegunt. 

De illh cgerunt PurricelJus in Mommentis 
Bvfilica Ambrofiana pag.6io. P.Petrus Aloy- 
fius Tatti in Vita S.Jeannis Oldrati ^feii Me- 
da.y (J Friderieus Card. Borromaus in epift.ad 
Moniaks S.Maritc Magdalente ad Circulum 
diBa . XVIIL 

Monaca 

U M I L I A T A 

di Milano, 

IL primo Inftituto degli Umiliati fu quan- 
domolti Nobili Alilanefi , e Comafchi , 
condotti in Germania , privi di tutte le fo- 
ftanze nelPanno 1057. da Conrado Imperato- 
re , ottcnnero dopo nove anni da Enrico II. 
licenza di tornare alle patrie, ove vifTero con 
il lavoro della lana ; ma perche fecero pro- 
pofito di vivere fantamente feparati dalle 
Mogli , indufTero quefte ad imitarli . Cosi 
<i governarono fino al tempo di S.Bernardo 
il quale a loro inftanza neliig^. prefcrifTe 
alcune Regole di viverc fantamente , finche 
poi fi fottopofero alle Regole di S.Benedetto 
per opera di S.Giovanni Meda , che fu il pri- 
mo Sacerdote , e Superiore di tutti . Fiori 
quefto nel 1 1 1 9. e mori nel 1 1 ^9. Hebbero da 
cio principioli Monafteri di Donne, le quali 
imitarono li Mariti ; onde S. Giovanni fii 
1'Inftitutore , e Propagatore di queft' Ordi- 
ni. Fondo per tanto molti Conventi in Lom- 
bardia , conftituendo la Superiora delle Mo- 
nache con titolo di Miniftra . Qual fofle il 
primo , non e cosi certo appreflb gli Autori j 
celebri fono in Milano quello di S.Erafmo , 
di S.Catarina , e quello di S.Maria Madda- 
lena al Cerchio , che fi ftima il primo fon- 
dato da 500. anni . Ricevettcro poi Confti- 
tuzioni da Papa Innocenzo III. circa il 1 201. 
quale le confermo fotto la Regola di S.Be- 
nedetto . Ufano Breviario particoiare, fatto 
da S.Giovanni , e poi approvato da Ono- 
rio III. l'an. 1 2 19. da Gregorio IX. nel 1 227. 
Innocenzo IV. nel 1246. Nicolo IV. ncl 
1288, eda altri . L'abito e unatonaca bian- 
ca cinta , fopra hanno lo fcapulare fciolto , 
in tefta un folo velo bianco . 

Tutto tio p } prefb dal Purricellt nellihro 
Ambrofiana;BafiIic£e pag.^io. Da D.Pietro 
Luigi Tatti Sommafcho nella Vita di S.GiO' 
T/anni Mcda . f^c^r^"» i 
(iDHuniUata in ^tco ^aroriis I XIX. 

Monialis 
H U M I L I A T A 

in Vico Varonis . 

N Ditione Mediolanenfi plura Ccenobia 
funt, in quibusSanfiimoniales Gonfti- 
tutiones Humiliatorum fervant fub Regula 
S.BenediCli militantes , fingulie tamen ob 
aliquas peculiares confuetudines a costeris 
diftinguuntur . Illxenini, qu^e in Modicije 
Oppido , vulgo Moni^ , habitant , rudiori 
habitu induuntur fere fimili illi , quem 
Carthufia Religiofi geftant colore tamen 
albo , ut ali^e ejufdem Inftituti . Sub hoc 
numeroMonialiscxprimitur,. qu« vrvit in 
Ccenobio extrutio in Vico Varonis , italice 
appellato Varefe y prope Helvetios . Veftis 
alba quidem eft , ficuti etiam fcapulare , 
quod ab humeris folutum anre > retroque 
dependet , & valde latum . Alba etiam funt 
duovelamina, quorum altcrum vultum cir- 
cumdat y alterum caput tegit in amplas alas 
expanfum . Antiquiilimum inter Ccenobia 
illud efle referunt , extrutlum a Viro Me- 
diolanenfi ex nobili familia Crivella . Mul- 
torum annorum fpatio fub diretlione Prz- 
pofiti Generalis Humiliatorum vixerunt hae 
Sanflimoniares , at deinde unam ex ipfis 
elegerunt , qua; coeteris , & cur» bonorum 
temporalium pr»efl*et . lu fronte Tcmpli 
apua quos Rcligiofi hujus Inftituti vive- 
bant, eorum Imago adhuc vifitur in mar- 
more exculpta , quse antiquum indumen- 
tum repracfentat , ideft tunicam fune pr«B- 
cintlam , a quo globuli praccarii dependent, 
manu fafciam tenct , in qua eorum lemma 
legitu^ S/>ero in Deo . Tempus fundationis 
hujus CcEnobii ignoratur , antiquifllmum 
tamen ilkid efle deducitur ex antiqua piftu- 
ra 5 in qua annus 1300. exprimitur . 


XIX. 

Monaca 
U M I L I A T A 

'v\ Varefe. 

DEIIo fteflfo Inftituto delle Umiliate fi 
trovano altri Monafteri nello ftato di 
iviilano fondati , ne^quali , benchc fi ofler- 
vi la medefima Regola di S.Benedetto, in 
ciafcuno di efli pero fono divcrfe Conftitu- 
zioni, e ufanze proprie, non communi a 
tutti gli altri » Le Umiliate di Monza non 
adoperano faja fcotta , ma una lana piu 
groflii, fimile alle vefti delli Certofini . L'abi- 
to efpr«flb fotto quefto numero rapprefenta 
una Monaca Umiliata del Monaftero di Va- 
refe , Terra nelli confini di Milano vicino 
alli Svizzeri . La vefte di efla cinta ne^lom- 
bi h bianca , ficome bianca e la pazienza 
pendente liberamente dalle fpalle , e larga ; 
bianchianco fono lidueveli, co'qua!i co- 
prono il capo , e circondano il volto nella 
forma qul efprefla . Quefto Monaftero , det- 
to di S.Martino , e delh pi»i antichi doppo 
la prima Inftituzione di Monache di tale 
Ordinc ; e fu fabricato da un Nobile Mila- 
nefe della famiglia Criveili . Furono gover- 
nate qucfte Religiofe per molti anni dal 
Prepofito Generale degli Umiliati , ma poi 
da quelli fi feparorono , e aflunfero Tammi- 
niftrazione delli beni pofleduti . Sopra la 
Chiefa , ove rifedevano li Religiofi , fi vede 
ancora fcolpito in pietra un ritratto di efll, 
vcftito con facco , cinto di fune , dalla qua- 
lc pende un Rofario , e inmano ha una fn- 
fcia col motto Spero in Dio . Quando preci- 
famente fofl*e fondato tale Monaftero non {[ 
sa , fi sa bene eflere molto antico , e in una 
pictra di eflb vi e notato Panno i ^oo. ^^^^^ ^^^^^ ^^^p^ ^^^p^ w 

cSMonialicf ^olitapia in yico^arojiis XX. 

MONIALIS' SOLITARIA 
in Vieo Vaionis . 

POdviCionam de Arrianis rclatam circa 
an.^S^. D.Ambrofius, Mediolanen. An- 
allea, ut gratias Oeo, eju<q- iS.Mairi redde- 
rct,erexit Altare in qiiodam collc , ad cujus 
radices Vicus erat, quem Varonis dicebant , 
in Ditione Mediolan. ficus apud Helvetios , 
atque in eo imaginem Deipar« a S.Liica ex- 
culptam collocavit , erga quam aucla vene- 
ratione Fidelium,Templum tuit cxtrudum, 
quod deinde Exteri vifitabant , ut gratias a 
Dei Genirrice impetrarent . h*rope illud ma- 
fwnem elegerunt aliq uot pia: fceminar, & au- 
fteram vitam traducebant in fpecubus, quas 
naturain monte reIiquerat,eamq.eleemo(inis 
fponteoblatisalebaat. Illisfere addidit circa 
an,i452. uobilifs. virgoCatharinaex familia 
Morigia , quam fequuta efl cum aliis tribus 
Juliana Purricella , quseomnes fuadente Ca- 
tharina,poft aliquot annos ciim decrevifTent 
aliquod Religiorum Inftitutum amplet1i,il- 
ludelegerunt , quod co tempore apud Me- 
diolanum florebat a S.Ambrofio ercftum , & 
appellabatur S. Ambrofii ad Ncmus , de quo 
ita D.Auguftinus : erat Minafterium plenum 
ho^is Fratrihu. extrh Vrhis mcenia , /iih Am- 
brojio nuti itore-,c\\xod tamen poft aliquot an- 
nos juftis de caufis Pontificum jufTu omnind 
defecit . Annuit illis Pont. Sixtus IV .juffit- 
queann.1474. Guidoni Caftilioneo , Medio- 
lanenfi Archipresbytero, utCoenobium San- 
ftimonialium erigeret , in quo folcrania Re- 
ligioforum vota Virgines illa; profitcrentur, 
quibusdeinde i^T^.claufurje leges prc^cripr^ 
fuerunt, cum facultatcgeftandi velamen ni- 
grum . Sub Regula S.Auguftini militantes, 
Conftitutiones S. Ambrofii fervant , & ritu 
Ambrofiano Divina Officia peragunt. Earum 
veftis colorem caftaneu obfcurum oftendit, 
qui vulgo dicitur Tane ; & agnomen Eremi- 
tarum retinent . Anno demiim 1478. earum 
Fundatrix Catharina pie decefllt e vita, qua 
duobus annis in Coenobio,& viginti duobus 
infolitudine traduxerat . Ejus cadaver i/le- 
fum a putredine adhiic fervatur, & Beata di- 
citur ex Suramorum Pontificum conceflione. 

Htcc omnia expofuit Dominicui Bigio^erui 
»» narratione hi^oricc^ impreffa . XX. 

MONACA ROMITA 

di Varefe . 

DOno la vittoria ottenuta contro gli Ar- 
riani circa lanno ? 57. nel temno di 
b..-\ iinrogio, ereflTe quefti un\Altare, incui 
pofe una fta ua d-IIa Beari s.Vergine fcolp.- 
ta da S.Luca, in fegno di rendimento di gra- 
zie nel monte prefso la Terra di Varefe nelli 
confini di Milano , e dolli Svizzeri ; crefciu- 
ta poi k venerazione vi fii fabricato un ma- 
gnifico Tempio , concorrendovi i Popoli per 
ottenere grazie dilla gran Madre di Dio . 
DimoravanoprefTjIaChieraalcunepie Don- 
ne , che come romite viveano di clemofine , 
date dalle perfone , che vifitavano quel San- 
tuario. AdelTe fi uni l'anno 1452. una nobi- 
le fanciulla di cafa Morigia, defta Caterina, 
imitata da un' altra di nome Giuliana Pur- 
ricelli , con altre tre , le quali vifTero con ef- 
fercizii di afprifllma penitenza . ma poi rifol- 
verono di aljbracciare qualche religiofo In- 
ftituto ; e perche fioriva rOrdine , detto di 
S.Ambrogio dal fanto Inftituito, del quale 
parlandoS.Agoftino lib. 8. delle Confeffioni 
cap.6. Era, difTe, un Monaftero pienodi buo- 
ni Fratelli fuori dellaCitta, e fi diceva di 
S. Ambrogio ad Nemus . quale poi da'Decre- 
ti Pontificii per giufte raggioni fu eftinto, 
elefT.ro qucflo Inftituto , eottennero da Si- 
fto IV. 1'approvazione nel 1 474- c il Pontefi- 
ce ordin6 a Guido Caftiglione , Arciprete di 
Milano, che cleggefTe in Monaftero il Ro- 
mitorio , con dare Pabito alle Romite , dalle 
quali fi profefTano vori religiori ; e neiranno 
1476. concede loro il velo nero, e li privilegii 
della claufura ; Vivono fotto la Regola di 
S.Agoftino, ofTcrvando le Conftituzionidi 
S. Ambrogio , veftono abito di colorc Tane, 
[ nome franccfe , che fignificacervino, o ca- 
ftagnino . Recitano rOffizio con rito Am- 
brofiano . Nel 1478. mori Catarina, fonda- 
trice e prima Abbadeflfa , doppo efsere vifsu- 
ta due anni Monaca , e 25. romita ; onde ri- 
tengono il nome di Romite : Si conferva il 
di lei Corpo ancora intiero , e gode il nome 
di Beata per conceiTione de'Sommi Pontefici. 

Vedi il Racconto IHorico ftampato di Do^ 
menico Bigiogero . i 
(iylioriialicf^^eiparcs in (7oeluniQSaxfjicmpt€ Deipj JE. XXI. 

Monialis 
arx in Coelum 
A S S U M P T 

IN Urbe Recinetenil , parum ab Urbe 
Lauretana diflante, extat Congregatio 
banftimonialium , qua: Virginis in Ccelum 
Affumptse appellantur . Velle c^erulei co- 
loris induuntur, quam circa lumbos al- 
bo cingulo ftamineo cingunt , alboetiam 
fca^ulare utuntur, ficut caput «Sc collum 
albo velamine contegunt; in facris aftio- 
nibus , & Choro pallium geftant , partim 
ax fericis , partim laneis filiscontextum co- 
loris csrrulei , quod ab humeris ad talos uf- 
que dependet . Earum Ccenobium Eminen- 
tiflimus Cardinahs Roma , Recinetenfis An- 
tiftes , erexit anno 1625. ex bonis , qus no- 
bilis foemina Barbara Matilla anno 1595. 
legaverat , ut Domus erigeretur, in qua 
aliquot Viduae Deo fervirent : At ciim bona 
relicla «re alieno gravarentur, fex tantiim 
eligi potuerunt, quibus, ciim deinde aliat 
nobiles Virgines acre proprio dotatar additas 
fuerint , religiofae claufurse legibus anno 
16^2. fefe omnes fponte manciparunt , at- 
que peculiaribus Conftitutionibus, quas 
idem Purpuratus Antiftes approbavit , k 
P.Patiano , Societatis jefu Sacerdote , prar- 
fcriptas , fub titulo B. Virginis in Ccelum 
Aflumptac , cujus nomen etiam Templo ejuf- 
dem Coenobii inditum eft . H«c omnia con- 
ftat ex Tabulis publicis Camilli Petriotti 
Recinetenfi Notario . Officium B. Virginis 
quotidie canunt in Choro , Vitjc communis 
leges fervant , & horasdiei partim acluof» 
vitat, partim facris adionibus impendunt . 

Ex hiftoria Recinctenfi m.f. P.DidAci Cal- 
€agniSoc.JcJit . <\f r? Pv^f^rs c^r- «V*>« <^f^ xxr. 

Monaca 

Della Santifs. Vergine 

A S S U N T A. 

IN Recanati , Citta della iMarca poco lon- 
tana da Loreto , e un Monaftero di Mo- 
nache, detie della Vergine Aflunta ; fii 
quefto fondato dal Cardinale Giulio Roma , 
Vefcovo della Citta , ncH' anno 1625. a di 
12. Luglio, e Toccafione fii , che hauendo 
una nobile Matrona, Barbara Matilla, nell' 
anno 1595- lafciato con teftamento , che fe 
moriffe Antonio fuo figliuolo fenza figli , 
fi fondafie un Monaftero di Vedove nella 
fua Cafa , in cui folTero alimentate con li 
frutti di una poireifione , e fcoperti molti 
debiti , doppo la morte di Antonio , non era- 
no quelli fufficienti per Tadempimento di 
tale volont^ , determino il Cardinale di col- 
locarc in detta Cafa alcune povere Orfane, 
fei delle quali veftirono Tabito di Monaca , 
e doppo cire alcune nobili FanciuIIe , le qua- 
11 allegnorono la propria dote ; onde nel 
i6?2. fii ftabilita la claufura ; e ncl 16^4. fu- 
rono alTegnate particolari Conftituzioni dal 
medefirao Cardinale , il qiiale perefTefifer- 
vi del P.Orazio Patiani dcHa Compagnia di 
Giesii , e fii dato il titolo della Vergine Af- 
funta in Cfelo , ficome anche alla Chiefa 
contigua al Monaftero . Dicono in Choro 
rOffizio della Beatillima Vergine ogni gior- 
no ; vivono con perfetta vita comune, e 
hanno le hore diftribuite per gli eflercizii 
fpirituali , e corporali . Veftono tonaca tur- 
china cinta con ftame bianco , lo fcapulare 
e di faja fcotto bianca, il velo e fogoloe 
bianco , aggiungono nelle funzioni del 
Coro un manco parimente turchino , ordito 
di feta , e tramato di ftame , lungo fino a 
terra . 

Tuttocibco^fiA dat^P Atti puhltci dcl^?^p' 
taro Camillo Petriotti , e dafla Storia di Rr- 
ca*ati m /.' dal P. Diego Calca^ni della Com- 
pagma di Gicsu . •ri i>^n f\^n <>+r» 
.^i 
(iynonialis dictciCori^rtac^ ^ari(3 XXII. 

tl^anonifra Regularis Congres>-ationis 
B. M A R IJE D O ?vl I N JE NOSTR € . 

PEtrus ForeriusCanonicusReg.Parochus 
Oppidi MatincuTiae in Lothariagia^ 
pv»ftea Reformator,ac GeneralisCanonic.Re- 
gular.Congregationis Salvatoris noftri,2eIo 
accenrus decrevit duos Ord. Relig. inftitue- 
re, alterum Virorum , Foeminarum alterum, 
qui propter Deum gratis in virtutibus exco- 
Icrent Juventutem . Res fceliciter fuccefllt , 
nam duae Virgines , Alexia le Clere , & Gan- 
thea Endre extimulataj illius concionibus, 
fefe ad id munus obtulerunt , quibus paulo 
poft aliae Virgines fe adjunxerunt , quae ab- 
djcatis honis fub veftitu uniformi nigro, vo- 
tocallitatis emiflb in privata domoaliquas 
vivendi Regulas fervabant , quas Epifcopus 
TuIIenfis Chryftophorus de Valle approba- 
vit , & pudlas docerc coeperunt , fub finem 
anni 1599. Ob hanc rem nobilifs.Domina de 
Afperomonte palatium fuum , quod in Urbe 
Samielli habebat, obtulit , ut in eo Collegifi 
hujufmodi Virginum inftitueretur ad Puel- 
larum inftrutliontm . Votis illius obfecun- 
davit Petrus , quare multiplicatis ejus gene- 
ris Virginibus,CaroIus Card. a I>otharingia, 
tanc Legatus a Latercpro Urb,* Nancei fimi- 
leCoIlegiu expetiit, illiq; prepofita fiiit Ale- 
xialeCIere, & tale inftitutum confirmavit 
fub invocatione B. Virginis. Tandem efdem 
Virgines a ftutu laicali ad religiofum tran- 
fierunt,concelfione fada a Paulo V. an.1615. 
&an.i6i5. idem facultate dedit Scholas eri- 
gendi . Deinde Nancei primum Ordinis Mo- 
nafterium erecluni eft, & ann.i5i7. habitum 
religiofuin fufceperunt . Alia deinde ered^a 
funt in Civitatibus tiim Lotharingise, tum 
Gallis, Belgii, & Germanise, quxconftituunt 
Ordinem iVIonialium, quas CanoiiiTas Reg. 
Ord. S. Auguftini fub invocatione B.Mari.-e 
D.N. decreto Urb. VIILeditoann.1628. qui 
tale inftitutum approbavit,& InnocX.anno 
164.5. confirmavit . Monafteria So. illud nu- 
merat, in quibus puelle pietatem,& artes fce- 
rainarum proprias edocentur . Tunica utun- 
tur nigra , fupra quam cappam ufq; ad terra 
produc^am addunt in facrisatlionibus . 

Omnia hcc excerpta /U*;t ex ^jitagallice fcri- 
pta Ven. Petri Forerii h D.Jo-.Baptitia Piart 
Canovico ReguJari Sahatoris noftri^qui Bea~ 
^ificationem pioeurat . XXIL 

Canonichefta Regolare 
detta DI NOSTRA DAMA. 

Pletro Forerio , Canonico Regolare , Pa- 
roco in Matincurt luogo della Lorena, 
e poiTiformatoTe , e Generale delli Canonici 
Regolari, detti del Salvatore noftro , accefo 
di zelo determino inftiruire due Ordini, uno 
di Religiofi, 1'altro di Donne, lc quali fenza 
alcuna mercede inftruilTero la Gioventu nel- 
li buoni coftumi ; Fu egli eflaudito dal Cie- 
lo , poiche ftimolate dalle di lui eflbrtarioni 
due fanciulle , Aleflia le Clerc , e Gantca An- 
dre fi ofFerirono pronte per tale eflercizio, e a 
quelle poi moltealtre fi unirono, quali tutte 
veftite di nero , e fatto voto di caftita comin- 
ciorono inTieme a vivere con alcune Regole, 
approvate daCriftoforo de la \'allee Vefco- 
vo di Tul , e nel 1599- diedero principio alP 
infegnare alle fanciulle . Mofla da cio la no- 
bilcDama d'AfpTamont offcri un fuoPalaz- 
pofleduto nella Citta di Saint Mihel , accio- 
che in cflb fi fumafle un fimile CoIIegio di 
Vergini per ammaeftrare la Gioventii , Ac- 
cett6 Pietro 1'olferta , e crefciutoil numero 
di fimili Vergini , il Card. Carlo di Lorena, 
in quel tempo Legato Apoft. confermo quelP 
Inftituto, e volle, che fi fondaflTe un fimile 
Collegio in Nansi , di cui fii fatta Superiora 
Aleflla , detta volgarmente Alix le Clerc . Fi- 
nalmente havendo ottenuta facoItadaPa- 
volo V. nelPann. 1615. la Congregazione di 
quefte Vergini fecolari fii eretta Religione, 
e nel 1616. ottenne facolta di aprire publiche 
Scuole per le fanciulle, e per decrero di Urb. 
VIII. del i62S.reft6 approvato tale Inftituto, 
confermato poi di nuovo nel 1645. da Inuo- " 
cenzo X. con titolo di Canonichefl*e Rego- 
lari delP Ord. di S. Agoftino fotto Tiavoca- 
zione di Noftra Dama . Si numerano 80.M0- 
nafterii di tale Inftituto,fparfi per la Lorena, 
per la Francia , Fiandra, e Germania, nelli 
quali fono ammaeftrate le Fanciulle, si nella 
pieta, come nelle arti proprie di Donna. 
L'abito delle Monache e unatonacadi lana 
nera , fopra cui nelle funzioni del Coro ag- 
giungono una cappa lunga fino a terra . 

Tutto cibecavato dalJa VitadelVen. Fou- 
rierfcritta dal Canonico Regolare del '^pFtro 
Sahatore D. Gio: Battifta Piart Procuratorc 
in Rornaper la dilui Beatificatjone . ^v 
<LAionialis uid^o dicta del Corpiis .^ormni XXIII. 

Moniales, quaedicuntur 

CORPORIS DOMINI. 

ASno Domini i6^o.in Urbe Maceratenfi 
ereclum fuit Ccenobium ^ in quoVir- 
giiies Deo facrie vivunt fub titulo Corporit 
Domini ^ alba vefte indutse, quam S.Domi- 
nici Sanclimoniales gerunt , ^t^ rigidiori 
ftudio , quam coBtene proprias Conftitutio- 
nes fervant . Laneo> & rudiori panno , & in- 
dufio pariter laneo amiciuntur,- fupra pa- 
leas, vel nudastabulas notlu cubant, foccos 
ligneos pedibus perfepe nudis geftant, a car- 
nibus omnino abftinent , nifi tamen infirmis 
Medicorum pncceptum prohibeat; Jejuniis 
fe macerant feptem anni menfibus; praiter 
binas orationis horas quotidie matutinas 
Laudes in Choro tempore noftumo recitant: 
Ante Divinam Euchariftiam altematim diii, 
nocluque preces eflfunduntT fingulis Domi- 
nicis divinoSacrificio inftrumentis muficis , 
& vocum concentibus inferviunt , & Sacram 
Eucbariftiam in Altari expofitam veneran- 
tur , & coram eadem tempore Quadragefim^ 
fingulis diebus Meditationum argumenta 
alta voce pronunciant , qua; deindeadftan- 
tes extetni mente pervoluunt . Inftitutorem 
agnofcunt P.Hieronymum Piccinum, vi- 
rum e Dominicana familia virtute confpi- 
cuum , cujus documenta circa annum 1687. 
primo amplexa fuit Venerab. Virgo Hia- 
cintha Boflb Veneta in Oppido iVlarchicTri- 
vifinas diclo Coneliano , five Conegia . Lc- 
gibus claufurse licet voto non adrcrjptc,nun- 
quam domoexeunt cumexternis, fi ex ne- 
cefntate fermo fit habendus , denfo velamine 
c capite demiflb colloquenii vultum celant . 
Earum Conftitutiones Eminentifs. Collore- 
dusSacrje Pcenitentierise Romae Moderator , 
& Eminentifsimus Pauluccius tunc temporis 
Maceratenfis Antiftesapprobarunt . 

Omnia rv relattonc FUndatricis ipfarum 
SanUimonialium . 
XXIII. 

Monache , detto 

DEL CORPUS DOMINK 

I\ Macerata, Citta della Marca, nelfanno 
1690. fii eretto un Monaftero di Mona- 
che , dette volgarmente delCorpUi Domini . 
Veftonoquefte come le MonacbedelP Ordi- 
ne Domenicano , e fi gloriano vivere fotto 
la Regola delle Terziarie di eflb , e con ri- 
gore maggiore oflervano le proprie Confti- 
tuzioni . ^''eftono percio camifcia dilana, 
fopracui e la tonaca di panno groflo , dor- 
mono fopra la paglia , e fpeflTe volte fopra 
le nude tavole , e fi aftengono dallacarne , 
eccetto che nelle malatie a giudizio del Me- 
dico ; ufano zoccoli, e molte li portano fcal- 
ze . Per fette mefi delPanno oflervano rigo- 
rofo digiuno; oltre due hore di orazione 
mentale , recitano la notte in Coro il Matu- 
tino , e in ogn' ora a vicenda alcune di cfle 
orano avanti il Santiflimo Sagramento. Nel- 
le Doraeniche afllftono ad una Mefla Can- 
tata> accompagnandola con fuono, e niufi- 
ca ,• nelli giorni di Quarefima , eflendo ef- 
pofto il Sagramento nelPAltare, leggono ad 
alta voce, i punti di qualche Meditazione , 
onde il popolo fecolare le accompagna me- 
ditandoli . Non aftrette con voto alla clau- 
fura , 1'ofscrvano con ogni rigore , e doven- 
do per neccflita parlare con perfona efierra , 
calano un denfb velo avanti il vifo , onde 
non fono mai vedute . Furono inftituite cir- 
caPanno 168^. daun P.Domenicano , Giro- 
lamo Piccini Veneziano nella Terra di Co- 
negliano , e la prima Monaca , che abbrac- 
cio quefto Inftituto fu la Madre Suor Gia- 
cinta Bofso Veneziana , e le loroConftitu- 
zioni furono approvate dall' Eminentifsimo 
Cardinale Colloredo Sommo Penitenziere, 
e dalPEminentifs.Cardinale Paulucci, allora 
Vefcovo di Macerata . 

Tutto cid per relaiione /critta dalla Fonda-- 
trice del MonaJIerofudetto ^ '*« 
^irao Wco ^acra Cccsarau^iurtccr^^t^ XXIV. 

Virgfnes Deo facrac 
Cy^SARAUGUSTi^. 

REferun: Authores nonnulli,reperin San- 
tlimoniales , quibus velum non impo- 
lui r, nifi annum setatis quadraj>efimum 
inRcligione expleverint , ut legibus ali- 
quorum Pontificum pareant . In aliqui- 
bus Catalogis Santlarum Virginum dici- 
tur fuifse Venerabilis Virgo natu Hifpana , 
dc Villa Smplis appellata , qux primum 
Ccenobium hujufmodi Sanftimonialium in- 
ftituit Cxfarauguflac , & nihil aliud rela- 
tum de ipfis invenire potui , nifiquodea- 
rum indumenrum grifei coloris efset ejus 
forma, quam fubjecla imago demonftrat . 
De impofitione autem facri veli fciendum 
cftduplici rjtu olim apud Chriftifidcles ve- 
lum impofitum fuifse facris Virginibus . In 
altero dicebatur vclum confecrationis , cum 
Virgines {efe Deo manciparent, facrcque 
csremoniiT fervabantur, quas in Romano 
Pontificali prxfcriptas legimus , & hoc con- 
ferri non poterat, nifi Virgines vigefimum 
quintum annum attingerent , & tunc Dia- 
toniflac appellabantur , eifque licebat Sa- 
crnm Evangelium in horis matutinis palam 
recitare . Dicebatur ctiam velum confecra- 
tionis , quando diverfo ritu conferebatur 
Virginibus , quarum attas quadraginta an- 
nos numeraret, in Breviario Romano le- 
gimus decretum S. Leonis Pap^ ii. Aprilis 
Safjxit ■) ne Monacha iei.idiBum capitis "ve- 
larfiTn reciperet ^ rifi quadraginta amiO! vir- 
gir.itatern prohalp;t . Hae autem Diaconifsse , 
& folemnes confecrationes non funt ampliiis 
inufu, hA tantum facro ritu , in Rituali 
Romano prafcripto , velamen imponitur 
Virginibus, & quidem album , ciim vitam 
religiofam eligunt, nigrumvero, cum vo- 
ta folcmnia profitentur . 

De illo »gitur in facri! Canonihm tit. Dia- 
toni/ptmCam-j, qu^fi.^x. apud Domir.icum 
MacYum 'u.Velum^ (J Card.Baronium td ann. 
57. ^S^^M^ I N XXIV. 
Vergini Sagre 
S A R A (; O Z DA molti Autori fi rifenfce efscrvi alcu- 
ne Congrcgazioni di Vergini a Dio 
cc»..tagrate , dalle quali fi ofstrrva un certo 
detreio antico di alcuni Sommi Pontefici 
con non prendere il velo della confacrazio? 
ne , fe non quandj fono m eta di quaraut' 
anni . In alcuni Caialogi Ci trova regiftra- 
to, che la Venerabile Madre detta de Villa 
Simplis , di natione Spagnola , fofse la pri- 
ma Fondatrice nel 15^1. di un Monaftero 
di tal forte di Monache in Saraguzza , ne 
altro fi riferifcc di lei , e delle fue Monachc, 
eccetto che Pabito era di colore grigio della 
forma efprefsa ncll' imagine qui efpofta. 
Dclla impofizione di tal velo fi deve notare 
efserfi prattjcato nella Chiefa il velare le 
Vergini , a Dio confagrate , con doppio ve- 
lo : iino era chiamato velo di confacrazio- 
nc, e quefto s'imponeva alle fole Vcrgini 
con le cerimonie defcritte nel Ponteficale 
Romano , e non prima delPeta di 25. anni ,• 
echi 1'haveva riccvuto, fi chiamavaDia- 
conefsa , perche poieva leggcre PEvangelio, 
quando fi recitavano le hore del Matutino: 
L'altro velo fi chiamava parimente velo di 
confagrazione , < s'imponeva alle medefiroe 
nelPetk di quarant'anni . Nel Breviario Ro- 
mano alli ii.d'Aprile fi riferifce il decrcto 
di S.I-eone Papa fopra quefta matfcria . Ad»f- 
fo per6 non fono piii in ufo tali ceriraonie , 
ma folamente C\ dk un velo bianco alle Ver- 
gini , quando fi dedicano a Dio, e doppo 
ie neaggiunge uno nero , quando finito il 
Noviziato fanno li voti della Religione con 
le cerimonie , regiftrate ncl Ccremoniale 
Romano . 

Di tali "jeli parlano li Sacri Canoni tit.Dia- 
conijffa Ca*t. 27. quafl.i. Domenico Magri nel 
Hierolexico v.Velum , e il Baronio aW anno 
57- <^#^ 
Cyiiojziak^ dic^a S^itia S:/^oentfentice XXV. 

Monialis, dl^ti 
FILIA POENITENTIi^. 

CEIeberrimus Galliarum Rex San- 
6tu5 Ludovicus ob amorem Reli- 
gionij,quo femper (luduit illam augere, 
multa ciim religioforum Virorum,tum 
FoBminarum Monafleria proprio jcre 
conftruxit , dotavitque . Inter ea infi- 
gnisfuifferefertur duplexdomus,quam 
fuadente piifTima Regina Blanca ejus 
genitrice, anno 1261. conllruxit, ut in 
illis Viri, & Mulieres divino famulatui 
Rcligioforum votis felc obflringcrent, 
vitamque ducercnt Poeniten^ium pro- 
priam. Rudifacco cx canabe induti , 
pedibufque nudis femper incedcbant. 
Viros patria voce Saccariot nomina- 
bant , Fceminas autcm Filias Pteniten- 
tia: At ob rigidifrimum vitK tenorem 
non diu hic Ordo Rcligioforum floruit, 
& dcfectu Alumnorum defecit ; nam 
cnm non facile reperiretur, qui fponte 
illum eligeret , anno 1 293. ad alios mi- 
tiores Ordines Viri tranfierunt , & po- 
ftea Ordo Fccminarum, qua: Parifiis 
propeTempIum S. Andres moraban- 
tur , ant^ obitum Santlifsirai Regis 
omnino ceffavit. 

-^pud nopri Mvi Scriptorem refer- 
iur fimilii Pxnitentium Ordofiorujfe 
Londini anno 12$^' Imaginem accepi- 
mus €x Cataogo imprejf, ab Adriano 
Scbootjeubeeie . 

^^^^ wy^ ^^K^ ^^S^ ^^Mk XXV. 

Monaca, dctta 
FIGLIA DELLA PENITENZA. 

IL Santifsimo Re di Francia Luigi 
cdifico molti Convcnti di Religiofi , 
si diHuomini, comc di Donnc; e fi 
riferifce , che nel 1261. ad inflanza 
della fua piifsima Madre Regina Bian- 
ca inflituiffe un' Ordinc Religiofo, 
si del feffo virile, come di Donne, 
quali crano veftite di abito groffo di 
canape, e fcalze menavano vita mol- 
to rigorofa . Gli huomini comune- 
mente fi chiamavano Saccarii , e le 
Donne havcvano il titolo di ligliuo- 
Ic della Penitenza. Ma ne gli uni , 
n^ Ic altre poterono durare per lun- 
go tempo , noB trovandofi cosl fa- 
cilmentc chi voleffc cleggcre quella 
vita tanto rigorofa , che percio gli 
Huomini furono divifi in alcuni altri 
Chioflri Rcligiofi nel 1293. e il Mo- 
naftcrodi Donne , ch"*cra vicino alla 
Chiefa di S. Andrca in Parigi , fii 
abolito avanti la morte del medefi- 
mo Santo R6 . 

Si riferifce per certo da quakhe 
Scrittore^ che neiranno 1257. in Lon- 
dra iji^vejfero Religiofi del medefimo Or- 
dine . Vimagtne deila Monaca pi pu- 
blicata nel Catai. impreffo da Adriano 
Scboonenbeex , 


^ '.>"j i .4 
<Janctimonialis £Poe/iite/2s iriyrbe ucteri MOMIALIS POBN"ITENS 
in tJrbc Vcrcri. 

DOmus in Urbe Vcren erc3ia 
f u ir ab A n ro n io 5i m o n ccl I o , 
viro non minoripieratc, quamno- 
bilirarc pr^claro^in qua paupcrri.nj 
Puclla; humano fublidio privJB, fie 
faoieftacis jadiuram facercnr, fuo 
^^-•alercnrur, Eadcm an. 1662. fbb 
Alcxandro VII. i:i Coenobium com- 
mHcaca fuir, iegibusclaufurjobilri- 
dumjurinillad recipcrentur foemi- 
n£ , quae ob moru corruptcla, viram 
inhoneftam per aliquod tcmpus du- 
xifleac; omncs fuas facultares ad 
huncfincmtradidic SimonccIlus,& 
pcculiarem vivendi merhodumcon- 
cinoavic , ab Anriftirc Urbcvctano 
^pprobatamjfub Rcguia camcn Car- 
mclicarum ablnnoc. & EugcnioIV. 
ttiitigata. Vota religiofa proficcncur 
h^mulicrcs ca dic> qua Minaftcnu 
ingrcdiu uur, uc D Magdalenam , 
2cerarq,-Sanfl:JS Poenitences imi- 
ccncur.Viram quoi idiana craducunt, 
partim orationibu^: , & pfalmodiis , 
partim corporalibus cxcrcicarioni- 
bu$ addi<ftam ; tunica fca pulari , & 
pallio utunrur uc Carmelira? difcal- 
!ccari,zona coriacca nigra pigcin(5lv, 
pedibus ramen lanca tcla teCtis, ca- 
ligas gerunr, quas icalic^ dicimus 
Pianelle^ capuc duplici vclamine al- 
bo, & nigro concegunr coecerarum 
Rcligioftrum moc, &inomnibus 
modcftiam oftcndunc . MONACA PENITENTB 
in Orvicto, 

E^^InOrvleto iin Ccmvento di R«T«« 
t giofe, confagratc a Dio dop![io ^^'^•^ 
fere vifTute qualche tempo 4n vita pcc- 
caminofa, Fn dato a'queHo principio 
da Aotonio $imonce1li iidhilc Orvie- 
tano, "huomO di pietainfignecon im- 
pirgarvi tuite le iue facolta, ebeni poP- 
iedutl , doppo <:he haveva deflinata 
■quella Cafa, accioche tn elTa a (ucfpe- 
fe foffero alimertate povcre fanciullc 
derelitte, c in pcricolo di pcrdere Tonc- 
fta ; chc percio ncl 1662. viventc Alcr» 
fandro VII. divcnto Monaftcro foggct- 
to alla claufura, einftituite in eftb Mo- 
tiache fottola RegolaCarmelitana,Tni- 
tigata da Innoccnzo, cd Eugcnio I V, 
HannoperoConftituzioniloropropric, 
ftabilite dal Vefcovo, a cui fono fub- 
ordinaie . Profelfano in cftb Donne , lc 
quali ravvcdute de'proprii crrori fi ren- 
dono imitatrici di S.Maria MadJalcna, 
«li S.Pelagia , e fimili; chc percio fenzi 
prcmettcre il Nuviziato fi aftringono 
con i voti rcligjofi ncl primo giorno, in 
cui vi entrano . Diftribuifcono le horc 
del giorno parte in orazioni Tnentali , 
c vocali , parte in effcrcizii manuali , 
e proprii dcHe Donne. Lalorovcfte^ 
fimile a quella delli Religiofi Cjfmcli- 
tani fcalzi, ma calzatc ufano lc Pianel- 
le , fono cintecon lacintura di corame, 
e in capo hanno il ve'obianco coperto 
da un'altro nero, comc comunementc 
coftumanole Monache , eintuttoapH 
parifce la iTiodeftia, e fpIeaJorc reli- 
giofo • ; -^IV 
^oenitens solitarici oS.STacisci k XXVIL 

Poenircns Soliraria 

ORDINIS S, FRANCISCI. 

C^Jin dc Saiidttmo.jMlibus a^c- 
reiTiUS in Cacalogoearun^ , 
priinum a nubis imp: cdb , diximus 
invcniri Coenobia » in quibuspije 
MuliercsKcguIamS.Francifci A 11- 
(latisprofTrcntury pallim Poenitcn- 
tcs vocatje» AdJimus l^ic aliquas 
hujus gcneris repcriri> proffcrtim 
in Gcrmania , quae in fylvis de- 
genrcs, murorum ramen circuitu 
inchjfis, parvamCclIuIam colunr> 
herbis, & radicibas viCJm alunt, 
finc indufio rudi ex lana indumcn- 
totegantury quod func circalum- 
bos prxcingunt > & ut plurimum 
omnin6 difcalGeatae > raro caligis, 
aut ligncis foccis utunrur. Qiue- 
nam hujufmodi Po&nircntibus ad 
vitam adco rigidam duccndaiTL. 
incitamenro fucrit apud Scripto- 
rcs rcpcrire non pocui, inveni ta- 
mcn earum imagincm in Catalo- 
go San^^^imonialium AuguftJt Vjn- 
dclicorum anno 1695. imprcITo, 
cx quo hic cxpofitam accepi. 
XXVII. 

Penircntc 
DI S. FRANCESCO. 

NEDa prima imprcnfionc del 
dtalogo delle Donne Re- 
ligioic , efponcndo le Monacho 
Francelcanc dclF Offervanza piu 
ftrctti , acccnnammo , che alcu- 
ne profcflandola Regoja di S.Fran- 
cefca > vivevano come Romitc, 
e tali fono alcune nclla Germa- 
nia> Ic quali ritirare nelli bofchi, 
cinii per6 da muraglie , abitano 
piccole Ccllctte > (i cibano di cr- 
be e radici ; vcftono fopra la nu- 
da carne abitoruvido di lana gri- 
gia , cinte di func,- caminano co^ 
picdi nudi, e folamente rare vol- 
te portano zoccoli , o fandali» 
Chi foffe la prima , il di cui ef- 
fempio fu fcguitato dalle alrre> 
non lo trovo riferito da aicuno 
Scrittorc, fi trova bcnsi Timagi- 
nc di una in ua Catalogo publi- 
caro in Augsburg Tanno 169^,. 
ed ^ fimile alla elpolU da noi . 
oc^^ I l{ 
(Sci^ctimonialis SS^irginis ^^osarii XXVIII. 

Monialis 

SS. VIRGINIS MARI/E ROSARII. 

IN Oppido Dicecefis Agrigentinj: , cui no- 
men Palma eft in Infula Siciliae,Ccenobiu 
extruclum fuic in fa:culo prxterito a Ducibus 
Palm^ e nobih familia deTomafiis. Ineo 
degunt Santlimoniales fub Regula S.Bene- 
di^i? a cceteris tamen diftinc^je ob titulum 
SS.Virg.Mariae Rofarii,Templo impofitum; 
iEdificatum iilud fuit,ut Virgines Dcofacrf 
prsfertim ab humano confortio fcgregatae , 
Coelefti Sponfo & fibi tantiim vacarent ,- qua 
decaufa, ut facilius hunc finem affequeren- 
tur , aliquot cubicula cum Sacello , & Viri- 
dario e.xtruAa fuerunt , in quibusacoeteris 
Santlimonialibus divifae, (Ingulis annis piis 
Meditationibus exercerentur, ac proinde 
Exercitia fpiritualia, a S.Ignatio Loiola con- 
fcripta , ad eum finem elegerunt . Crefcente 
deinde fpiritus fervore, aliquibus ex illis cu- 
pido incelHt in ea folitudin* vitac perpetu6 
traducenda: , ne animi fervor intepefceret : 
Quamobrem anno 167^. annuentibus iis, 
quibus earum cura demandata fuerat , in 
eum receflum commigrarunt, & deinde ab 
omnibus Solitariz fuerunt appellatse . Silen- 
tium illie perpetuo fervant , exceptis aliqui- 
buscollocutionibus, quibus res ad fpiritus 
profedum fpeflantes agitantur . Inter cctte- 
ras cinn animi , tum corporis affliclationes 
una tft, quje dicitur Ro/drium PceniteuttaJey 
ea Poenitens fpatio centum quinquaginta 
dierum exercetur ; In iis, depoiito nigro ve- 
lamine , corona fpinea redimita incedit, re- 
prebenfiones ab ea, quae omnibus pr^eft,quo- 
tidie publice excipit , vilibus , & laboriofis 
cxercitationibus occupatur , & arcetur a Sa- 
cramentis ufq; diim ejus moderator illi con- 
eedat . Vefte utunrur nigra, ut omnes , qus 
Regulam S.Bencditli profitentur , a coeteris 
tamen diftinguuntur ob imaginem SS.Con- 
ceptionis , quam fupra petlus gerunt , Ro- 
fario circumdatam, inftrumentis Domini- 
ca Pafllonis exornato . 

Ex l^ita Ven. Maria Cruciftxa de Conce- 
pttone , defcripta, (y imprejfa ab Abbcae lar- 
tbolowyeo Turano . xxviir. 

Monaca 

DETXA SS. VHRG. DEL ROSARIO. 

IN Palma , Terra della Diocefi di Girgenti 
in Sicilia,e un Monaftero fondato nel fe- 
coio \6oo. dalli Duchi di Palnia dellanobile 
famiglia Tomafi con il titolo della SS. Ver- 
gine del Rofario : In efso , oltre la confueta 
claufura , fi pretefe il totale ftaccamento dal 
Moiido , che percio vi furono fabricate a'cu- 
neCelle rimote dal Monaftero, con un^Ora- 
torio, & un Giardinetto, nelle quali potefse- 
ro le Monache ritirarfi per otto giorni fra 
)'anno , e ivi attendcre a piu perfctta unione 
con Dio . Cio fi prattico per alcuni anni con 
gli Efsercizii fpirituali compofti da S.Igna- 
zio Loiola , e crefcendo il fervore , alcune di 
efse determinorono di totalmente fepararfi 
dalle altre, che perci6 con confenfo de'Supe- 
riori , alla cura de^quali erano commefse , (1 
elefse una con nome di Prefetta , e un' altra 
Converfa ; e nelP anno 167^. fi ritirarono in 
detto Appartamento , prendendo il nome di 
Solitarie , e fi lafciorono due Celle pcr com- 
moditd di quelle, che fra 1'anno volefsero at- 
tendere a gli Efsercizii fpirituali . IvLo<ser- 
vano continuo filenzio , eccetto che in alcu- 
ne conferenze di cofc fpirituali : Oltre li di- 
giuni, e altri efsercizii di penitenza, ne han- 
no uno , chc chiamano Rofario Penitenzia- 
le , poiche dura per centocinquanta gior- 
ni , ne i quali chi lo elegge ft priva del 
velo nero , e con il folo bianco comparifce 
fempre coronata di fpine, riceve fpelso in pu- 
blico correzzioni dalla Superiora , non trat- 
ta con alcuna , fi occupa nelle azzioni piii 
vili , c laboriofe , c per tutto quel tempo re- 
fta priva delli Sagramenti , fe pure talvolta 
non ottenga difpenfa dal Confefsore . La lo- 
ro vefte e nera,non punto differente dalPabi- 
to benedettino , ma tengono per diftintivQ 
in petto 1'imagine della SSConcezzione del- 
laB.Vergine, contornata da un Rofarioor- 
nato con gPinftrumenti dcllaPalllone di No- 
ftro Signore . 

Tutto cid dalla Vita deJIa Madre Suor Ma- 
ria Crocifijfa della Concei^one , deferitia dalP 
Abb. Bartohmeo Turano . 
^Virqp dicta c^esu Colleay Casdlionensiy XXIX. 

COLLEGIUM VIRGINUM JESU diaum . 

CAftellione Striverorii in Mantuano Du- 
catu tres forores Cinthia , Olimpia , & 
Gridonia Gonzage , Rodulphi Principis Ca- 
ftellionis filis, & B.Aloyfii neptes circaannu 
i6o8.fponte fua ceflerunt bonispaternis,ma- 
ternifq; hac lege, ut duo conderentur Caftel- 
lione Collegia, alterum Patribus Soc. Jefu, k 
auibus dirigi fpiritu volebant ; alterum fibi, 
iuifq; fociabus , eandem fecum vivendi nor- 
mam elefiuris . Igitur die, facro B. Aloyfio , 
exeuntes ex palatio Principis,ubi natac erant, 
unacum aliis , quse trefdecim erant , novum 
CoIIegiu elegerunt : Ibi variis operibus pie- 
tatis vacantes , direftore P. Virgilio Cepario 
novas vivendi leges fibi prxfcripferunt^quas 
idem Pater rerum fpiritualium fcientiflimus 
compilavit . Hoc CoIIegium principium ha- 
buitex confenfu S.Pont Pauli V.obtento vi- 
v^vocis oraculo, quo inftitutum laudavit,& 
benediftione Pontificia munivit. Copleflitur 
focietatemVirginu,que tamen,etfi Iibere,no- 
lunt matrimonio jungi , nec arfliori vinculo 
religioff claufure fe adftringere . Elegit fibi 
patronum B.AIoyfium, in terris habet prote- 
tlorem Princip.Caftellionis . Pr^fidet CoIIe- 
gio una , que Proelata vocatur , cui proxime 
eftalia, quse vocatur Miniftra, invigilans 
oeconomia domefticf . Pr?ficitur etiam alia 
Novitiabus . Moderamen confcientiac eft pe- 
nes Patres Societatis Jefu , quorum Tem- 
plum frequentant Virgines,ibidemq; Sacra- 
mentum Poenitentix , & Eucharift. obeunt . 
Domicilio fuo indidere nomen^CoI/f^irt ^ir- 
girtum ye/it , quamobrem in Catalogo jam a 
nobis impreflb , ob falfam relationem error 
irrepfit , ciim eas vocavimus Virgines Urfu- 
linas . Que inter eas admittuntur, debent lo- 
co nobili , aut faltem honorato , & legitimo 
matrimonio natse , & bonorum morum efle . 
Tempus probadi admiflas annus eft,quo ab- 
foluto reliquis adfcribuntur, emiflb voto ca- 
ftitatis perpetuaf , fecundo jurejurando pro- 
mittunt fe vifluras ufq; ad morrem in ea fo- 
cietate . Tertio promittunt Antiftitf obedie- XXIX. 

COLLEGIO DI VERGINI dctte di GIESU» 
in Caftiglione . 

FU' fondato quefto CoIIegio inCaftiglio- 
ne delle Strivere da tre forelle , Cintia , 
Olimpia, eGridonia, figliuole di Ridolfo 
Gonzaga Prencipe di Caftiglione, circa l'an- 
no 1608. e iniieme ne ereflero un'aItroaIIi 
Padri della Compagniadi Giesu , defiderofe 
d'imitare Plnftituto di quelli, e da'medefimi 
eflere dirette nella via dello fpirito ; che per- 
cio nella fefta del B.Luigi Gonzaga, di cui 
erano Nipofi,infieme con altre tredici fi traf- 
ferirono per abitarvi . Stabili per efle alcune 
Regole di vivere il P.VirgilioCepari, huo- 
mo prattico nelle mafllme dello fpirito , e fu- 
rono approvate con 1'oracolo della fua voce 
dal Pontefice Pavolo V. Quefte Vergini non 
hanno claufura di Religiole , fono clette da' 
Famiglie nobili , edi buoni coftumi, prova- 
te per un' anno il ammettono nelCoIIegio, 
profeflano voto di caftita , promettono con 
giuramento di vivere in eflb fino alla morte; 
in terzo luogo promettono di ubidire alla 
Superiora : Oltre quefta vi e una, che col no- 
me di Miniftra ha cura delTeconomia , e go- 
verno della Cafa . Da quefta fi trasferifcono 
alla Chiefa della Compagnia di Gicsii , ove 
frequentano li Sagramenti tre volte la fetti- 
mana . Ogni Sabbato digiunano , nel Mer- 
cordi non mangiano carne; nel Venerdi fi 
aftengono dalla ccna , e fanno la difciplina . 
Due volte I'anno , cioe nel giorno della Cir- 
concifione, e fefta del B.Luigi rinovano i lo- 
ro voti . Vollero efl*ere chiamate Vergini del 
CoIIegio di Giesu ; onde nella prima impref- 
fione da noi publicata , per falfa relazione | 
havuta, fcorfe l'errore di chiamarle Vergini I 
Orfoline di Caftiglione . 

/^ltre cofe di quefto Collegio nobiUJfimo rac- 
contano il P.Conrado lanningo neltomo 4. de"* 
Santi di Giugnopag. g 18. II P.Savayno nella 
VitadiOIimpiaGoniaga cap.6. eil P.Man- 
ijno delle Ai^oni del B.Luigi lib.t^. cap.ult. tiam ; deinde renovant praedicla bis in anno,ideft in fefto Circumcifionis , & B.Aloyfii . Ter 
qualibet hebdomada frequentant Sacramenta Pcenitentiaj,& facrx Communionis . Die Sab- 
bathi jejunant,fer.6. vefpere abftinent fe a coena, & fiagris in tcrga fua fgviunt . Feria 4. ab- 
ftinenta carnibus . 

Coetera narrantur a P.Conrado lanningo in ABit Sanclor. yunii tom.4.. pag.^lS. P.Savaij' 
nus in Vita Qlimpia cap.6. ^ P.AIamJnus ingejtis B.Alojfii lib. 4. cap. ult. 

H 
yijyo £Deo deuota jQ^aicewtcp XXX. 
VIRGINES DEO DEVOT^ 

RavennjE, 

VEnerabilis Virgo Margarita , nata in 
Oppido , cui nomen Rufli , in Ditione 
Ravennatenfi ex Molliorum familiaa prima 
infentia illuftres Sanclimoniai notas often- 
dit; Tres annos atatis agebat , cum oculis 
orbata eft , & confentaneum vifum fuit ter- 
renarum rerum afpeftu privari , qu.r addi- 
vinarum tantum contemplationem nata cf- 
fet. A quinto etatis anno nudis pedibus fem- 
perinceilit , jejuniis , ciliciis , vigiliis corpus 
affligebat , & hunii , aut fupra farmenta , 
quietem modicam capiebat . Plurimi San- 
ftimoniac ejus odore capti , fc ad eam confe- 
rebant , ut fubinde plures , quam trecenti 
ex ejus praeceptis penderent , eaque duce in 
evangelica: perfecVionis uterentur , & mcri- 
t6eam vhs Magiftram appellabant . Plures 
Virgines erant , qua: fe Deo virginitatis vo- 
to manciparunt . Inter omnes celeberrima 
ejus Difcipula fuit Gentilis Matrona fanflif- 
fima, cujus virtutes defcripfit inter coeteros 
Sylvanus Razzi , & Ferrarius apud BoIIan- 
dum 28. Januarii . llla cum Magiftrajacet 
fcpulta ; multa przdixit Margarita, prsefcr- 
tim mutandam eflc domum Gcntilis in Tem- 
plum, in quo nova Sacerdotum Religio mi- 
niftraret. Regulas ab illis fervandas ftatuit, 
eafq; ante obitum fibi a Dao prsediclum Gen- 
tilitradidit . De progreftu,& fine earum Vir- 
ginum , qua: fub direClione Margarita* vive- 
bant , nihil referunt Authores , nec de indu- 
mento , quo uterentur. Antiquac imagincs 
Margaritx , & Gentilis tunicam albam , pal- 
lium nigrum , & caput albo velamine cir- 
cumdatum oftendunt ; recentiores veftem 
cum pallio nigram habent. Hic Margaritam 
exprefsimus nudis pedibus incedentem , & 
baculo innixam,ex antiqua icone accepram. ^^^^..^ XXX. 

VERGINI confagrate a D I O 

in Ravenna, 

NAcque nel Caftello Rufli, pocoloniano 
da Ravenna,Margarita dalla famiglia 
deMoHi, e nelPeta di tre anni rcfto cieca, ma 
illuminata da Dio nella mente , ^■'incamin^ 
per la vera ftradadel Cielo . Dalla eta di cin- 
que anni camino fino alla morte a piedi nu- 
di ; c dalli fette coftumomangiare una fola 
volta il giorno folo pane, eacqua; dormi 
fempre o fopra la nuda terra, o fopra fafcine, 
confagro con voto la fua Vcrginita a Dio , e 
fi macerava con molte penitenze . Si ritird 
poi in un colle , detto di S.Pancrazio , & ivi, 
oltre molte altre perfone, le quali vivevano 
conforme alli dilei documenti , raduno mol- 
te Zitelle , che inftruiva con i dogmi della 
perfezzionc criftiana , onde quafi tutte fi de- 
dicorono a Dio con voto, e comunemente 
era chiamata la Maeftra . Predifle molte co- 
fe future , e fra le altre , che fi dovevacon- 
vertire in Chiefa la Cafa della B. Gentile fua 
Difcepola, e ivi inftituirfi una Religione di 
Sacerdoti con il titolo del buon Giesu ; che 
percio detto Regole per efla, e confegnolle a 
Gentile prima della fua morte , predettale da 
Dio . Mori nel 1505. e infieme con la B.Gen- 
tile e fepolta in Ravenna, e fi tiene con mol- 
ta vencrazione . Qual fine , e progreflb ha- 
vefl*e quefta pia Adunanza di Fanciulle obla- 
te fotto la direzzione di Margarita,non fi ri- 
fcrifce dagP Iftorici , ne tampoco come an- 
daflero veftite . In alcune imagini antiche, 
che fono in Ravenna di quefte dueSante 
Donne, fi vedc una tonaca bianca, un man- 
to ncro, e la tefta involta con panno bianco; 
Inaltre piii moderne 1'abito e tutto nero . 
Qui fi e pofta Plmagine di Margarita mae- 
ftra di tutte fcalza , e perche cieca , appog- 
giata ad un baftone . 

Di ejfa ^rijfero Girolarao Fahri nelle Tne- 
morie di Ra-uentia par. i . pag. 1 4.0. Filippo Fer^ 
rari , e il Bollando alli 28. di Gennaro . ^.^.^^^ 
SJ^oeniteru in domo O- CnicisSR^ome i xxxr. 

Congregatio 

MULIERUM POENITENTIUM 

di(5ta S. Crucis . 

ANno 1615. Ven. P. Dominicus, a Jeru& 
Maria didlus , Carmelita difcalccatus 
Dei amore incenfus , ne criminibusinhone- 
ftarum foeminarum ejus bonitas contemne- 
retur, aliquot ejus generis in parva domo 
collocavit, illis alimenta prsebens ex eleemo- 
finis ab amicis acceptis , donec vel ab hone- 
fto Viro in uxores eligerentur, vi;\ in Coeno- 
bio aliquo Sandlimonialium poflent Cek Deo 
votis mancipare: Huic pio operi liberali ma- 
nu auxilia prebuit nobilis vir Alexander Pa- 
lutius ; deinde omnibus,que in ea domo nu- 
merabantur cupido incefllt veftem nigram 
induendi , & detonfis capillis velamen gefta- 
di, quo communiter San6\imoniaIes utun- 
tur , 6c quandam vivendi normam omnibus 
comunem fub Regula S.Auguftini fibi pr^e- 
fcripferunt , cum libertate tamen eligendi 
alium vitaj ftatum , qui fibi magis placuerit,- 
Veftem proinde abunoe facro Cardinalium 
Collegio, in Proteclorem elefto , devote ac- 
ceperunt ritu non abfimili , quo in oblatione 
Sandlimonialium utitur Ecclefia . Deficien- 
tibus poftea eleemofynarum fubfidiis , ne 
hoc fantlum opus penitiis deficeret , decre- 
tum fuit , ut quaecunque cuperet in earum 
numerum admitti,aliquam pccuniar fumma, 
co modo, quo polTet, in dotem erogaret,- qua 
decaufa permulta: numerantur in hac domo 
adeodemP. Dominico extrufta eleemofinis 
fibi traditis a Serenifs. utriufq; Bavaria; Du- 
ce, & alimenta recipiunt ab annuis penfioni- 
bus illis folutis k Collegio , de Propaganda 
Fide ditlo , ex mandato Emi Card. S. Honu- 
phrii Urbani VIII. fratre : Vivunt fub regi- 
mineCongregationis aliquorum nobilium 
Virorum, cui prfeft Card. Proteftor , vel ejus 
vice aliquis Rom.Curiae Prelatus, prxtcr tres 
Sacerdotes, quorum unus Sacramenra mini- 
ftrat . Tunica veftiuntur alba, fupraquam 
alia nigra gerut zona coriacea pr^incla,Ioco 
fcapularis gremiale lineum album geftant, 
ficuti capite velame album, ocreis pedes cal- 
ceatos defendunt : Bis in anno domo exeunt 
in curribus ad vifitandas Urbis Ecclefias , & 
in itinere gremiale nigro laneo , & velamine 
pariter nigro fupra album exornantur > XXXI. 

Congregazione 

DI DONNE PENITENTI, 

detta di S. Croce. 

NElPanno i^i^. il P. Domenico di Giesu 
e Maria Carmelitano Scalzo , mofso 
dalPamore di Dio,radun6 in una piccola Ca- 
fa alcune Donne, accioche,doppo efserfi tro- 
vate in occafione di perdere 1'onefta , fofsero 
lontane dal pericolo di offendere Dio;ed egli 
ftefso cercava clemofine da Perfoneamore- 
voli per il loro mantenimento , finche tro- 
vafsero occafione o di maritarfi , o di efsere 
accettate in qualche Monaftero : Ajut6 que- 
fta fanta opera Baldafsarre Paluzzi Nobile 
Romano con larghe contribuzioni ; Pafsato 
qualche tempo dcfiderorono quefte Donne di 
portare abito di Monaca , ed efsere chiamate 
Oblate , fenza pero profefsare voti religiofi ., 
onde rifolverono vivere fotto la Regola di 
S.Agoftino , e veftire tonaca nera , tagliarfi 
i capelli , vivere con direzzione di Conftitu- 
zioni particolari , ma libere pereleggere al- 
tro ftato di vita, quando a loro piacefsc : In- 
cominciorono perci6 a prendere queft' abito 
da un Cardinalc, cletto per Protettore , e ce- 
lebrare tutte le funzioni folite di chi elcgge 
lo ftato religiofo- Mancando poi le limofine, 
Hi determinato , che chi voleva viverc fra 
efse, pagafse qualche dote, fecondo la con- 
dizione , e poifibilita di ciafcuna a giudizio 
de'Superiori : Ci6 fi c pratticato fino al tera- 
poprefente, onde molte ne fonoftateam- 
mefse nella Cafa fabricata dal medefimo Pa- 
dreDomenico infieme con la Chiefacon le 
limofine ricevute dal Duca di Baviera, e 
per gli alimenti furono afsegnate alcune 
penfioni annue dal Card. S.Onofrio fratello 
di Urbano VIII. pagate dal CoIIegio, dctto 
di Propaganda . II governo di efse e diretto 
da una Congregazione di Deputati, huomi- 
ni di prudenza , de'quali e capo un Cardina- 
le , e un Prelato, detto Vice-Protettore, oJtre 
il Confefsore, e due Cappellani . Veftono to- 
naca bianca,e fopra di efsa un'altra nera cin- 
ta con cintura di pelle ; il velo del capo e i 
bianco, ficome il fogolo; non hanno pazicn» 
za, ma in vece d*efsa portano per cafa un zi- 
nale bianco, e calzate ufano le pianelle ,• due 
volte Tano vifitano in carrozza fe fetteChie- 
fe, e allora portano un^altro velo nero in ca- 
po^ e un zinale di faja parimente nera . -^ 
^ir^o Collegi/' ^jQCalericyhr xxxir. 

Collegium 
VIRGINUM HAL^.. 

EX Auguftillimi Fcrdinandi Imperatoris 
fobole tres filia: , Magdalena , Marga- 
rita, atque Helena , annos sternos in men- 
te habentes , & amorem coeleftis Sponfi Re- 
gum nupti:s prseferentcs , fibiq; & Deofeor- 
fim yivere vitam ab Auls tumultu , »& ffculi 
I faftu remotam cupida, nolentes tamen illam 
: ordiri in aliquo Parthenone Religiofi cujuf- 
visOrdinis, ne privarentur probata fibi lon- 
goufu inftitutione Patrum Soc. Jefu , con- 
ftituerunt novum fibi Parthenonem excita- 
re , ibique unacum aliis in focietatem fuam 
cooptandis Virginibus, nobiliter natis, Deo 
fervire fub difciplina fpirituali prardifelorum 
Patrum , locus eledus eft Hala Urbs Tyro- 
lis : Qua de caufa convenerunt per litteras 
Oeniponti ( ubi commorabantur) S.P.Fran- 
cifcum Borgiam, Roma: per id temporis Prx- 
pofitum Generalem , qui rogatus facultatem 
fundandi Patribus noftris Collegium, vo- 
lens, lubenfque conceflit . Exinde ftatim Ha- 
lis accommodatac funt Kdcs & Virginibus , 
&Patribus, fecunda facri Adventus Domi- 
nicaann.1569. Magdalena, & Helena (Mar- 
garita jam fanfte obierat } Ferdinandi Ca:fa- 
ris filiat, qua in magna vita: fanfiimonia per- 
petusc vitcB fe dedcrant integritati Oenipon- 
toHalam commigrarunt,ac poftea ipfi S.Ni- 
colao facra die aliquot Patres illas eo fequuti 
funt . Votum folenne caftitatis profitentur 
ufque admortem fervandum; infuperearum 
Antiftiti promittunt obedientiam , & pau- 
pertatem , quare fine illius facultate eis non 
lice de ulla re difponere . Tempus ante me- 
ridiem totum in orationibus impendunt,ho- 
ras poftmeridianas laboribus etiam abjetlis 
diftinguunt . Tunica, qua domi utuntur,eft 
lanea nigri coloris k tergo longior 3c cauda- 
ta ; capitium eft tantum ex filo ferico nigro, 
niger ctiam eft pileolus ; collare , & ricinum 
frontem ambiens eft album . 

Conradus yanningus in AStii San&ar. lunii 
fOA'pi^.l 17 Sacchinus Hi^.Soc.par.i. Hl>.^. 
num.^^. XXXII. 

Congrcgazione 
DI VERGINI IN HALL. 

DEfiderofe di rinunziare alle pompe del 
Mondo , e vivere feparate dalla Corte 
Imperiale Madalena, Elena , eMargarita, 
figliuole di Ferdinando I. Imperatore, ne 
inclinandoa ritirarfi in alcun Monafterodi 
Vergini gia fondato, per non privarfi della 
direzzione de'Padri della Compagnia di Gie- 
sii , da loro per molti anni efperimentata, ri- 
folverono di fondare una Cafa in Hala , Cit- 
ta del Tirolo , nella quale poteflero vivere 
infieme con molte Vergini , fcelte da nobili 
famiglie , e fondare anche un Collegio per 
li medcfimi Padri , dalli quali fofl*ero gover- 
nate nella via dello fpirito . Ottenuta percio 
la facolta da S.Francefco Borgia , allora Ge- 
neraledellaCompagnia , fi pofemanoalla 
fabrica di ambedue i Collegii , e in breve 
compiti , nelPanno 1559. vi il trasferirono 
nella Domenica feconda delPAvvento le due 
Principefle Madalena ed Elena folamente , 
eflendo morta fantamente la terza forella 
Margarita, e poi furono feguitate da alcuni 
foggetti della Compagnia di Giesii , iqaali 
nel giorno dcdicato a S.NicoI6 andorono ad 
abitare la Cafa per loro deputata . Profeflano 
quefte Vergini voto folenne di caftita perpe- 
tua, promettono alla Superiora obedienza e 
poverta , onde non poflbnofenza licenza di 
efla difporre di cofa alcuna . Le horedella 
mattina fono diftribuite in efl*ercizii di pieta 
e orazione ; nel doppo definare fi applicano 
ad eflercizii corporali, e fervili . II loro vefti- 
to in cafa e d'una tonaca di lana nera lunga 
fino a piedi , e nella parte pofteriore pende 
per terra ; nero anche e un berrettone , che 
portano in tefta velata da velo bianco, fico- 
jne bianco e un collaro ftretto attorno il col- 
lo , come fi e efpreflb nella figura efpofta . 

yannin^o negli Attide^Santitom.^. di Giu- 
inopag.iif. Saccbino part.i. Hi^. Sqc. lib.%. 
num.^. M^^R9i^Flf3^(^iy9^ 
yirao <:Sr{aL r^ eizsM eoctra-dJomum M)c XXXIII. 

Eadem Virgo 

H ALENSIS COLLEGII 

extra Domum- 

PR§did?Virgincsin Ha- 
lenfe Parthenonc com- 
morantes , cum claufura reli- 
giofanonteneanturobftrid? 
fingulis diebus domo exeunt, 
ut in Templo Socjcfu Sacris 
interfint. Ineoetiamconfi- 
tentur, & facram Sinaxim 
ftatutisdiebuscxcipiunt. In- 
traannumbis, velterextra 
Urbem ad deambulandum , 
velprgdia, qux poflidcnt, 
adeunda, longoordine, & 
conjundim exeunt. Nunqua 
tame iis permiftum eft ullam 
lIrbisdomum,etfi paternam, 
adire. Extradomum,piIeo- 
lo depofito, pileum gerunt 
laneum Viriscommune, ad- 
duntque pallium pariter ni- 
grum circa lumbos protcn- 
fum, modefte tamen & gra- 
viter incedunt , ut nobiles 
Virginesdecet. 

•£« »2*^ •>&« »£> XXXIII. 

La medefima Vcrginc 

DI HALL 

fuori del Collegio. 

LE fudettc Vergini deUa Con- 
grcgazionc di HaU non vol- 
lero obbligarfi alla Vita in tutto 
religiofa , onde non fono tcnutc 
alle leggi dr pcrferta claufura ; chc 
percio ogni giorno efcono di Ca- 
fa 5 c vifitano la Chicfa della-» 
Compagnia di Gicsii, ovc odono 
Meffa i c nclli giorni detcrminati 
fi confeffano , c (i communicano 
con molta cdificazionc del Popo- 
lo. Alcunc voltc anchc fra Tan- 
no efcono dalla Citta pcr faro 
effercizio corporalc > o per vifi- 
tarc li Poderi da effe poCTeduti i 
Vanno femprc a duc a duc diflri- 
buitc a modo di proccfnonc. A 
niuna c lecito andare in altrc ca- 
fc, eziandio patcrnc> n^ meno a 
titolo di vifitarc perfone infermc. 
Quando cfcono di cafa, depoflo 
il berretrone, ufano il cappello di 
lana nera come grHuomini , c un 
mantelletto di panno ncro lungo 
fino allacintura; c in tuttoilpor- 
tamento rifplcndc gravita c mo- 
deflia, comc dimoflra Timaginc 
qui efpofla . 

<T><T> <T><T> M i J J-, »»,. •*«■■» 
Qsyilurixniu' Collc^y C^A.izglicani Alamnus 
COLLEGII ANGLICANI. 

PRafclara , ac femper celebraada Gaegorii 
XIII. liberalis chaTitas , ad egenorum 
ir.op5am fublevandam fem"eraddit"Va,fuum 
patrocinium defideraria Rcgno Anglicano 
nonpermifit, ■dum miferrimum ftatum ob 
Hareticorum pravitatcm , & Regina;Elifa- 
betha: fsvitiam afflictum deplorabat . Colle- 
gium proinde Romar erexit , dotavitq; anno 
IJ79. inquo Juvenes Angli alerenrur,& pie- 
tate funvil,ac fcientiis inUrucli,pofrent dcin- 
de hseretic^ pravitati fefe opponere , & Ec- 
clefias Romana , Fideique Catholicf jura 
defendere . Ad hunc finem juramento fefc 
obJigant, cum in illudadmittuntur, gau- 
dentque privilegiis a Summo Pontifice con- 
ceHis fub regimine Patrum Soc. Jcfu, illis ab 
eodem Pontifice commiflb : Prote^orem ha- 
bcnt unum ex Collegio S. R. E. Purpurato , 
quorum primus Cardinalis Moronus extitit. 
Scminarium Hfroum femper fuit tale Colle- 
gium . Ex eo enim ad fidem propagandam 
profed^i funt quamplurimi virtute,do<flrina, 
& zelo prxclari infulati Antiftites , gloriofi- 
que Martyres , qui pro Fide Romana tuen^ 
da fanguinem cffuderunt . Hifce de caufis 
Gregorius XIV. fubfidia, & annuas penfio- 
nes addidit . S. Carolus Borrom. ejuJ A)um- 
nos non raro commenfales habebatj& S.Phi- 
lippus Nerius eofdem ampleftcbatur , ut 
amorem fuum omnibus fignificaret. Prs- 
clarede ipfo Collegio Baronius in annot. ad 
Martyrol. dic ^q.Decemb. his verbis fcripfit: 
Vifere meruit ffculum noflrura hac ex par- 
te feliciiTimum quamplurimos Thomas,San- 
ftiiTimos Sacerdotes, aliofque nobilifTnnos 
Viros, quos Romanum, quos Rhemenfe fa- 
cra Collegia , quae dixerim celfas Turres , & 
fortifllma propugnacula Fidei emiferunt ad 
triumphos, & provocaverunt ad coronas &c. 
Vefte utuntur duplici nigra, intcior cin- 
gulo circa lumbos circumdatur , e fuperiori 
tenix longa» dependent , circa collum linea 
tx indufio alba apparet . Domi biretum cle- 
ricale geflant . 

Ex Bulla EieBionis Colhg. ^oniam ho- 
nnat, 7,.ApriL\^-]i). Damel Bartolus hifi. ^n- 
ghc. Ubi. Alunno 
del COLLEGIO ANGLICANO, 

NOn Iafci6 Gregorio XHI. di porgere 
con la fua paterna, e liberale carita al- 
la poveraCriftianita delPInghilterra perfe- 
guitata dagh Eretici , e dalla fierezza della 
Regina Elifabetra ; onde erefTe un rifugio a' 
poveri perfcguitati , e un propugnacolo con- 
tro la malvaggita degli Eretici. Fu quefto 
un Collegio , in cui i Giovani Inglefi potcf- 
fero aliraentarfi , e apprenderc le fcicnze , c 
la difciplina Ecclefiaflica per poi tornare nel 
Regno , c difendcre anche con la vita la Rc- 
Iigionc Cattolica , che perdo ne fanno giu- 
ramento , quando vi fono ammclfi . Doto il 
S.Pontcficcquefto Collegiodi raolti privile- 
gii , c nc diede la cura alli Padri della Com- 
pagnia di Giesu,cafre§n6 un Cardinalc Pro- 
tettorc, e fu il primo il Card. Morone . Ha 
prodotto quefto Collegio gran frutto a quel- 
la Criftianita , c da effo fono ufciti Soggctti 
infigni, c molti gloriofi Martiri dclla Fedc , 
oltre molti Eretici convertiti in RomadalP 
elTempio , ed cfTortazioni di queftizelanti 
Alunni . Fu anche il Collegio beneficato da 
Gregorio XIV. con penfionc di 50. fcudi il 
mefe . S.Carlo Borromeo ftim6 fempre que- 
fti Alunni , c teneva fpefTo alcuni di efli alla 
fuaMenfa. SFilippo gli abbracciava con 
fegni di ftraordinario affetto . Di cfTo Colle- 
gio cosi fcrifTe il Card. Baronio nelle anno- 
tazioni del Martirologio alli 29. di Dccemb. 
Ha meritato di vedere il noftro fccolo molti 
coronati di martirio , e molti Tomafi , e tra 
gli altri quelli , che la Compagnia di Gicsn, 
a guifa di Agnelli innocenti dentro del loro 
ovilc inftruiti , alla pugna aliment6 , c offeri 
vittime gloriofe al martirio , e quelli , che 
partorirono intrcpidi Eroi alla Chiefa i Col- 
legii Romano, Rcmenfe , e altri fondati in 
ajuto di quella travagliata Criftianita dcll' 
Inghilterra &c. Veftono fottana cinta,e una 
fopravefte con maniche lunghe pendenti 
dallefpalle ambedue nerei In cafaportano 
berretta clericale . 

P.Daniele BartoH biH. Angl Ub. 3. BulJa 
Ereclionis Colleg. ^oniam bonitas, 3. April. 
1570. I 11 
(SyzlumntCcf CoUe^ CaprajziccJicS-is XXXV. 

Alumnus 

COLLEGII CAPRANICENSIS. 

CArdinalis Dominicus Capranica, Titu- 
li S.Crucis in Hierufalem , Firmanus 
Archiepifcopus , & Major Poenitentiarius , 
duodecim Apoftolicis Legationibus clarus , 
ut fcriptum eft fupra ejus Sepulchrum in 
Templo B.Virginis fupra Minervam , refe- 
rente Ciacconio , Domum fibi zdificatam in 
Regione CoIumn3»,raoriens gymnafium efle 
voluit , ad quod plurimi Adolefcentes di- 
fcendi ftudio diverterent , & iis neceftaria ad 
viftum conftituit , magna pecuniarum fum- 
ma in cum ufum crogata . Decrevit in ea 
Bibliothecam ad communcm Dotlorum ho- 
minum utilitatem , in qua ad duo millia vo- 
lumina congeflTcrat . Hanc tamen domum 
Angelus Capranica frater, ad dignitatem 
Cardinalis a Pio II. evocatus, fuo ufui refer- 
vatam inhabitavit , & ne laudabilis volun- 
tas fratris irrita eflet anno 1460. regnante 
Pio II. contiguura illi Gyranafium magni- 
fice conftruxit , quod hodie in Urbe extat , 
& Collegium Capranicenfe nominatur . Huc 
ufque Ciacconius : Juvenes in co fupr^ tri- 
ginta, feptem annorum fpatio aluntur, quo- 
rum quatuor Excellentifs. Comeftabilis Co- 
lumna ex honeftis familiis deputat ; Septcm 
Hjredes FamiliaeCapranica: . Quatuordecim 
Regionum Romanarum Capita; Unum Epi- 
fcopus Anconitanus; Alium FirmanusAr- 
chiepifcopus ; Alium Abbas Scptimi in Dioe- 
ccfi Florentina . Prsfident huic Coflegioali- 
qui Viri nobiles ex fodalitate S. Salvatoris 
ad San6la Sanftorum diifli . Non ftudiis tan- 
tiim , fed piis excrcitationibus dant operam, 
fioptime profecerint, lauream Dotloris con- 
fequi poffunt. Ab anno 1659. obdecretum 
Vifitaiionis Apoftolic^ fub Alexandro V^II. 
vefte utuntur nigra ad genua producla , 
fupri quam alia longioreft in parte anterio- 
ri aperta, ut mos cft aliquorum Collegiorum 
Alumnis , fafciis cianeis fericis a cceteris di- 
ftinda; lineacolli, & manuum ornamenta 
fufu cjus generis , quod Ecclefiafticos Viros 
decet . XXXV. 

Alunno 
dcl COLLEGIO CAPRANICA. 

ILCardinale Domenico Capranica celcbre 
per dodici Legazioni fatte per la Santa 
Sede Apoftolica, Arcivefcovo di Fermo , e 
Sommo Pcnitenziere , come fi legge nella 
infcrizzione del fuo Sepolcro nel Tcmpio di 
S.Maria , detto della Minerva , tra le altre 
opere infigni fondo un CoIIcggio , chiama- 
to dal di lui cognome Capranica pcr mante- 
nere Scolari chierici , deftinati allo ftato Ec- 
clefiaftico 1'anno 1458. e nelPanno 14^0. fii 
eretto dal Card. Angelo Capranica, fratello 
di lui , fotto il Ponteficato di Pio II. con fa- 
bricare una Cafa a qucft^cflTctto, volendo 
cgli abitare in quella , lafciata per gli Alun- 
ni fudetti . Fu prefcritto il numero di tren- 
tadue , quattro de'quali fi eleggono dalPEc- 
cellentifs. Sig. Conteftabilc Colonna , nati 
nelli fuoi Stati , o Romani ; fette fi aflegna- 
no dalla Cafa Capranica; quattordici fi eleg- 
gono dalli Rioni di Roma ; uno dal Vefco- 
vo di Ancona ; uno dalPArcivefcovo di Fer- 
mo ; uno dalPAbbate di Settimo , Diocefi di 
Fiorenza . Vivono quefti Giovani fotto la 
curad'un Rettore Ecclefiaftico, e il gover- 
no dipende da'Signori Deputati dclla Ar- 
chiconfratemita del SS. Salvatore , detto a 
Sanfta Sandlorum . Devono efTcre i detti 
Alunni di Famiglie onorate , e povere , di 
buoni coftumi , d'ingegno, e ufciti dalli 
ftudii minorr ; Sono alimentati per ferte an- 
ni , e doppo li ftudii poflbno eflere promofli 
allalaurea dcl Dottorato. Nell' anno 1659. 
nella Vifita Apoftolica di Aleflandro VII. fii 
determinato, che ufaflero la vefte conforme 
amolti altriAIunni di varii Collegii , che 
perci6 vcftono una fottana lunga fino al gi- 
nocchio, e fopra di efla un'altra talare aper- 
ta avanti il perto , nera orlata di alcune mo- 
ftre di feta di colore pavonazzo ; portano il 
collaro, e manichetti all' ufo Ecclefiaftico. 
Frequentano le Scuole del CoIIegio Roma- 
no, ove fono ammaeilrati non folamente 
nelfe fcienzc , ma nelle opcre di pieta criftia- 
na. •" I 
Ciyflumnus CGlleaii EFuccioli XXXVI. 

Alumnus 
COLLEGII FUCCIOLI . 

ANtonius Fuccioli Pneful , patria Tifer- 
nas, ciim Leonis XI. & Pauli V. Ponti- 
I ficum a Secretis fuifTet , anno 162?. fusc vite 
lultimo, Collegium erexit fub invocatione 
' Sanclorum loannis , & Caroli , quod com- 
I muniter Fuccioli appellatur . Ejus regendi 
1 curam commifit Prepofito Gen. Soc.Jefu, ap- 
probansquidquid ille pro bono regiminc 
ejufdem CoIIegii aptiusjudicaret. Ab eodem 
Prfpofito Generali Vir eligitur e Societate, 
qui tales Juvcnes , tanquam Pater regat , & 
cujus arbitrio duo Adminiflri Sacerdotes , & 
duo Famuli dependent. Duodenarium nu- 
merum utplurimum non excedunt , ex illis 
oftoTifernates funt, quatuor vero in Pon- 
tificia ditione nati . Ex illis duos P.Generalis 
Societatis Jefu eligit ; Alterum Pracpofitus 
Gener. Clericorum Regularium , quiThea- 
tini dicuntur ; Tertium CoIIegium Canoni- 
corum Tiferni ; Quartum Reftor CoIIegii 
Soc. Jefu in ca Urbe crefti ,- Quintum Ma- 
giflratusejufdem Urbis ; Sextum OfHciales 
Archiconfraternitatis , quse Charitatis dici- 
tur; Caereros Famili.^ Fucciola? Hracedes . 
Ut in Collegium admittantur adfuperiores 
facultates , Philofophia , & Theologix ad- 
difcendas requiruntur idonei , Sc priraa Ec- 
clefiaflicaTonfurainfigniti Tenenturad re^ 
citandum Officium B. Virginis fingulisdie- 
bus; Veflem nigram ufque adgenuaprodu- 
ftamgerunt, cui aliam longiorem , etiam 
nigramfuperponunt. Facile ab aliisdiflin- 
guntur ob appendices , quas gerunt , ex car- 
bafo candido, & corrugato manicis additas . 
Studiis in CoIIegio Romano Soc. Jefu va- 
cant, & cum litteris pietatem colunt in fo- 
dalitio fub Santliflimaj Conceptionis titulo 
aliquorum Collegiorum Alumnis ereClo, 
XXXVL 

Alunno 

DEL COLLEGIO FLTCCIOLI. 

MOnfig. AntonioFuccioli, nato nella 
Citta di Caflello , ftato Segretario di 
Papa Leone XI. e di Pavolo V. nelP anno 
i62g. in cui mori , inflitui queflo CoIIegio , 
dedicandolo alli SS.Giovanni, e Carlo, detto 
poi dal fuo cognome Fucciolo, e fu aperto 
nel 1646. e lo lafcio fotto la cura , e protez- 
zione del PGenerale pro tempore della Com- 
pagnia di Gesii , a cui diede ampia facolta di 
fare Conflituzioni , e quanto giudicafTe be- 
ne per il medefimo CoIIegio . Pcrci6 da lui e 
deputato un Padre , che ne habbia cura , di 
cui dipendono, come anche gli Offiziali, 
quali lo fervono . Lafcio entrate pcr mante- 
nere dodici Giovani , un Rettore, un Prcfet- 
to , edue Servitori ; Otto di elli devono ef- 
fere nati in Citt^ di Caflello ; gli altri dello 
Stato Ecclefiaftico. Uno viene elettodal Ve- 
fcovo della Citta ; Due dal P. Generaledella 
Compagnia di Gicsn ; Uno dal P. Generale 
delli Teatini ; Uno dal Capitolo delli Cano- 
nici ; Uno dal Rettore del CoIIegio della 
Citta medefima ; Un'altro dal iMagiftrato di 
cfTa ; Uno dalli Deputati della Archiconfra- 
ternita della Charita ; Altri quattro dalli Pa- 
renti piu prolfimi dcl Fondatore . Devono 
quefti Giovani efTere abili pcr Ic Scuole fupe- 
riori , diFilofofia, cTeologia, chaverela 
primaTonfura . Hanno obbligo di recitnre 
ogni giorno POffizio della SS. Vergine . Vc- 
ftonocon Giuftacorc lungo fino alle ginoc- 
chia , c fopra cfTo hanno vefte lunga , aperta 
nella partc anteriore ; il tutto e di color ne- 
ro, e a difFerenza degli altri ufano manichet- 
ti da fecolari. Studiano nellc Scuolc del Col- 
legio Romano , ovc nelle feftc frcqucntano 
la Congrcgazionc della SS.Concezzionc con 
altri Alunni , ove fono coltivati nella picta, 
e divozione . 
*• ^fi 
QSAhunnus (^clle^ij J^ermanici XXXVII. 

Alumnus Collegii 

GERMANICI, ET HUNGARICI. 

COnabatur S. Ignatius Lojola vitiofas 
Reipublic^Chriftianf partes emendare, 
prctiertim Gcrmania? , qua: omnium maxime 
laborabat cum Jo: Morono Cardina^i illato 
fermone . Cenfuit fmgulari prudentia Vir, 
firmilfimum ad tollendas hacrefes przfidium 
fore, fi Paftores in ea praeficerentur tales, qui 
& vitac fanclimonia , & integritate dotlrinac 
vitia, quf Clericorum erroribus, & contami- 
natis moribus irrepfifl"ent , radicitiis extirpa- 
rent ; Quamobrem comodilfimum efle Colle- 
gium in Urbe condere,ubi Germanorum de- 
letla Juventus catholicos rituSjlitterafq; pcr- 
difccret . Probavit confilium Moronus cum 
Card. Sanftacrucio,&: rem ad Pont.JuIiu III. 
detulit, quam etiam ipfe probavit ann.1552. 
&CoIlegium erigi jullit, quod nullis firma- 
tum redditibus Julius, & aliquot Cardinales 
fuftentabant; mortuo deinde Julio, deficien- 
tibus fubfidiis , Ignatius Juventutem illa in 
▼ariis Societatis ^dibus collocavit, aluitq; 
donec an.157^. Greg.XIII. liberalitateColle- 
gium confirmatum fuit , eiq; afHgnatus eft 
annuus ccnfus, ut co tempore quinquaginta 
fupra centum alerentur Adolefccntes optim^ 
indolis,ac fpei, inter quos 1 2. c gete Hunga- 
ra prxfcripfit , & Regulas ftabilivit, atq; eO- 
rum curam Soc.Jefu commifit, fub proted^io- 
ne aliquorfl Cardinalium : JEdem etiam tri- 
buit, « Tcmplum S.ApoIIinaris , adivit ipfe 
domiciliu , omnefq; alloquutus cft, quo fpe- 
ftaculo vertit in fe omnium ora,& corda,pre- 
fertim Principum Romanorum. Affirmare Ii- 
cet, eam efle Collcgii gloriam , & fi quid in- 
crementi ccepit ReIigio,in feptentrione hinc 
potifllmum ferat acceptum , nam omnes fere 
arics, quibus hcrefes debellantur hicpofuit. 
In hoc Collegio fcietiis imbuti fuerequam- 
plures Ecclefiarum Antiftites,zeIo,reIigi6nc, 
& pietate preclari . Vefte lanea rubra Sacer- 
dotum more induti vivunt Alumni , circa 
lumbos precindi cingulo nigro , cui aliam 
fuperimponunt pariter rubram , cum teniis 
ab humeris ufq; ad talos produdlis , nigrum 
pileum extra domum capite geftant . 

Orlandinu! hrjl.Soc. Ub.\r. Hieron. Cattan. 
tn Paneg. de Colleg. Germ. (J BuUafundat. I XXXVII. 

Alunno del Collegio 

GERMANICO , E UNGARICO. 

SAnto Ignazio Lojola , il di cui zelo apo- 
ftolicoe noto a tutto il mondo , vedenx 
do i danni cagionati nellc parti dellaGerma- 
nia dalPErefia di Lutero , e di Calvino , me- 
dito di opporfi ad eifi cou fondare un Colle- 
gio in Roma , in cui fi alimentairero pcr 
alcuni anni Giovani di quella Nazione , i 
quali bene inftruiti nellc lettere, e picta 
criftiana poteflVro nclle loro patrie rifarcire i 
danni cagionati dagli Erctici; Approv6 que- 
fta idea il Card.Morone con il Card.S.Croce, 
e quefti c6 il Pont. Giulio III. onde nel 1552. 
pote dare principio a quefto CoIIegio alime- 
tato con limofinc del Papa , e di alcuni Iibe- 
rali Cardinali . Mancati poi 1 fuiTldii pcr la 
morte dcl Pontcficc , e fopravenuta la carc- 
ftia , il medefimo Santo diftribui quefti Gio- 
vani in diverfi CoIIcgii dcUa fua Religionc, 
procurando in tanto clcmofine per foftentar- 
li . Afl\into poi Gregorio XIII. al Pontefica- 
tOjConfidcrando quefta grande imprefa, ccn- 
fcrmo il CoIIegio nel 157^. prcfcrifle Regole 
pcr il buon governo di clFo , nc diedc la cura 
alli Padri della Compagnia di Giesii , aflTc- 
gno la Chiefa di S. Apollinare , c cafe vicine, 
e ordin6, che a fue fpefe fi alimcntaflero cen- 
to cinquanraGiovani della NazioncTcdcfca, 
tra i quali foflTero dodici Ungari; e vollc, chc 
alcuni Cardinaii foflero Protcttori di efli . La 
vefte loro prefcritta e qual fi vede nella ima- 
gine , tutta di lana, di colore roflTo , la fotta- 
na e cinta con fafcia nera , ficome nere fono 
le fcarpe , c il cappello , con cui cfcono fuori 
dicafa, e aggiungono unafoprana, a cui 
fono congiunte due lunghe fafcic pendcnti 
dalle fpalle fino a terra . Da quefto CoIIcgio 
(ono ufciti in ogni tempo Ecclefiaftici infi- 
gni in Icttere , c pieta, zelanti della Religio- 
ne . Li Prencipi di Germania fe ne fcrvono 
per Configlieri , perdirettori nelle fagre ce- 
rimonie, per Ambafciatori a^Prcncipi in ma- 
terie diReligione, e di Governi per il ben 
publico . Nel tempo paflato vi dimorarono 
anche Convittori italiani , dc'' quali molti 
furono infigni Perfonaggi di dottrina , e 
fantita . 

DaJla Bolla della Fondaijone . OrJandirc 
nelPIfior. della Comp&g.Iib. 1 2. Girolamo Cat~ 
taneo uel Faneg. del Collegio . 

K ^ .«•: 
(Z5>4lumniis Coil, J^ crmanici in ^Templc XXXVIIL 

Alumnus 

COLLEGII GERMANICI 

in TeuipJo* 

CUm intcrdecora, quibusColIegiiGer- 
manici Alumni Romar<:elebrantur,ftii- 
dium in primis emineat, <juo facras inTem- 
ploaftiones peraj^unt,imaginem eorum ex- 
ponimus <:um clericali bireto , & fuperpelli- 
ceo indutam , quod in celebratione Divifto- 
rum Offic^orum geftant , ut aliquid ad tale 
ftudium fpe<:1ans innuamus . Adfunt igitur 
fingulis feftis diebus in publico Choro hinc 
inde tribus ordinibus diflributi , cum Sacri- 
ficium folcmne peragitur , & Pfalmos Davi- 
dicos recitant, alternantibus Muficorum vo- 
cibus, qui inter omnes prccftantiores eligun- 
tur , atq; Ecclefie Romanae ritus exaftiflime 
fcrvant , quorum praxim deinde inGerma- 
nia: Rcgionibus fandle retinenti qua de cau- 
fa inter omnes ad Ecclefiafticas dignitates 
digendos coBterispraefcrrifolent, funtq; om- 
nibus modeftioc, religionii, atq; morum pro- 
bitatis incitamenta . Hifce de caufis unum 
Sum.PontifGregorium XV. hocCoIlegium 
enumerat; trefdecim R~\EccIefiaB Purpuratos 
Principes ; quiaquc S. Rom. Imp. Eleftores ; 
ofto fupra deccm Archiepifcopos ; Epifcopos 
quinque uhrk oCluaginta ; decem Abbates 
mithra infignitos , & Principes S.R.Imp. & 
alios plures Ecclefiafticis minoribus Digni- 
tatibus infignitos , quorum labores in tuen- 
dis Ecclcfi? Rom. juribus hujus Collegii An- 
nalcs rcferunt . Sunt in ipfius Collegii Aula 
multoru imagines, cx quibus in generalibus 
Germanix Comitiis aliquando feptuaginta 
cnumerati fuerunt. Ar cmnibus longe ante- 
cellunt quinquc fortiillmi Viri,fcilJcet Joan- 
nes V^illarius , Robertus Janfont , Joannes 
Goffinus , Leo Hoflfinan , & Marcus Siepha- 
nus Crifinus, qui proprium fanguinem pro 
Fide catholica efFuderunt . Quapropter me- 
rito Collegium hoc appellari poteft Ecclefiai 
Romanae, & inclitje Germanorum Nationis 
decus , pra;clarum inventum a S.Ignatio Lo- 
jola excogitatum , ac infign« Pontifjciae li- 
bcralitatis monimentum . XXXVIIL 

Alunno 

DEL COLLEGIO GERMANIGO: 
nella Chiefa, 

ESfcndo pregio particolare ^elColIegio 
Germanico lo Audio, con cui gli Alun- 
ni di eflb attcndono al culto della Chiefa , « 
Divini Offizii , fi efpone3'imagine di efli vc- 
ftita con cotta , e berretta clericale per ha- 
vercampo di accennare alcune cofe ad effi 
fpettanti . E' dunque di cfTempio a rutta Ro- 
ma Pafllduita , e modeftia, con le quali nelli 
giorni feftivi affiftono publicamente ncl Co- 
To agli Offizii Divini , e MefTe cclebratc con 
efquifitezza di Mufica, e con efatta ofTervan- 
za delli Riti Ecclefiaftici ; che perci6 nellc 
Chiefe principali della Germania gran parte 
delli Canonici fono ftati Alunni di <quefto 
Collegio,i quali tra gli alrri mantcngono un 
proprio caratters di modeftia , per cui fi di- 
diftinguono; che pcrci6 nellcelezzioni de* 
Vefcovi, e Canonici fono per lo pin preferiti 
gli Alunni di tale Collegio per la ftima , che 
fi ha della loro virtu, e dottrina . Hanno da- 
to gran fplendore alla Chiefa un Som. Pont. 
Gregor.XV. Tredici Cardinali ; cinque Elet- 
tori del S.R.Imp. ; dicidotto Arcivefcovi; ot- 
tantacinque Vcfcovi ; dieci Abbati raitrati , 
e Prencipi dcl Rom.Impcro , oltrc molti in- 
figni Ecclefiaftici ottimiOperarii per la S.Fe- 
de Romana ; e in altre Dietc Gcnerali fi e 
trovato tal volta afcendere li Perfonaggi il- 
luftri Alunni di quefto Collegio fino al nu- 
mero di fettanta in una fola volta . Delli piii 
confpicui fe ne confervano le imagini nella 
gran Sala del medefimo Collcgio . Sopra 
tutto fii prcgio di qucfto il fangue fparfo per 
la fede da cinque illuftri Alunni, cioeGio- 
vanni Villario , Roberto Gianfont , Giovan- 
ni Goffino , Leone Hoffinan , e Marco Stefa- 
no Crifino : onde fi pu6 dire efTere quefto 
Collegio un grande ornamento della Chiefa 
Cattolica, un bel parto del zclo di S.Ignatio, 
e una grande opera della liberalita Pontifi- 
cia , verfo della quale fempre profefTano af- 
fetto di veri figliuoli , nutriti col Patrimonio 
della Chiefa Romana . 

^ff^ ^P^ ^sf^ I 

i I 
a^Iuninus Colleoii G/iisleriu XXXIX. 

Alumnus 
IN COLLEGIOGHISLEI^IO. 

ANno \6s6. Collegium inflitutum 
fuit Roma; a Jofepho Gliislerio 
Romano,id fuadente Ghelmino Crotto 
in Civitate Caftellana nato . Scuta fex 
centum annuatim foivenda adignavit 
pro fuftentatione fex Juvenum , unius 
Sacerdotis, qui eidem praeeflet, & duo- 
rum Famulorum; & deindi facultatum 
quas pofTidebat , ipfum Collegium h^- 
redis loco nominavit; Qua de caufa 
Alumnorum numerus auftus fuit . Illos 
fub protcftione futuros voluit Excel- 
lentifs. Familia; Salviat» ; eorumq; re- 
f imen Officialibus Cogregationis San- 
ftifs.Salvatoris , ad San6la San^lorum 
dielicommcndavit. Decrevit infuper, 
ut ant^ annum decimum oclavum asta- 
tis Adolefcentes in Collegium admitte- 
rcntur, ibique quinque anncrum fpa- 
tio alerentur , ^ ditione Pontificia de- 
lefti partim ab Excellcntifs. Ducibus 
FamiligSalviatf^partim abUrbis Con- 
fcrvatoribus, a Principe Sabello , a fa- 
milia Ghisleria, & ab hajredibus Ghel- 
mini . Ex bonis ejufdem Collegii tria 
fcuta fingulis annis tribuuntur pro do- 
te quadraginta Virginibns , dum inter 
fivos illa? degunt:AIumni Scholas Col- 
legii Rom.Soc.Jefu qiwtidic petunt, ut 
crudiantur . Vefte nigra ultra genua 
induuntur , cui aliam addunt talarem , 
ante peflus apertam , tcniis longis ex- 
ornatam , circa pulfos lincas appendi- 
ccs more faecularium gerunt ► XXXIX. 

Alunno 
DEL COLLEGIO GHISLIERK 

FU'que{loColIegioerctto nell'an- 
no i6s6. da Giufeppe Ghislieri 
Romano a perfuafione di Ghelmino 
Crotti , nato in Civita Cafteilana , il 
quale Crotti aflegno fc. feicento annui 
per alimentare fei Giovani , un Sacer- 
dote Rettore , e due Serventi , diede 
una Cafa, e poi lo lafcio ercde, con fog- 
gettarlo alla protezzione degli Eccel- 
lentifs.Duchi Salviati ; e per Deputati 
pcrpetui chiamo li Signori Guardiani 
del SS.Salvatore, dctto ad Sancla San« 
6lorum . Ordino, che tutti gli Alunnt 
fiano dcllo Stato Ecclcfiaftico, e che 
poflano ftare cinque anni nel Collcgio » 
in cui non poflbno cfTere ammefli,fc paH- 
fano li diciotto anni di cta , benche pcr 
fei foli fia inftituito,fi accrefce il nume- 
ro,fecondo chc permettono TEntratc, e 
tal volta e ftato il numcro di vetiquat- 
tro.AIcuni di cfli fi eleggono dalla Aimi- 
glia Salviati ; alcuni dalli Conferva- 
tori di Roma ; altri dalla Cafa Savellij 
e altri dalla CafaGhislieri del Bofco ♦ 
e dagli Eredi del fopradetto Ghelmino- 
Ha il medefimo CoUegio il pcfo di qua- 
ranta Doti annue di tre fcudi Tanna 
durante la vita dellaZitella dotata^ 
Veflono abito nero lungo poco piu del- 
le ginocchia , fopra cui portano una 
fopravcfle talare parimente n^ra , e 
aperta come quella di molti altri Col- 
legii, eufano manichetti air ufanza de'' 
f«colari» 

y^l^. Carlo Bartolomeo PIatj^ dcUe Qpert 
Pic tran.^ cap. lo* 

mmmm 
e ^lum/ms Colle^y (Tym/iasi/' xxxx. 

Alumnus 
COLLEGII GYMNASII. 

INter pia opera , quaj in pauperum 
utilitatcm patravit Dominicus Car- 
dinalis Gymnafius in facro Purpurato- 
i rum Collcgio Decanus, extat Romac 
Coilegium Alumnorum , & San6limo- 
nialium Monafterium ab cjus cogno- 
mine utrumque appellatum . Utrique 
fuum palatium addixit , fed ut de Col- 
legiotantum fermofiat, illud aperuit 
anno 1636. regnanteUrbano VIII. S\l- 
moPontifice, in quo 06I0 Juvenes, ad 
Clericalem ftatum electi , de fuo a:re 
alerentur . Ejufdem Cardinalis Hxre- 
des illos eligunt , natos in Caftro Bo- 
nonienfi , in quo piifllmus Fundator 
ad hanc lucem editus fuit : Regimcn 
tamen eorum fub uno immediato Sa- 
ccrdote , ofto Viris nobilibus commen- 
datur, In CoIlegioRomanoSocictatis 
Jefu fcientias addifcunt, & morum 
probitate ad Ecclefiaftica munera exer- 
cenda difponuntur. Extra domum bi- 
ni bini omnes procedunt , ut cateri 
omnes Collegiorum Alumni , duplici 
nigra vefle induti , quaj ob tenias vio- 
lacci coloris in interiori partc aflutas 
ab aliis dignofcitur, infuper carbafinis 
ornamentis eorum manus cxornantur 
Laicorum more . 
xxxx. 

Alunno 
DEL COLLEGIO GIMNASIO. 

IL Cardinale Domenico Ginnafi, gia 
Decano del Sagro Coliegio, fra le 
altre opere , chc fcce in benefizio de' 
Poveri , fu il Collegio detto dal fuo 
cognomc Ginnafio , e un Monaftero 
di Monache ; elTendo qucflo di Mona- 
che di S. Terefa , non richiede qui fpe- 
ciale menzione . Per Tuna , c Taltra 
opera concede il fuo palazzo, e neU' 
anno 16^6. vivente Urbano VIII. ercf- 
fe il CoUegio pcr otto Alunni chierici , 
deftinati alla vita Ecclefiaftica ; Telez- 
zione de^quali fpetta agli Ercdi dcl me- 
defimo Cardinale , ma il govcrno di 
eflb , vollc , che apparteneflTe ad otto 
Deputati . Devono quefti Giovani cf- 
ferc nativi del Cafiello Bologncfc, pa- 
tria del medefimo Cardinalc . Vivono 
fotto la cura d*un Rettore Sacerdote , 
e attendono alli ftudii nelle Scuole del 
Collegio Romano . Efcono di cafa tut- 
ti afliemc a due a duc , conforme ail'ufb 
di tutti gli altri CoIIegii . II loro abi- j 
to e nero , cioe un Giufiacuore , 
e fopra eflb una Giubba fino a tcr 
ra , aperta nella parte interiore , eor- 
I Jata con moftre di faja violacea , c ufa- 
no i manichetti come i fecolari . '>??»/ 
>^^< 
( t^lumnus CoUeay G-r^f o ncm^^-^ XLI. 

Alumnus 

COLLEGII GR^CORUM. 

AD inclicum Gregorii XIII. nomen cele- 
brandum nunquam monumenta dee- 
rai w ob liberalitatem , qua ringulis totius 
Orbis Nationibus beneficia contulit . Inter 
cofteras Grzcorura Fopuli illam deprsdicant 
obColIogium prxcipue , quod Roms fun- 
davit , dotavitque, ut in eoGr^eci Juvenes 
bonis artibus , & fidei catholicsr documentis 
imbuti , Schifmaticorum errores cvincerent, 
& Romanz Ecclefias Primatum impigre de- 
fenderent . Prope Collegium Templum etia 
erexit, D. Athanafio facrum , inquoiidcm 
Alurani juxta ritus Graicorum facra perage- 
rent, & foverent vnionem , quam femper 
Romana Ecclefia cura Grxca in amoribus 
habuit . Purpuratum Principem Sandie Ro- 
manas Ecclefix in ProtcClorem eidem CoIIe- 
gio deputavit , conceflitque privilegia . In- 
ter Alumnos numerantur aliquot Rutheni , 
Monachi S.Bafilii : Ex eo Collegio prodiere 
quamplurimi facri Antiftites , qui zelo, pro- 
bitate , & doftrina fidcm catholicam pro- 
movcrunt in Regionibus Ruflis , Poloniac , 
& Lithuaniae non voce tantum , fed eruditis 
voluminibus in lucem editis , quorum Au- 
thores permultos enumeravit in Euxeologio 
cruditus Abbas Carolus Bartholomaeus Piaz- 
za trafi. 5. cap.5. Multi etiam ob fidem ca- 
tholicam perfecutiones pafll fatis aperre de- 
monftrarunt , quam validum propugnacu- 
lum exiftat iGrsecorum Roma Collegium, 
contra Schifmaticos , & Hsereticorum au- 
daciam . Tunicam gerunt Alumni coloris 
violacei , fafcia rubra circa lumbos prsecin- 
fiam , cui aliara fuperimponunt ejufdcm 
coloris habentem manicas fati^s amplas, Mo- 
nachorum gr^corum rooTe . Extradomum 
pileo vulgari caput contegunt ; domivero 
quodam bireto nigro villofo ferico circum- 
dato , ut exprefllmus in imagine . Eorum 
cura commifTa fuit ab Urbano VIII. Patri- 
bus Soc. Jefu . 
XLL 

Alunno 
DEL COLLEGIO GRECO, 

ETerna fara la memoria di Gregor. XIII. 
hauendo egli fondati CoIIegii a tutte 
le Nazioni . Fra quefli e quello , detto Col- 
legio Greco , perche in elfo fi alimentano 
Giovani greci , accioche quivi inflruiti nel- 
lefcienze, e dogmi criftiani fi oppongano 
aili Scifmatici, e inimici della Chiefa Ro-; 
mana. Vicino ad efl^o fondo unaChiefa, 
dedicata a S.Atanafio, nella quale quefti 
Chierici Alunni celebrano i Divini Oiiizii 
nel rito greco, con che fi manifefta la con- 
cordia delle due Chiefe , greca , e latina , e 
cosi fi mantiene 1'unione dellaGrecia con 
Roma , e la venerazione al Santo Pontefice, 
Capodi tutta U Chiefa Cattolica . Aflegno 
al medefimo Collegio un Cardinale Protet- 
tore, e gli concede varii privilegii ; II go- 
vemo di eflb e commeflb per decreto di Ur- 
bano VIII. alli Padri della Corapagnia di 
Giesu ; Frequentano le Scuole del CoIIegio 
Romano . e attendono con ftudio particola- 
re alla lingua greca . In efll fono alcuni Mo- 
naci Bafiliani , Ruteni , e ne fono ufciti Ve- 
fcovi , e Soggetti dottifllmi , e zelantitlimi, 
i quali hanno mantenuta la fede nella Rul- 
fia , Polonia , e Lituania non folamente con 
la predicazione , ma con dotti Volumi , pu- 
blicati contro gli errori delli Scifmatici , de* 
quali alcuni fono riferiti dall' AbbateCarlo 
Bartolomeo Piazza nel tratt.5. cap.5. del fuo 
eruditillimoEufeoIogio . Molti hanno fof- 
ferte perfecuzioni per la Fede , quali tutti 
hanno fatto vedere quanto iraporti a Roraa 
havere quefto CoIIegio , come forte pro- 
pugnacolo della Fede contro quelle Na- 
zioni fcifmatiche. II loroabito confiftein 
una fottana talare pavonazza, cinta ne'Iom- 
bi con cintura di lana rofTa, fopra cui ne 
portano un'altra piii larga aperta nella parte 
anteriore , e con maniche larghe , alPufanza 
delli Monaci greci . Fuori di cafa portano 
il cappello ordinario , in cafa una berretta 
nera con un giro fimile alla pelliccia . 


m^ -*? # 
(i^hunmicf Colle^y Q^yGbcrriorunz XLII. 

Alumnus 
COLLEGII HIBERNORUM. 

DScreverat Gre^orius XIII. Collegium 
Roms fuadare , in quo Juvenes, ex 
tivjo H Serni.B aviti , alerentur, qui po- 
^fcientiis inftrucli catholicam fidem fo- 
poiT?nr, quam a S Patritio receperunt; 
uia ob beUi , quibus quindecim anno- 
fpauo Hibernica Infula vexata fuit , 
aniarim fubfidia lib-rali manu tribue- 
ne K.\.'re:icorj-n expugnationi fubjice- 
ttr ; Mjrte deinde fuperveniente , luam 
m mentjm exequi non potuit ; eam im- 
re coaatus efl faa liberalitate Ludovicus 
riinalis Ladovlfius , qui Hiberni* Na- 
nis Protei^or fuerat , ne Fidei catholicse 
hoc fubfidium deeiTet, & in CoIIegio aliquot 
Juvenes alerentur, quorum virtus deinde 
pro eadem omni conatu decertaret . Anno 
ijBtur 1628. fex Alumnos felegit , eorumque 
(^m P.Vadingo ex Obfervantibus Mino- 
rifis S.Francifci , natione Hiberno , deman- 
davit . At diim eorum iiumerum augere me- 
ditahatur , Roma difcelTit , ut Bononienfem 
Eccleaam gubernaret, & brevi temporis (ps.- 
tioe vivis erepto , incrementa Coilcgiode- 
fecerunt . Tcftamcnto tamen illi reliquit 
piiflimus-Antiftes V^ineam , Domum , & an- 
nuumcenfum,curam infuper iMorii Patribus 
Societ. Jefu commifit , qua* a folo Prcepofiti 
Generalis arbitrio dependeret . Septem an- 
norum fpatio tales Juvenes aluntur, quos 
iludiis fcientiarum in CoIIegio Romano tra- 
ducunt. Voto fe obliganr ad facros Ordi- 
dincs fufcipiendos , Sc redeundum in pa- 
triam , ut in ea in bonum Ecclefis Catholi- 
oc laborcs impendant ; Vefiis eorum efl la- 
neacoloris nigri ligamine nigro pr^cinila, 
fupraquam aliam nigram imponunt teniis 
rubris in parte interiori exornatam ; domi 
biretum clericale, & pileum extra domum 
capitegerunt . 
XLIL 

Alunno 

DEL COLLEGIO HIBERNESE . 

VOleva fondare Gregorio XIII. alla Na- 
zione Ibernefe , ficome a tutte havcva 
f>roveduto con la fua paterna charita unCol- 
egio , e con ragione , poiche fapeva clTiirfi 
matenuta in quel Regno la Catt.Fede , dop- 
po che ne riceve il lume del S.Vefcovo , e 
Apoftolo di quello , Patrizio ; nia perche cer- 
c6 di ajutario con grofr: contribuzioni di 
denaro con afHIlL-re alle armi , con le quali fi 
difefe per lo fpazio di quindeci anni , ac- 
cioche non entralTero PLrefie dalli Regni vi- 
cini , differi il porre in effetto quefta pia in- 
tenzione , ne jxjte farlo per la morte accadu- 
ta . A quefto mancamento volle fupplire il 
xelo del Card. Lodovico Lodoviii , flato Pro- 
tettore della Nazione , e fondo quello Col- 
legio, perche fervifTe di Seminario di Ope- 
rarii , quali potefTero manteuere la Fede in 
quel Regno . Cio fcgui nelT anno 1628. po- 
nendovi fei Alunni , e ne afTegno la cura al 
P.Vadingo, Minore OfTervante Riformato 
di S.Francefco , e di Nazione Iberncfe ; e fu 
chiamato Collegio Ludovifiano. Volcvaac- 
crefcere il buon Cardinale il numcro degli 
Alunni , ma perche gli convenne partire da 
Roma pergovernare la Chiefadi Bologna , 
ove mori , fu impedita la fua nobile idea . 
Lafcio pero una fua Vigna preflTo a Caflel 
Gandolfo , e obbligd il Prencipe fuo Nipote 
a comprare una Cafa pcr abitazione degli 
Alunni, e pagare mille fcudi annui pcr il lo- 
ro foflentamento, e lafcio ncl Tefiamcnto 
la cura dcl Collegio alli Padri della Compa- 
gnia di Gitsii con dipendenza dal foloGene- 
rale diefsa. Sono proveduti quefti Alunni 
divitto, e veftito per fctte anni , e attendo- 
no alle fcienze fpeculative nel CoIIegio Ro- 
mano . Devono fare il giuramento di farfi 
Sacerdoti , e tornare alle patrie loro . Da tal 
CoIIegio fono ufciti Vcfcovi , Primati , e 
Soggetti Apoft. Veftono di fottana talare 
di faja di colore nero , cinta da cintura nera, 
efopra efsa hanno un' altra vefte nera con 
maniche pendenti fino a terra , e orlata nella 
parte interiore di fafcie rofse ; Ufano in ca- 
fa berretta clericale , fuori 11 cappello . 
i I CytlumniLf in Colleaix) (^yl/iaronilxirum fi 


XLIIL 

Alumnus CoIIegii 
MARONITARUM. 

CUm Gregorio XIII. relatum fuiflet, ef- 
fe Jn Regione, qase a Monte Libano 
dici:ur, Nationem Syriacam , quajaS.Ma- 
roneMaronitarum agnomen accepit , eamq; 
orthodoxam Fidem , licet Turcarum Impe- 
ratori fubditam , ad noftram aetatem con- 
fUnter profeflam efl*e , illiic SanClifs. Ponti- 
fex legavit P.Joannem Baptiftam Elianum , 
& Joannem Brunum , Soc. Jefu Sacerdotes , 
qui coafla Synodo in Templo , quod a loco, 
ubi re.^idet Patriarcha , Chenubina: nomina- 
tur, ejus Nationis dogmata inexamenad- 
dufta , infpicerent diiigenter , an a Fide ca- 
tholica , vel leviter difcreparcnt ; Et ciim il- 
la conformia omnino efl*e retuliflent , Hofpi- 
tium deputavit Benignus Pontifex , in quo 
Maronitae Romam proficifcentcs peramanter 
cxciperentur , fed re melius perpenfa , illud 
inColIegium commutavit , adAiditq; Tem- 
plum S. Joanni facrum , ut in eo Juvenes 
cjufdem Nationis alerentur , & operam ftu- 
diis fcientiarum impenderent, quibus in- 
ftrufti, Neflorii , & Jacobitarum errores e 
Syria propulfarent . Quamobrem anno 1584. 
Pontificio Diplomatse, HnmanfC Jtc fucrunt ^ 
Collegium erexit , fed eodem ftatim e vivis 
erepto illud fine dote , & amantiiTlmoPa- 
rente orbatum remanfit , donec Fjninentifs. 
Cardinalis Carrafa , cujus proteC^ioni com- 
mifl\im fuerat , de fuo a?re alimenta pr^buit, 
qiiibus alia accefl*erunt k I iberali manu Sum- 
morum Pontificum , quibus adhiic Alumni 
fuftentantur . Ex hoc Collegio multi prodie- 
re, non minuspietate , quamdo(5^rina pr«- 
clari, pra^cipue aliquot Patriarchaf, qui Ma- 
ronitarum Nationi prafuerunt. Ritu Sy- 
riaco Sacra peragunt in Templo , qui a Ro- 
raano , precibus, & idomate exceptis, non 

(difcrepat . Sub regimine Soc.Jefu, ut opcimi 
filii, vivunt, <Sc in Scholis Collegii Roma- 
ni erudiuntur . Duplicem togam nigram 
modefte gerunt, quarum exterior teniasab 
humeris pendentes habet j domi clericali bi- 
reto utuntur. 'I'^*^^'^!'^'^'^'^^'^'^ XLIII. 

Alunno del Collegio 

DE' MARONITI. 

HAvendo faputo il Sommo Ponteficc 
Gregorio XIII. che nel paefe , detto 
del Monte Libano viveva una Nazione , no- 
minata da S.Marone delli Maroniti , la qua- 
le , benche fuddita al Turco , haveva fem- 
pre mantenuta la S. Fede cattolica ; per cer- 
tificarfi di cid , invi6 li PP. Giovanni Batti- 
fta Eliano, c Giovanni Bruno della Com- 
pagnia di Giesu , i quali congregato un Si- 
nodo nella Chiefa , detta di Chanubina, 
Refidenza del Patriarca di quella Nazione, 
riconofcefl*ero la loro Fede . Trovatala uni- 
formc alla Cattolica Romana, e afllcuraro di 
cio il Papa deput6 in Roma un' Ofpizio, nel 
quale fofl*ero ricevuti , e foftentati quelli, 
che di quella Nazione venifl*ero a Roraa; ma 
poi giudic6 meglio convertirlo in CoIIegio , 
in cui fofl^ero alimentati Giovani , quali am- 
maeftrati nelle fcicnze, e nclla Difciplina 
tcclefiaflica potefl*ero opporfi agli errori di 
Nellorio , e delli Giacobiti ; Onde nelPanno 
1584. con BoIIa erefl*e il CoIIegio , e afl*cgn6 
la Chiefa di-S-.Giovanni , detta della Ficoc- 
cia ; ma fopravenuta la morte, non pot^ 
dotarlo , e ridurlo alla perfezzione , come 
defiderava . Efl*cndo poi Protettore di efil) il 
Cardinale Antonio Carafa afl*egn6 alimenti 
per un buon numero di Giovani , tra quali 
mohi fono ftati ottimi Operarii , che hanno 
dilatata la Fede , e in particolare alcuni Pa- 
triarchi di efla Nazione . Si celcbra in que- 
fta Chiefa con Rito Siriaco, il qualenella 
foftanza non e diverfo dal Romano . Vivo- 
no gli Aluuni fotto lacura de' Padridella 
Compagnia di Giesii, e frequentano le Scuo- | 
le del Collegio Romano . La loro vefte e una 
fottana nera , conforme a quella de^Sacer- 
doti modefti , e attorno al collo apparifce 
un giro di bianca tela unita alla camifcia in- 
teriore , e cinta con cingolo nero : Sopra ef- 
fa portano un' altra vefte aperta parimente 
nera con maniche lunghe pendenti dalle 
fpalle . Ufano tonfura , e berretta clcricale . ^«^«^«^*^ '^«^«^«^«^«^ 
i (iyilumnus Cotlcoii C^yKattha^i L._. XLIV. 

Alumnus 

COLLEGII MATTH^jr. 

Urquamplurimijuvenes, ex honeftis , 
& nohilibus Familiis orti , bonarum 
. artium facultates in Romano Liceo pofTent 
I addifcere, Hieronymus Cardinalisex nobi- 
' lifs. Matthxjorum Familia anno i5i^. Pau- 
, loV. regnante CoIIegium aperuit, in quo 
' aiiquot alerentur, ut pietate fimul , &. fcien- 
tiis eruditi ad Ecclefiafticas Dignitates ob- 
idas redderentur aptiores . Voluit, ut 
> jbiliores ex pauperibus Familiis Romanis 
eligerentur . Non admittuntur , nifi feptem 
fupra decem annos statis expleverint , & ad 
faculrates fuperiores addifcendas fint ido- 
nei : Omnibus recle vivendi Regulas piiiTI- 
mus Purpuratus Princeps praefcripfit , inter 
eas quotidianum confcientiae examen com- 
i mendavit i & Officium B. Virginis, nifi ot"^ 
Divinum recitandum teneantur : Semel fal- 
tcm fingulis menfibus ad Eucharifticam 
I Menfam accedunt . Juramento feCe obligant 
ad Thefes publicas propugnandas in iis fa- 
cultatibus , quibus operam dederint , ut 
facrs Theologia' , aut Legis canonicslau- 
ream confequi polTint ; quod fi non aflTe- 
quantur , ad alimentorum reftitutionem 
adflringuntur . Redor illis prseft Sacerdos, 
omnefque vivunt fub regimine , & arbitrio 
jellentiiTimi Ducis inclitae Matthsorum 
iumilite, Scholas CoIIegii Romani Socie- 
tisjefu frequentant , ut fcicntias addifcant 
Philofophis , «Sc Theologia: . Vefte nigra 
oblonga fupra aliam breviorcm induti pro- 
cedunt , ut fere coeteri Collegiorum Alumni, 
aquibus tamen diftinguuntur ob tenias fe- 
i ricas rubras , quibus fuperior veftis in ex- 
tremitatibus exornatur , geruntque mani- 
cas cum lineis appendicibus , quales Viri 
Ecclefia; addi^i communiter gerunt. ^^^^" ^^K^ ^^^^^ ^^S^ XLIV. 

Ahinno 

DEL COLLEGIO MATTEI. 

ILCardinalc Girolamo Mattei volenJo ia- 
fciare una memoria della fua pieta , e 
dare comodira a Giovani di nobili Natali 
diftudiiire, inftitui un Collegio, dettodal 
fuo cognome il CoIIegio Mattei , fotto Pa- 
volo V. nelP anno i5i^. accioche fervilTe di 
ajuto per approfittarfi nelle lettere , e cri- 
ftiana pietk a chi defiderava di renderfi Ec- 
clefiaftico : Stabili anche Regole per il buon 
governo di eill , e lafcio i fuoi Eccellentiffi- 
mi Eredi perpetui Amminiftratori , e Supe- 
riori del medefimo CoIIegio . Quelli , che 
fono eletti , devono eflerc Cittadini Ro- 
mani, ooriundi di Roma , e poveri ; Vol- 
le, che habbiano Pct^ di dicifetto anni , e 
che poftano attendere alla Filofofia , Teo- 
logia, e Legge Civile, e Canonica , edefi- 
dero , che fiano di ottirai coftumi . Non vi 
e numero determinato, e fono mantenuti 
fino alPeta di venticinque anni . Tra gli ef- 
fercizii fpirituali d'ogni giorno viene pre- 
fcritto un quarto di elTame di cofcienza , e 
il recitare 1'Offizio della Madonna , fe non 
fono tenuti allOffizio Divino, e ogni mefe 
communicarfi . Promettono con giuramen- 
to di difendere publicamente Conclufioni 
della facolta ftudiata , c di dovcrfi addotto- 
rare in Teologia , con pena di rendere gli 
alimenti al Collegio , fe mancano ; e fe taP 
uno non fofTe giudicato abile alla Teolo- 
gia , deve applicarfi allo ftudio della Legge 
Canonica , e Civile . E governato il Colle- 
gio da un Sacer(tote fecolare , e in tutto fi 
dipende dalPEccellentiifimoSig. Duca Mat- 
tei . Quefti Alunni ftudiano Filofofia , e 
Teologia nelle Scuole del CoIIegio Roma- 
no . Veftono una foj^rana nera talare , e 
aperta quando efcono dal CoIIegio, fotto 
cui e un'altra piii corta , e fi diftinguono 
dagli altri Collegiali per una moftra di feta 
rofla , con cui la detta fopravefte e orlata ; 
la vefte interiore , benche non fia talare ha 
le maniche ftrette , ficome i manichetti foliti 
ufarfi dalle Perfone Ecclefiaftichc . ®S^®S^^®S> 

•J* *iy* ^*^ *5* 
^iSyLliumiiLS C(^lleciy\S^^fcLzareni XLV. 

Alumnus 
COLLEGII NAZARENI. 

COllegium in JJrbe numeratur , 
quod Nazarenum dicunt,e6 quod 
illud erexcrit anno 1622. Michael An- 
gelus Tonti S.R.E. Purpuratus , Urbis 
Nazareth Archiepifcopus . Subfidia il- 
ie tribuit , quibus circa vigtnti Ado- 
Jefcentes in eo alerentur , quorum duo 
ex Urbe Ariminenfi delecti, in qua ipfe 
Cardinalis natusfuerat. Illos appro- 
bant S.Rota Auditorcs, a quibus egen- 
tiores coeteris anteponendos effe pius 
Fundator mandavit , cum pari idonei- 
tate ad fludia fcientiarum prgditi agno- 
fcerentur . Domi in Sacello Beatifsims 
Virgini, a Nazareth di6lie, Sacro, con- 
veniunt ad pia cxercitia peragenda, ut 
mentem optimi Fundatoris adimpleant. 
In co facra fapellex fervatur ab eodem 
donata ; Pietate & doflrina imbuuntur 
hi Juvenes fub regiminePatrum Paupe- 
•■iim Matris Dei , qui Scholarum Pia- 
. -im dicuntur , quibus Fundator in 

1 Teftamento Seminarium hujufmodi re- 

' gendum tradidit . Per vias a Patribus 
comitantur . Die S.Michaeli Sacro ab 

' uno cx illis oratio italic^ habetur co- 
ram Auditores S.Rotas, Advocatos, qui 

\ Confiftoriales dicuntur, aliofque Ro- 
mana: Curice Ofhciales . Vefte coloris 
violacei cingulo ejufdem coloris pras- 
cinfla induuntur, fupra quam aliam 
gerunt coloris cKruIei , ut Alumni Se- 
minarii Pontificii ; ab iis tamen diftin- 
guuntur ob teniam fericam rubri colo- 
ris in extremitate manicae apparentem, 
&obglobulos pariter rubros , quibus 
in anteriori parte vellis connectitur . XLV. 

Alunno 

DEL COLLEGIO NAZARENO. 

INftitui quefto Collcgio di Alunni il 
Cardin. Michel' Angiolo Tonti nel 
i522. fotto Gregorio XV. ed cirendo 
egli (lato Arcivefcovo di Nazaret, per- 
cio fu chiamato Nazareno . Fu prove- 
duto , accioche vi fi manteneHero venti 
Alunni. Due di qucfli devono effere 
dellaCitta di Rimini , patria del me- 
defimo Cardinale ; L'eIezzione di tutti 
fpetta agli Auditori della Sacra Rota 
Romana , e alli medcfimi raccomando, 
che preferifTcro li piu poveri , fra quel- 
li , che havcvano uguale abilita per li 
fludii . Sono governati per decreto del 
Teflatore dalli Padri , detti dellc Scuo- 
le Pie , i quali anche gli ammaeflrano 
nelli fludii , c gli accompagnano fuori 
di cafa . Veftono di fottana violacea , 
fopra cui tengono Taltra vefle di colo- 
re turchino , fecondo Tufo degli altri 
Seminarii Ponteficii , e da quelli fi di- 
llinguono per una nioflra di feta rolTa, 
che apparifce nelle maniche , ficome 
per li bottoni parimente rofsi , co'qua- 
li viene unita la fottana nella parte an- 
teriorc . In cafa volle il Cardinalc fon- 
datore , chc fofTe Oratorio , o Cappel- 
la, dedicata alla SS. Vergine di Naza- 
ret, a cui lafcio tutti li fagri arredi 
della fua Cappella . Si allevano quefli 
Alunni con la pieta , c buoni coftumi , 
e nel giorno di S. Michele Arcangelo 
uno di efsi recita un' Orazione volgarc 
alla prefenza delli Signori Auditori di 
Rota , degli Avvocati Confifloriali , e 
altri Curiali di Roma . 

Da/ Teftam. del Card.ai/t i g.Aprile 
1622. ^bb.Piaz.n.S^c.1^. dcilg Op.pie. M i "^^■..' 
Q^lumnus Collec/i/Qjyeopliitorum XLVL 

Alumnus inColIcgio 
NEOP^ITORUM. 

SAnctifs. Pontifex nunquam fatis 
la jdatus Gregor. XIII. inter coete- 
ra Collegia , Rom;s ereda , illud con- 
ftruxit anno 1577. in quo vivunt Ado- 
lefcentcs ex familiis Neophitorum , fei!i 
Chriftianorum, quiinter Roman^e Ec- 
clefia; Fideles recenter cooptati nume- 
rantur . Hujus pii operis D. Ignatius 
Lojola fub Paulo III. fundameta pofuit; 
utconftatexScriptoribusejus vitK, & 
Leftionibus Brev.Rom.at illud ob mor- 
tem Sum. Pontif. perfici non potuifTet , 
nifi Gregorii liberalitas non accefriflet . 
\ Decrevit igitiir SS.Pontifex, ut aleren- 
tor Adolefcentes , ^ quorum numero 
du» partes eorum eflent cx ftirpe Hc- 
brxorum; tertia vero ex turcica defcen- 
deret . Tempore Pontificatus Urb.VIU. 
fuadente Card. S.Honuphrii, Pontificis 
fratre , Collegium hoc translatum fuit 
adTcmplum,B.Virgini dicatum in Re- 
gionc Montium , ut in eo cjus Alumni 
facris aclionlbus diebus feftis adeflent, 
& miniflrarent . Alimenta cum indu- 
I mentis , cceterifque ad vitx fuflentatio- 
! nem necefl^ariis illis tribuuntur tempo- 
' re, quo ftudiis fcientiaru dant operam , 
^in Collegio Romano Soc. Jefu quo- 
j tidie docentur . Bini bini per Urbem 
f |nt)cedunt vefte talari duplici nigra in- 
duti , quarum interior cingulo nigro 
cingitur . Per Urbem Sacerdos femper 
illos comitatur , Domi alius Moderator 
xiflit . Proteclione gaudent unius 
S.R.E. Cardinalis , & cura unius Prs- 
fulis fimul cum aliquibus Viris nobili- 
bus . XLVL 

Aliinno del Collegio 
DELLI NEOFITL 

FU' il Collegio delli Neofiti , cio^ 
delli Crifiiani novelli ammefli 
fra li Cattolici , defcendenti da fami- 
glie Ebree , fondato da Gregorio XIII, 
Tanno 1 5*77. doppo che quefta pia ope- 
ra fii cominciata da S. Ignazio Lojola 
nel Ponteficato di Pavolo III. come fi 
racconta nella di lui vita , e fi legge 
nelle Lezzioni del Breviario Romano, 
ma non perfezzionata per la mortedcl 
Sommo Pontefice . Determino il benc- 
fico Fondatore, chedue parti diqocfli 
Alunni procedeflfero dal Giudaifmo, 
e una dalli Maomettani . Nel Pontefi- 
cato poi di Urbano VIII. ad iftanza 
del Cardinale S.Onofrio fuo fratello fa 
collocato quefto Collegio vicino alla 
Chiefa della Madonna nel Rione de^ 
Monti, accioche in efl^a gli Alunni afsi- 
(leflero , e ferviflero alli Divini Oflizii 
nelli giorni feftivi . Frequentano ogni 
giorno le Scuole del Collegio Romano 
dclla Compagnia di Giesti , ove fono 
ammaeftrati . Vivono proveduti di vit- 
to, e veftito, e di quanto fa loro bifo- 
gno. Sono governati da una Congre- 
gazione di Nobili Deputati , de' quali 
c capo un Prelato , e godono la Protez- 
zione di un Cardinale . In cafa vivono 
fotto la cura di un Rettorc Sacerdote , 
e per la Citta vanno a due a due , ac- 
compagnati da un Prefetto Ecclefiafti- 
co . Hanno vefte talare negra,e doppia, 
e I'interiore e cinta , il tutto e di colore 
nero ; ufano manichetti comuni agli 
Ecclefiaftici . 

Ex Bulla Vrbani Vlll. 1 5. Augujli 
Piazza delU Opere pie capq. ^ 
oSyilwivius Colle^y SPamphili/' XLVII. 
Alumnus 
I COLLEGII PAMPHILII. 

UBi olim in Foro Agonali SanCliiHma 
Virgo Agnes de perfidia , & tyramni- 

: de Sinfronii Urbis Prasfetli triumphavit , 

j in ejufdem hohorem Templum fuerat adifi- 
carum , cujus curam Cleriois Regularibus 
Sixtus V commifit . At cum Innocentio X. 
ad Summum Pontificatum eve6io , nimis 
ahguftum tale Templum videretur , ob de- 
votionem , quam Sanda: Virgini profite- 
batur, aliud magnificentius extrui juffit , 
& Sacerdotes perpetuos illi addixit, quos 
Innocentianos vocant . Illis Excellentifll- 
mus Princeps Joannes Baptifta Pamphilius, 
Innocentii X. Pronepos, qui lua in Deum 
pietate thefauros impendit in quampluri- 
mis charitatis operibus , & Templorum or- 

i namentis anno 1672. Seminarium Alum- 
norum addidit , ut fingulis diebus fcftis 
in eodem Templo facris atlionibus adef- 
fent , & cultum erga Sanclam Virginem 
augerent . Veftc illi utuntur cjerulea, ut 
cceteri Seminarii Poniificii , a quibus di- 
gnofcuntur ob teniam pariter cseruleam in 
manicis fupra brachia revolutam . Sub re- 
gimine Retloris Sacerdotis vivunt, & vi- 
vendi normam tenent , quam P. Carolus 
ThomafiusTheatinus , vir virtutecelebris, 

ipraefcripfit . Eos eligit Princeps ex rtjrpe 
Pamphilia inter Juvenes fuai Ditioni fub- 
ditos, atque ab eius arbitrio pendet tem- 
pus , quo in Collegio commorari poflunt, 
quod fere feptem annorum fpatio comple- 
lur . Tenentur ad facros Ordines fufci- 
pkndos , quod fi fecus accidat , alimenta 
reddere coguntur , idque eorum Parcntes 
juramcnto proniittunt . Scientiarum ftudiis 
operam dant in Scholis Collegii Roma- 
ni Societatis Jufu , quas quotidie petunt, 
ut erudiantur . 


XLVII. 

Alunno 

DEL COLLEGIO PANFILIO. 

IN un lato dell' antico Circo Agonale, 
ove la Santa Vergine Agnefe vinfe le 
arti di Sinfronio Prefetto di Roma , fu gia 
edificata una piccola Chiefa in memoria 
della di lei eroica virtTt , e fii per molto 
tcmpo cuftodita dalli Padri detti Chierici 
Minori , alli quali ne diede Sifto V. la cu- 
ra ; ma poi InnocenzoX. devotiflimodella 
Santa Vergine Agnefe , ne fabrico un'altra 
molto piii fontuofa, si per PArchitettura , 
si per gli abbellimenti della Pittura , e Scul- 
tura . Trasferiti poi li Chierici Regolari a 
luogo piii commodo , ne diede la cura a 
molti Sacerdoti , quali fi dcnominano In- 
nocenziani . A quefti il Sig. Prencipc Gio: 
Battifta Panfilio , degno Pronipote di Papa 
Innocenzo , il quale impieg6 molto dcnaro 
in opere pie , e fabriche di Chiefe , aggiun- 
fe nell' anno 1672. un CoIIegio di Alunni , 
accioche fofle accrefciuto il decoro nelle 
fagre Funzioni , alle quali afllftono neili 
giorni feftivi . Veftono quefti doppia toga 
di colore pavonazzo, come gliAIunnidel 
Seminario Ponteficio , e hanno per diftin- 
tivo le maniche rivoltate a mododimani- 
chetto del medefimo colorc . Vivono fotto 
il governo d'un prudente Rettore Sacerdo- 
te , e ofl*ervano le Regole ftabilite dal me- 
defimo Prencipe con la direzzione dcl Pa- 
dre CarloTomafi Teatino, huomo celebre 
per le fuc religiofe virtii . Sono ammelfi nel 
Seminario dal Sig. Prcncipe regnante della 
Cafa Panfilia , e fono eletti da'Luoghi fog- 
getti al Dominio del medcfimo , il quale 
determina il tempo della loro dimora , la 
quale per 1'ordinario fuole eflere di fette an- 
ni . Hanno obbligo (ii prendere gH Ordini \ 
fagri , c fe non voleflcro , fono tenuti a ren- 
dere glialimenti goduti nel Collegio , al 
che fi obbligano li Parenti di ciafcuno . At- 
tendono agli ftudii delle fcienze , per I'ac- 
quifto delle quali frequentano leScuoIedel ! 
Collegio Romano della Comp. di Giesii . 
( I cAh Qjemmari/ .^ itnvuLs Qjemmary ^K^omani x^ xLvrir. 

AltimniJS 
SEMINARH ROMANI. 

CUm Concilium Tridentinum celebra- 
retur, decretum fantlilllme fuit, ut 
Seminaria erigerentur in cjuacunque Dice- 
cefi, ]ii'.juihus feletli Juvenes enutrirentur, 
ut pietati , bonifque artibus eruditi , pof- 
fent dcinde Paftores Animarum juvare, fe- 
feque totos Divino famulatui mancipare in 
bonum Ecclefiarum , & Populorum , quo- 
rum mores ab errori bus , & H^reticorum in- 
fidiis corrupti Animarum jatluram minita- 
bantur . Ut poft hcec julTa exemplnm coete- 
ris Epifcopis prsberet, Sum. Pontif. Pius IV. 
anno 1565. curam inftitucndi Roms Semi- 
narii quatuor S.EccIefia: Purpuratis commi- 
fit, fcilicet Jacobo Sabello tunc temporis 
Vicario, Marco Antonio Amulio, S.Caro- 
lo Borromeo , &. Vitellotto Vitellio , de- 
crevitque , ut in co centum Adolefcentes 
admitterentur, qui litterarum humaniorum, 
ac fcientiarum ftudiis operam per aliquot 
annos navarent , & idonei ad muneraEc- 
clefiafticorum exercenda redderentur . Ad 
eos fuftentandos onera impofita funt fingu- 
lis Canonicorum Ccctibus , ac Religiofo- 
rum Ordinibus,Mendicatium exceptis . Sed 
deinde cii ab eo onere multos nimis gravari 
agnofceret B.Pius V. Alumnorum numerus 
ad viginti novein reda^us fuit. Eorum vi- 
ginti eliguntur a Sum.Pontifice, vel ab Emi- 
nentifs. Card.Vicario , cujus proteftioni Sc- 
minarium fubjicitur; Tres Cardinalis Abbas 
Sublacenfisdeputar ; Duos Abbas Farfenfis; 
Duos alios Abbas,qui dicitur Trium Fontiii; 
Unum Abbas Criptre Ferrat^e; Alium Abbas, 
S.Laurentii extra muros . Horum Alumno- 
rum curam Patribus Soc.Jefu Pius IV.dema- 
davit, facultatem tribuens , ut etiam Convi- 
ftores e nobilibus Familiis admitterentur . 
Hi vefte utuntur nigra, extra domum tamen 
pallium gerunt : Alumni veroduplicem to- 
gam , ideft longam veftem c^rulei coloris in 
parte anteriori globulis fericis conjunclam , 
cui aliam fu perponunt pariter Cceruleam , fed 
apertam cum longis teniis ab humeris ufque 
ad talos extenfis . Omnes fcientiarum ftudiis 
in ColI.Rom. Soc. Jefu operam dant . Ad Or- 
dines facros fufcipiendos juramento obliga- 
tur, quod fidatis temporibus refpnant , ad 
alimenta percepta reddenda coguntur . XLVIII. 

Alunno 

DELSEMINARIO ROMANO. 

LA prima crezzione , fatta fecondo i' De- 
creto del Sac.Conc.di Trento , de^Semi- 
1 narii , per ammaeftrare in eiH laGioventii 
I nellefcienze, e Diicipline Eccleiiaftiche, e 
accioche ne ufcilTero Operarii , e Miniftri in 
ajuto delli Vefcovi , per ordine di Pio IV. 
' Sommo Pontefice , cbe volle eflerne il primo 
a darne eflTempio , fu del Seminario Roma- 
tno nelPanno 1565. e per la fondazion^j di ef- 
' fo furono deputati quattro Cardinali, Gia- 
como Savelli Vicario , Marc'Antonio Amu- 
lio, S.Carlo Borromeo , e Vitellotto Vitel- 
li : Ordino il S.Pontefice , che in effo foflero 
ricevuti almeno cento Chierici , li quali po- 
telfcro apprendere tutte le facolta litterarie, 
neceflaric per il governo delle Anime , e con- 
tribuiflero per gli alimenti di efli tutte le 
Chiefe Collegiate di Roma , e tutte le Reli- 
gioni , eccettuate le Mendicanti ; ma perche 
il B. Pontefice Pio V. fece efenti molte Con- 
gregazioni Regolari dalla contribuzione, 
mancorono gli aflegnamenti , e fi ridufle il 
numero a ventinove . L'eIezzione di venti fi 
fa dal Papa, o dal Cardinale Vicario, il 
quale e il Protettore ; Trc dal Cardinale Ab- 
bate di Subiaco ; Due dalP Abbate di Far- 
fa ; Due dall' Abbate delle Tre Fontane; 
Uno dalPAbbate di Grotta Ferrata ; e uno di 
S.Lorenzo fuori delle Mura, tutti Cardina- 
li della Santa Chiefa . Fu affegnaia lacu- 
ra di efll da Pio IV. alli Padri della Compa- 
gniadiGiesu, e permife , che in detto Se- 
minario fi educafle buon numero di Convit- 
tori , figliuoli di Perfone nobili , e rutti fre- 
quentano le Scuole del Collegio Romano . 
Li Convittori fono veftiti con zimarra nera ; 
li Chierici hanno vefte lunga chiufa nella 
parte anteriore con bottoni , e fopra un"altra 
vefte aperta , a cui fono congiunte due fa- 
fcie, che dalle fpalle pcndono finoaterra, 
e tutto e di colore pavonazzo . Devono que- 
fti Chierici obbligarfi con giuramento a 
prendere gli Ordini Sagri , altrimente fono 
tenuti a rendere gli alimenti goduti . §I5§§§2S§ISS 
fSyihimmis Colleau (i^aliaati XLIX. 

Alumnus 
COLLEGII SALVIATI. 

INtcr opera, que pius Cadinalis An- 
tonius Maria Salviatus in Pauperu 
utilitatcm reliquit, Collegium efl e fuo 
cognomine appellatum . Cum enim ille 
pucrorum Orphanorum domum fua 
prote6^tione foveret, agnovit quamplu- 
rimos intcr illos elTe , quos ad fcientias 
optime percipiendas idoneos natura 
produxerat; quamobrem cx fuo are 
alendos decrevit aliquot ex illis , quo- 
rum ingenia bonarum artium ftudiis , 
perficercntur . Indumentorum co'orem 
mutari noluit , fcd formam tantiim , ac 
proinde ut Seminarii Pontificii Alumni 
veftes habent oblongas, fedalbas, ut 
antea, cum inHorphanotrophio, feu 
domo Horphanorum alerentur . Tuni- 
ca tamen intcrior globulis albis con- 
jungitur, 5c fafcia etiam aba circa lum- 
bos cingitur . Sub regimine Reifloris , 
& aliorum Sacerdotum vivunt juxta 
Regulas , quas illis pr«fcripfit Paulus 
Sacchettus Romanus pius Sacerdos , 
qui primus Sacerdos intcrCollegii hu- 
jus Reftores numeratur. Alumni ex 
coetu Horphanorum , qui ex honeflo 
matrimonio nati funt, eliguntur, &: 
quidem aptiores ad (ludia fcientiarum, 
quarum leftiones in Collcgio Romano 
Soc. Jefu excipiunt, & piam bencfici 
Fundatoris mentem adimplcnt . 

y^lf6. Carolus Bartbolom. Piazza de 
Operib.piis traB.$.cap. 13. Potiipejus 
Vgon. orat. Funebr. I XLIX. 

Alunno 
DEL COLLEGIO SALVIATL 

IL Cardinale Antonio Maria Salvia- 
ti , padre de'poveri , tra le opcre di 
fegnalata pieta, fondd il CoIIegio , det- 
to dalla fua Famiglia Salviati : la ca- 
gione fii , perche ftato Protettore degli 
Orfani haveva conofciuto , che molti 
di efli erano dotati di talenti , c incli- 
nazioni alle lettere, onde volle , che 
haveffero commodita di poterle acqui- 
ftare , che percid ordino di non poterfi 
accettarc nel Collegio altri, che di det- 
tiOrfani, e aflegno doppia vefte bian- 
ca , conforme alPufo , e forma comune 
a gli Alunni Pontificii , ma la fottana, 
oltre reflere chiufa con bottoni , viene 
cinta con cintura parimcnte bianca . 
Soggctto li medcfimi Alunni allo fleflb 
Protettorc della Cafa degli Orfani,fot- 
to la cura immediata d'un Rettore Sa- 
cerdote, edue Prefetti . A quefti fpct- 
ta il fare oflervarc lc Regolc del Col- 
legio , le quali furono compofte da Pa- 
volo Sacchetti Sacerdote Romano , il 
qaale fu il primoRcttore del Collegio, 
huomo moltopio, e divoto . Gli Alun- 
ni devono eflere flati almeno tre anni 
nella Cafa dcgli Orfani, c nati da'Ge- 
nitori legitimi , e d'ingegno atto a!l'ac- 
quifto delle fcicnze , preferendcd fem- 
pre i piu poveri , c la maggiore abilita 
per lo fludio di efle . Odono le Iczzioni 
delle medefime nel CoUegio Romano 
della Compagnia di Giesu , ove fono 
anche inltruiti nella pieta crifliana , 
?-ccioche fi adempia la mentc de\ loro 
rondatoic . 

Abb. Carlo Bartolomeo Piazza nelle 
Operepic traZi.%, cap.xi. N mmm^ms^mm 
oSd/umnus CoUe^y C_) cotorum L. 

Alumnas 
COLLEGII SCOTORUM. 

UT in Regno Scoiix Fides Catho- 
lica, quxante Elifabethie Regi- 
ti!S perfecutionem feliciter floruerat, 
non omnino deficeret , Glem.VIII. Col- 
legium Romce erexit anno 1600. quod 
Jicet tenui redditu dotatum ob mortem 
cjufdem Pontilicis, pcrfevGrat adhuc, & 
in eo aliquot Juvenes aluntur , ut Phi- 
lofophia;, & Theologi» (ludeant , qua- 
rum curriculo abfoiuto, in Regno Sco- 
tix Hxreticorum erroribus feipfos op- 
ponat, ut evincat . N6 adeo facile dicia 
eft quot labores,& fudores impenderint 
fimul cum PP- Soc. Jefu hujus Collcgii 
Alumni poftquam in Scotiam redierint. 
Multorum enim opera , etfi pauci , fu- 
peravcrunt. Pofitum fuit hocCollegiii 
in Regione,ubi Tempium cd B.Virgini 
Conftantinopolitanas dicatum , deind^ 
translatum in viam, ob nomen Sixti V. 
quieam aperuit , F^elicem appellatam, 
ejufq; regimen Patribus Soc.jefu Pau- 
lus V. commifit anno 1616. Voto feob- 
ligant ad fac. Ordines fufcipiendos , Sc 
redeundu in Scotiam . Vivunt fub uno 
Proteftore, e Collegio Cardinalium fe- 
le6lo , quorum primus cxtitit Camillus 
Burghefius,ad Sum.Pontificat. eveflus, 
& Paulus V.appellatus . Vefte utuntur 
coloris violacei , fafcia purpurea pra:- 
cincia : Supra eam aliam veftem nigra 
cum oblongis manicis addunt. Inter 
hujus Collegii Alumnos numeratur ce- 
lebris Georgius Conneus, quem ad fa- 
cram Purpuram induendam Urb. VIII. 
elcgerat , eam tamen ob mortem non- 
recepit . 

.■^^. Bartholom. Piaij^a de Oper.piis tra^.<. 

cap. ij. L. 

Alunno 
DEL COLLEGIO SCOZESE, 

CLemente VIll. per confcrvare li 
Religione Cattolica, Tion affatto 
eflir.ta nella Scozia , ove fiori prima 
deir Apoftas'ia di Elifabetta Regina, 
fondo nelPanno i^^oo. in Roma quefto 
Collegio , e fe bene raflegnamento per 
mantenervi Alunni fu molto tenue,per- 
che fu nel fine del fuo Ponteficato, nul- 
ladimeno molto fi deve al poconumero 
degli Alunni ,peropera de^qualijC del- 
li Padri della Comp. di Giesu, da^^quali 
effi fi governano , fi e molto operato in 
quel gran Rcgno a favorc della Fede 
Cattolica . Fu prima detto Collegio 
fondato in una Cafa incontro alla Chie- 
fa della Madonna , detta di Conftanti- 
nopoli , ma poi fu trasferito a Strada 
Felice, cosi detta dal nome di Sifto V, 
chela fece, e datane la cura alla Comp. 
JiGiesuda Pavolo Panno 1^15. Le Re- 
golc di effo fono le medefime degli altri 
CoIIegii Nazionali , e devono fare il 
giuramento di eflere Sacerdoti , e tor- 
nare nel Regno . ^''abito e una veftc pa- 
vonazza cinta con cintura roffa , e fo- 
pra effa hanno un"*altra vefte di faja ne- 
ra aperta , c con lunghe maniche pen- 
denti dalle fpalle . Hanno un Cardinalc 
Protettore , & il primo fu il Card. Ca- 
millo Borghefc , alfunto al Ponteficato 
col nomc di Pavolo V. Da queflo Col- 
legio ufci l'eruditii's. Giorgio Conneo « 
il quale , benemerito della Fcde , fu da 
Urb.VIII. deflinato alla facra Porpora, 
ma non pote per la morte accaduta go- 
dere gli onori meritati . 

ScriJPe di quejto CoUegio VAbh. Carlo Bar- 
tolomeo PtAiy^ delle Operepie trat.%. cap. 1 7. 
^l s. umnus <ijcTninarif 'f^rh ani LI. 

Alumnus 

SEMINARII URBANI 

ad S. Pecrum , 

1N ereclione Seminariorum , quasex 
Decreto Sac. Concilii Trident. fla- 
tutafuitin fingulis Dicecefibus, illud 
in primis fancitum cft , ut juxta pium 
Antiquorummorem Juvencs Altari in 
facris fun6lionibu$ miniflrarent , qui 

I Ecclefiafticis Ordinibus optant adfcri- 

I bi . Verum ciim Alumni, qui in Semi- 
nario Romano ante coetera ere6lo, edo- 
cebantur, ob loci diftantiam nulli Ba- 
filicg diebus fcflis adeffe facile pote- 
rant , Urbanus VIII. anno 1557. duo- 

[ decim ex illis elcgit, quibus perpetuam 
domum addixit propinquam Bafilicce 
D.Pctri in Vaticano, ut ftatutis horis 

' eam petcrent, atquii in nobilifTimo Ca- 
nonicorum & Clcricorum coetu folem- 
nibus actionibus infervirent. Eorum 
cura uni Canonico demandata fuit,qui 
Prsfeflum & Prccceptorem deputat , ut 
optimis moribus & facultatibus im- 
buantur . Ex iifdem Clericis eliguntur, 
quiBafilicJt deinde inferviant , & fa- 
cram fupcUcflilem cuftodiant, donec 
benemeriti ad facros Ordincs promoti, 
Ecckfiaflicis beneficiis participcs effi- 
ciantur . Vefle utuntur cianea, ut 
Alumni Seminarii Romani, fed ut ab 
illis diflinguactur,gerunt infignia Va- 
ticanx Bafilica? acu depicla in extrcmi- 
tate fafciae ferico rubro exornatie , qu« 
extenfa a finiflro humero dcpendet , 
idefl duas claves perpendicutariter pen~ 
dentes fub Pontificia Thiara , quibus 
adduntur Apcs Barberina: Familiae . Alunno 

DEL SEMINARIO URBANO. 

a S. Piecco . 

COnforme Tufo antichiflimodella 
Chiefa ,che ferviffero i fagri AI- 
tari i Giovani afcritti allo Stato Eccle- 
fiaflico , volle il fac.Concilio di Trento 
rinovare queflo Effercizio , acciochc li 
Chierici fi affezzionafTcro alle fagre 
Funzioni ; onde inflitui li Seminarii 
per fervizio delle Chiefc : Ma perche 
gli AIunnideISemiDarioRomano,qua- 
lefail primo inflituito fra tutti , non 
fervivano nclli giorni feflivi in alcuna 
Bafilica per la lontananza della loro 
abitazione , Urbano VIII. feparo da 
efTo dodici Alunni , c neform6 uno vi- 
cino alla Bafilica Vaticana , accioche 
in effa afriflefrcro alli fanti Sagrifizii , c 
Funzioni di quel nobiliffimo Capitolo » 
c li foggetto alla cura d'ua Canonico , 
il quale eleg^e un Prcfetto , c un Mae- 
flro , e vi fi acccttano di tntte le Na- 
zioni doppo Teta di dodici anni . Ter- 
minati li ftudii dclle lettere umane 
s'impiegano nella Bafilica alla cura del- 
le cofe fagre , e dcgli Altari , finche fo- 
Do proveduti di qualche Benefizio, coo 
cui fi promuovono al Saccrdozio . Ve- 
ftono di faja pavonazza , confbrme gli 
altri , raa fi diftioguono daquellidcl 
Seminario Romano per una fafcia , cht 
dalla fpalla finiftra pcnde fmoaterra 
fodcrata difeta cremifina > in cui^ri- 
camata Tarma della Bafilica Vaticana, 
cioe due Chiavi pendenti fotto il Tri- 
regno Pontificio , e vi fono aggiuntclc 
Api deirArma Barbarioa . 

"^S' ^.^ "^^ 

1 — ^ 
(^-yiliLjnmLS Colle^ii dicd de^ropagandafide j | 


LJT. 

Alumnus 
COLLEGIl URBANI 

de Propaganda Fide . 

COlIegium Rom? numeratur,quod 
a Sum. Pont. Urbano VIII. a quo 
fuit ere5lum , Urbanum dicitur, vcl 
etiam de Propaganda Fide , ad cujus 
augmentum fedulo procurandii Alum- 
ni exterarum Nationum in eo excipiii- 
tur . Ejus primum Authorcm fuifle rc- 
ferunt Illuftrifs. Prafulcm Io:Baptiftam 
Vives , patria Valentinum, qui Urba- 
no VIII. a cubiculo crat acceptiffimus , 
fuafq; facultates ad hujus CoIIegii ere- 
ftioncm addixit. Ejus curam tres prae- 
cipuaru Bafilicarum Canonici habue- 
runt ad ann. ufq; i6^i. quoUrb. VIII. 
fuo diplomate Congreg. Cardinaliu de 
Propaganda Fide di6la , & a Greg.X V. 
inftituta eandem commifit . Alumnoru 
numerum fua liberalitate auxit Card. 
Barbcrinus , S.Honuphrii di^us, & ip- 
fius Pontif. fratcr, decrevitq; ut duode- 
cim exciperentur ex Regionibus Afia: , 
& Africac , infuper trefdecim alii cx 
Natione i^thiopica, & Brachmanorum 
Indiae Oricntalis , prxter Armenos , 
Ruflianos , Tartaros , Georgianos , Sc 
Perfas, quorum omnium cura Re6lori 
Sacerdoti commifl^a eft; Juramcnto om- 
nes promittunt in fuas Regioncs redire, 
ut in eifdem fidei propagationi ftudeat, 
adqucm finem in eodem Collegio fcie- 
tiarum Prasceptores fuas lecliones cx- 
plicant , ac die lunas bis menfibus fin- 
gulis quamplurimi conveniunt, ad cru- 
ditas Ecclcfiaflicarum rcrum difcepta- 
tiones habendas . Vcfte, quas nigra eft, 
a coeteris Alumnis CoIIegiorum Ponti- 
ficioru non differunt; birctum clericalc 
domi , pileum ver6 cxtra illam gerunt , 
ut imago propofita demonflrat . LIL 

Alunno 

DEL COLLHGIO URBANO, 

detro dc Propaganda Fide . 

Sldicequefto Coll-gio Urbano, perchc 
Urbano VIH. lo ftabili per dilatarcla 
tcde in tutto il Mondo; ondc anche fi dice 
de Propaganda Fide ; fi alimentanoin eflb 
Giovani di diver^e Nazioni flraniere , affin- 
chcammaeftrati, poiTano dilatare la Rcli- 
gione in varie parti del Mondo . II primo 
Autore fii Monfig.GiorBattifta Vives di Va- 
Icnza , Prelato Domeftico di Urbano VIII. 
il quale ofFcri tutto il fuo pcr fondarlo . Fii 
aflTegnato un Rettorc Prctc fecolare , e Mae- 
ftriditutcc le fcienze, c ne dicde la cura a 
trc Canonici delle tre principali Bafiliche di 
Roma . Accrebbe quefta fondazione il Car- 
dinale Antonio Barberino, detto di S.Ono- 
frio , fratello del Papa , poiche fondo , e uni 
a quefto Collegio dodeci Alunni nativi d"A- 
fia, e Africa , faccndo promettere con giura- 
mentodi ritomarc alle patric perpropagare 
la S.Fedc , nc contento di ci6 ncl 1629. fon- 
d6 altri tredici luoghi per Alunni dellaNa- 
zionc Etiopica , c Bracmana delle Indie 
Orientali , e anchc Nazione Armena abitan- 
tc in Polonia , e RulHa , c poi della Tartaria, 
Georgiana, e Perfiana . NelPanno poi 1641. 
UrbanoVIII. con BoIIa annnlloPammini- 
ftrazione delli Canonici, c diede lacura di 
eni Alunui alla Congregazione , detta dc 
Propaganda Fide , inftituita gia da Grrgo- 
rioXV. Doppo i ftudii fono deputati dalla 
S. Congregazione alle dignitade' Vcfcovi , 
Vicarii Apoftol. , Parochi,Macftri di Scuola, 
e Miflionarii, conforme 1'abilita di ciafcuno. 
S'infegnano pcrcio dentro il Collegio le fcic- 
ze neccflarie alli Operarii Apoftolici , c ogni 
quindeci giorni fi tiene una confercnza fo- 
pra le matcrie Ecclefiaftiche . L'abito di quc- 
fti Alunni e ncro , e a fimilitudine degli altri 
portano una fopravefte del medefimo colore, 
a cui dalle fpalle pendono fino a terra le due 
fafcie larghe circa mezzo palmo . Non ufa- 
no collaro , ma in vecc di cfso apparifcc un 
giro di telabianca unito allacamiicia; ufa- 
no in cafa berretta clericale , fuori di cafa il 
cappello . 

Abkate Carlo Piai^a, tra^.$. CAp. ii. BoUa 
della Fondaj^ Immortalii Dei , anno 127. e «/- 
tra , In/crutakilis^ anno 1622. M 'J 
%> 7JZ (isy^jpitio <i^mLaUdoTum LIII. 
PAUPER IN VALIDUS S. SIXTI . 

DEfideravit B.Pius V. importunas 
Pauperum pctitiones , eTcmplis 
pr«cipue , penitus extirpare , fed fru- 
ftra omnia movit, ut defidcratum fincm 
obtineret . Multa etiam molitus fuit 
pofl Pium Gregorius XIII. eamq; Pro- 
vinciam commifit Archiconfraternitati 
JSS.Trinitatis,cujus cura Pauperes Ro- 
j^aipet^ in Xenodochium excipiebantur; 
^^uamobrem anno 1581. copiofa ege- 
I^Borum turba collocata fuit in Mona- 
"fterio juxta Templum S. Sixti in Via 
Appia, ut in co alerentur eleemofinis 
in cum fincm a multis Romanis Civi- 
bus erogatis ; fcd pofl; Grcgorii mor- 
1 tem cum acris infalubritas , & loci di- 
ftantia nocumciito Pauperibus eflcnt , 
Sixtus V. illos tranftulit ad Domos 
prop^ Tyberim fitas in Regionc Are- 
nulae ab ipfoemptas, additifque annuis 
.edditibus , eorumcuram quatuor Vi- 
1 ris, prudcntia & pietate prajditis, com- 
' mifit ; quorum duo a Populo Romano 
.iguntur , duo vero ab Archiconfra- 
ternitate SS.Trinitatis . Horum inva- 
lidorum numcrus ad quadringentos 
aliquando excrevit ; illis Sacerdotes 
afliftunt, ut pie vivant , & Sacramentis 
debitis temporibus rcficiantur : aliquo 
labore etiam exercentur , nifi omnino 
fint invalidi, privilcgiis gaudent a Six- 
toV. illis conceflls in Bullis annorum 
1585. & 1588- Veflem ex lana coloris 
nativi non tamen nigra gerunt ultra 
genua productam , & pileum cjufdcm 
coloris . Tcmpore hyemis aliam veftem 
addunt ejus formx , quam imago pro- 
pofita demonftrat . LIII. 
POVERO INVALIDO A S.SISTO . 

VOIIe il B. Pontefice Pio V. torre 
il difturbo, cagionato da' poveri 
Mendicanti,principalmcnte nellc Chie- 
fe,e percio impofe loro pene, e uso mol- 
ti mczzi, ma tutto fenza poterc ottene- 
re il fine bramato . II medefimo procuro 
di fare Gregorio XIII. che percio im- 
pofe tal cura all' Archiconfratcrnita , 
detta de'PelIegrini, quali riceveva neir 
OfpedaIe,e a tale effctto neiranno 1 58 1 . 
concede la Chi^fa,e Monaftero di S.Si- 
fto nella Via Appia ; che percio con- 
correndo molti con larghe elemofine, vi 
fu d'ogni feffo, e cta collocata una gran 
turba di Poveri, e da dctta Chiefa traf- 
fc il nomc quefto Ofpedalc j ma doppo 
la morte di Gregorio , perchc era lon- 
tano dalle abitazioni di Roma,e in luo- 
go di maTaria , Sifto V. volendo , che 
non mancaffc qucft' opera pia , compro 
molte cafe vicinc al Tevere nel Rione ; 
dctto della Regola, c donata grofC^ en- 
trata , ivi li trasferi . Volle, chc fofl^ero 
govcrnati da quattro Gentiluomini.due 
de'quali ogn'ano fi eleggono dal Popo- 
lo Romanojgli altri due dalTArchiconf. 
detta de'PeIlcgini della SS.Trinita. So- 
no talvolta alimentati fino al numero di 
quattrocento , e fono provcduti d'ogni 
fuflldio , si corporale , come fpiriruale . 
Sono aniditi , e coltivati nella pieta da al- 
cuni Sacerdoti , i quali amminiftrano i Sa- 
gramenti , e godono molri privilegii fpie. 
gati da Sifto V. nelle Bolle del i$S6. e 15S8. 
Veftono tutti con abito uniforme di lana 
del colore nativo , non nero, e portano nell' 
inverno una giubba di piu, ftefa oltre il gi- 
nocchio ; ufano il cappello del medefimo co- 
lore ; quelii, che poflTono eflTercitarfi in qual- 
che lavoro, ron fi permette,che ftiano oziofi. 
Fanucci \ . Fcbr. 1 58 1 . 

O i^ I I 
/-'ocmiria imyLOcipi/io c^/nualidvrum IJV. 

Poemina invallda 

IN XENODOCHiO 5.SIXTf. 

IN eodem loci fpauo , in quo SIx- 
tus V. Pauperes invalidos colloca- 
vit , funt «tiam Domus, in quibus 
Foemina: funt , qus ob «tatcm , vel 
ob invaletud^nem vitam alere non pof- 
funt, nifi adjuventur . Quamobrem , 
ut Viri , fic etiamipfce in hoc pio Xe- 
nodochio , lictt fsparata: , commo- 
rantur, ibique quiJquid ad veflitum 
& vi6lum pertinet liberali a maou 
rccipiunt . Si tamcn aliquo labore 
cxerceri polTint , otium evitant . Cce- 
tcriim hoc Xcnodochium anno 1594. 
iinitum fuit magno Lateranenfis Ho- 
/pitio , in quo , ut fuo loco videbi- 
tur , pauperes Puella: aluntur , & 
utrarum labores in commune bonum 
convertuntur . ^^^ellc fimili utuntur 
omnes lanea j Hx tamcn Fceminajex- 
tra Domum album grcmiale lineum 
fempcr gerunt , lineumquc velamen 
Monialium inflar, Per vias aliquan- 
do fimul longo ordine difpofitar ince- 
dunt , -ut Tcmpla vifitent. Sub Rc- 
gimine funt ejufdem Congregationis, 
cui Puellarum Latcrancnfium , & 
Puerorum in Hofpitio S. Michaelis 
I degentium cura a Summo Pontificc 
Innocentio XII. fuit commiflTa . D LIV, 
Donna invalida 
I S. S I S T O, 
HAvendoSiftoV. liTegnateliuo- 
ne entrate , accioche ii poteflTe- 
ro mantencrc i povcri invalidi , benefi- 
c6 con le medefim^ anche le Donne , e 
per c(Te affegno partc delle Cafc com 
prate prelTo TOfpedale deili Pcllegrini, 
ove tutte , benche feparate , convivcf- 
fero fervite , e provedute di quanto fa 
loro bifogno ugualmente chc gli Huo- 
mini. Crefciutc poi l'cntratc , crebbe 
anchc il numero delle Donne, e fratut- 
ti gli Ofpedali di Roma fi refc celebre 
queft' Ofpizio , il quale nel 1594* fu 
unito da Innocenzo XII. con tutte Ic 
cntrate al grande Ofpizio del Palaz- 
zo Lateranenfe , donde partirono gli 
Huomini, i quali furono collocati in 
quello di S.Siflo ; ma le Donne refto- 
rono con le fanciulle al fudetto Palaz- 
zo , ove ricevono il mantenimento , 
e il vitto dalli Miniliri. di S. Sifto, (i- 
come effe fi aftaticano in lavori , qoali 
«""impicgano in comune utilita d^ITuna, 
e Taltra Cafa , QucIleDonne, tutte 
dictamatura, e per Tordinario inva- 
iide a poterfi da fe alimcntare , non vi- 
vono del tutto oziofe . Vellono con vc- 
fte uniforme di lana grigia dcl colorc 
nativo, portano ilzinale, e un panno 
bianco in capo a guifa di Monache « 
ProcenionalmcQte alcune volte fra I'an- 
no vifitano qualche Giiiefa . Sonogo- 
vernate dalli Signori ifteffi Deputati 
per gli Huomini, per Ic Fanciulle dcl 
Laterano , e pcr li FanciuIIi dcIl*Ofpi« 
zio , detto di S.MichcIc a Ripa . 
(uriohanLLs coc hoiiejdsLParcntibiif LV. 

PUERI ORPHANI 

cx honedis Parentibus . 

INterRomanscharltatis opera infi- 
gneilludeft, quod S.IgnatiusLo- 
jola excogitavit in utilitatem paupe- 
rum Orphanorum.Pueros igitiir quam- 
plurimos natos ex honeftis Parentibus» 
iifdemque orbatos > anna 15*40. fub 
Paulo IIL collcflos in Orphanotro- 
phio pofuit prope Templum S. Mari» 
inEquiro difl» » in foro Capraniccnfl 
fitum , & puellas , ne earum honeftas 
humano fubfidio orbata depcriret , in 
domo feparata collocavit > fuaq; ftudia 
)jmpendit, ut elecmofinis piorum ho- 
minum alerenturj fodalitatem ctiam 
iufiituit nobiiinm Virorum , quorum 
cura: Domum utramque commenda- 
vit . Pueri imaginem hic cxponimus 
alba & lanea vefle induti , domi bi- 
retro quadrato quidem , fed plicatili 
caput contegunt , extra domum pi- 
leo paritcr albo . Sub protcctione 
unius Purpurati Principis vivunt : 
DomiReftorcm Sacerdote agnofcunt. 
Sub regiminc duodecim Virorum no- 
bilium variis occupationibus exercen- 
tur; aliquot corum diverfas artes ad- 
difcunt, aliquot Templis inferviuntj 
non raro mortuos ad fspulchra co- 
mitantur 5 non pauci litterarum ftu- 
dia profequuntur in Collcgio Roma- 
no Socictatis Jefu ,, ut apti reddan- 
tur ad tranfitum in Collegium , a 
Cardinali Antonio Maria Salviato 
ere^lum , de quo fucK loca diximus ^ 
LV. 
O R F A N O 

di onefti Parenti . 

TRa le altre operc di pieta , clTer- 
citate in Roma , fpicca quella 
di alimentare i poveri Orfanelli nati 
di famiglieonorate . II primo Archi- 
tetto di efl^a fii S. Ignatio Lojola , il 
quale fotto Pavolo III. erefTc un Con- 
fervatorio per li pupilli Orfani vicino 
alla Chiefa di S. Maria in Aquiro in 
Piazza Capranica , e un* altro per le 
Fanciulle della medefima condizione, 
e il Pontefice afiegno quefta Chiefa ad 
una compagnia di Gentiluomini , e 
Prelati dal medefimo Santo inftituita , 
laquale prendefle la cura di tali pu- 
pilli , s\ mafchi , come femine , i quali ' 
andavano mendicando per Roma . lo 
quefto dunque li Fanciulli fono ali- 
mcntati , veftiti , e inftruiti , si nelle 
arti, come nclle lettere , fecondo la 
capacita c inclinazione di ciafcuno .. 
Molti fervono nellc Chiefe » e fpefle: 
volte accompagnana procefliionalmen- 
tc i morti alla fepoltura . Altri frequen- 
tano le Scuole del CoIIegio Romana 
per renderfi idonei al paflaggio nel 
CoIIegio detto Salviati , del quale a 
fuo luogo fi parlo . Veflono detti Or- 
fani abito di panno , c cappello di co- 
lore bianco , c in cafa ufano un ber- 
rettino quadro pieghcvole, pariracn- 
te bianco .. Vivono fotto la protez-* 
zione di un Cardinale , e curadi una 
nobilc Congregazione . In cafa fono» 
governati da un Rettore Sacerdote * 
e altri Miniftri alla medefima aflfegnati.. 
FiaT^ tratt.A: cap. i .. 

^"^"^"^ 

flD: iTi. 1T1 ^> 4 
^irgo Orphana ejchonesticf iParentzbucS' \. LVI. 
PUELLA ORPHANA 

ex notis Genitoribus . 

CUM de Orphanis piieris ageremus,qui- 
bus S. Ignatius Lojola ardente in pro- 
ximos charitate , fubfidia cxcogitavit , ne 
inopia laborantes innocentiae jafturam face- 
rent , indicatum fuit illum eadem rharitate 
i Puellas profequutum collocaflt; in domo ad 
■ eum finem felefta in Infula Tyberina , ubi 
nunc Xenodochium Infirmorum patet fub 
cura Religioforum , quos S.Joanncs Dei in- 
flituit , ut Infirmis defervirent ; at cum cjuf- 
modi Puellarum numero ejus Domus angu- 
ftiae non fufficerent . SanClifsimus Pontifex 
PiusIV. anno 1560. eas tranftulit in am- 
pliorem domum in Monte Coelio conrtitu- 
tam prope antiquum TempIum,quod a qua- 
tuorSanc^is, martyrioCoronatis , appella- 
1 uonem fortitum fuerat . In ea numerum 
1 ccntenarium utplurimum attingunt , & illis 
pracfunt quadraginta tres Santlimoniales 
perpetuaeclaufura: legibus obftriclae fub Re- 
gula S.Auguftini , a quibus non folum opti- 
mos mores erudiuntur , verum etiam artes , 
quae honeftas Fceminas decent, ut domus , 
& familia? curam habeant, donec tempus , 
& occafio nubendi , vel vitam reHgiofam in 
aliquo Ccenobio eligendi detur, ad quos fi- 
nes fubfidia dotis rccipiunt . Quod fi in ea- 
dem domo vota religiofa profiteri defide- 
rent , cum aliqua ex Monialibus ob mortem 
deficit, antiquior e.x ipfis Virginibus or- 
phanis eligitur , ut numerum ftatutum im- 
pleat . Earum veftis eft lanea , «& candida, ut 
Virgines decet , velamen lineum & pariter 
candidum ex capite dcpendet , fere ad ge- 
nua protenfum , e cingulo globuli precarii 
albi, manus chirotecis ex candido qoflipio 
conteguntur . Semel in anno extra fepta 
Monafterii ad Templum S.Gregorio facrum 
procedunt , longo ordine difpofitse more 
fupplicantium , & morum candoris , ac mo- 
deftie Virginum propric pr^bent exemplum. 
Rcguntur fub protedione unius S. Ecclefiae 
Cardinalis,ab Archiconfraternitate B.Virgi- 
nis in Aquiro ditlae . mmmm LVI. 
ORFANELLA 

di Genitori onefli . 

NEl riferire la fondazione della Cafa per 
ricetto dAli poveri FanciuIIi orfani , 
fi accenno , che da S. Ignazio furono pofte 
i leZitelle di tale condizione m una cafa (e- 
[ parata, e quefta era ne!I' Kola del Tevere, 
ove e rOfpedale fotto U cura dclli Reli- 
giofi , inftituiti da S.Giovanni di Dio, detti 
\ volgarmente , Fafc bcn Fratelli ; ma perche 
! quefto luogo era angufto per ricevere il co- 
''. piofo numero di efte , la paterna cura di 
; Pio IV. Panno 1560. le trasfert ad una abita- 
! zione nel MonteCelio preflb 1'anticaChie- 
I fa , detta de' Santi Quattro Coronati , ove 
elfi fonofepolti . Sono quefte Fanciulleol- 
tre il numero di cento govemate , e animae- 
ftrate fotto la cura di quaranta tre Religiofc 
Monache dell' Ordine di S.Agoftino in tut- 
to ci6 , che appartiene ad una Donna , per 
ben governare una famiglia fino a tanto 
che (lano in eta di poterfi collocare in matri- 
monio , o monacarfi ; e quando muore una 
dclle Monache , fuccede a quella la piii an- 
tica fra le Zitelle , fe fi vuole rendere Reli- 
giofa , e a tutre fi dk dotc convenevole per 
per l'uno , e 1'altro ftato dalla Archiconfra- 
ternita di S.Maria , detta inAquiro, dalla 
quale quefto pio luogo e governato , fotto 
la protezztone di un Cardinale . Sono fopra 
tutto ammaeftrate nella pieta , e vivono con 
difciplina regolare, benche non Religiofe . 
Dal Monaftero efcono una volta l'anno in 
forma di Proceffione per vifitare la Chiefa di 
S.Gregorio, con cfTempio di fingolare modc- 
ftia . II loroabitoe difajabianca, le di cui 
maniche fono ripiegate verfo il gomito del 
braccio ; bianco e il velo , che circonda il 
collo, bianca la cintura, da cui pende una 
corona bianca , e bianchi fono li guanti di 
bombace , da' quali fono coperte le mani : 
Pende dal capo , privo affatto d'ogni orna- 
mento , un velo candido ftefo oltre la cintu- 
ra , e tutto e fimbolo d'innocenza e candore 
di coftumi , quale conviene alle Fanciulle 
criftiane . 
DallA Vita, di Pio IV. apprefo il Ciaccon. .^■*' 
QriohanuxS' cxiiiic^rtCf ^^arejxdbucr LVII. 
PUERI ORPHANI 

cx incertis Parentibus . 

CUm in operibus publicls con- 
ftruendis , vel reparandis Six- 
tus IV. maximus fuerit, Xenodochium, 
S.Spiritus diflum , vetuftate pene to- 
tumcollapfum, ufqu^ ad folum difie- 
cit , & pulcherrimis jcdificiis , non tan- 
tum in meliorem , fplendidioremque 
i formam ampliavit ; fed cum infantes 
• cxpofitos ad pedes fuos vidiflet, locum 
taHignavit, in quo Mares , & Fceminx 
nutrirentur . Ex his quamplurimi Nu- 
tricibus traduntur , ftipendio illis fo- 
luto, quac poft aliquos annos ad Xe- 
Inodochium illos referunt, ubi vel lit- 
I teras , vel artes alias addifcunt , & 
prasfcrtim bonos mores & pietatem co- 
lunt . Vivunt fub optimo regiminc 
Prafulis , cujus cuTX Templum , In- 
firmorum Xenodochium , Paeri, coe- 
terique hujus amplje Domus Admini- 
ftri a RomanoPontifice coramendatur, 
& S.Spiritus Commendatarius dicitur. 
Veftem laneam coloris catrulei gerunt , 
utcoeleftis Aliger indicetur , qui Sixto 
Pontifici in fomnis fuafit , ut hancdo- 
mum publico bono excitaret . Aluntur 
hipueri, donec ajtatem attingant , in 
q\ia artes exercendo inopia: incommo- 
dis non fubjaceant. Aliquot etiam ex 
aiis a piis Viris eliguntur , & in filios 
adoptantur: Quamobrem DivinasPro- 
videnti» confilia venerari tenentur,qu^ 
ex Gcnitorum nequitia optimam eo- 
rum fortem impertita , dignata fuit 
pauperiem in divitias , luclum io gau- 
dium commutare . Lvir. 

ORFANELLI 

di Parenti incogniti . 

L'Infignc pieta di Sifto IV. non fola- 
mente amplio l'Ofpedale di S. Spi- 
rito per li poveri Infermi , rifacendolo 
dinuovo, quando era quafi del tutto 
rovinato , ma aflegno in eflb ricetto al- 
li povcri Bambini , figliuoli fenza loro 
colpa delP altrui iniquita , e derelitti 
da^proprii Genitori . Sono percio que- 
fti innocenti nutriti da'BaIie ftipendia- 
te, parte dellequali vivono nella mc- 
defima Cafa , c altre fuori di cfla , c 
alimentati fino alT infanzia , di nuovo 
fono ricevuti in quella , ove fono in- 
ftruiti o nclle lettere , o nelle arti , c 
principalmente nella pieta,fotto il com- 
mando d'un Prelato , dcputato Com- 
mendatore dalPonteficc, e dlrezzioni 
di ottimi Sacerdoti , e Miniftri . Vc- 
ftono quefti FanciuUi ficome tutti li 
Servcnti delPOfpedale con vefte uni- 
forme di lana ftefa fino a mezza gamba, 
e cinta ne'lombi di colore turchino, per 
alludere all' Angelo , il qualc apparve 
a Sifto IV.c gPifpirdqucfta grtnd'opc. 
ra di carita criftiana . Sono governati 
finche poflbno eflTercitare qualchc artc , 
e guadagnarfi il vitto da fc mcdefimi ; c 
alcune voltc fono tolti dal luogo da 
Perfone bcncfiche, che li addottano per 
figliuoli , potendo tal volta alcuni di 
efli benedire la dura forte , nclla quale 
fono nati , mentrc ne traggono fclicita, 
con eflTerc accolti da' Sommi Pontefici , 
educati in quefta Cafa col patrimonio 
della Chiefa , ricompenfando le loro 
mifcrie con tanta libcraliti la Divina 
Providenza , h l 

tj 
.^udla orphana ex incerds ^arcritihus m% LViir. 

PUELL^E ORPHANiE 
cx incertis Parentibus. 

QUamvis ob Gettitoru nequitiam quam- 
olurimi Infantes ab eis derelifti fint , 
■-infinita Dei providentia a Pontificia 
chantatc excipiuntur (" uti diximus ) in Or- 
phanotrophio, guod Sixtus IV. e CobIo ad- 
monitus , liberali raanu sedificavit, nec fo- 
Jum Pueri, fed & Puella», qux traduntur Nu- 
tricibus mercede illis foluta, ut eas nutriant, 
& poftquara adoleverint ufque ad actatcm 
decem annorum , iterClm in Orphanotro- 
pium excipiuntur , ubi quidquid ad vit« fu- 
llentationem requiritur , illis tribuitur , do- 
nec nubendi occafio dctur. aut aliquomo- 
do earum honeftas in tuto collocetur . Com- 
munem iUx vitam ducunt, ab omnium con- 
fortio feparatae , & nullo voto addridla: leges 
claufurae fervant, diefque traducunt conti- 
auis occupationibus, quae honeftis, piifque 
Foeminis conveniunt, atque in primis ora- 
tionibus,cuIparum expiatione frequenti , & 
Sanclifs. Euchariftis fumptione . Bis fingu- 
lis annis e domoexeunt, & fupplicantium 
more longo ordine difpoiitz modefte pro- 
cedunt . A Canonicis Santli Spiritus , & 
Illuftrifsimo Commendatore afTociata: , ut 
in Bafilicis Vaticana , & Lateranenfi San- 
ftorum reliquias venerentur . HIos Mili- 
tes Helvetici, quibus Pontifex ipfe ftipa- 
tus procedit, hinc inde difpofiti per vias 
comitantur , ex quibus praibetur occafio ar- 
guendi quanto amorc Pontificia Charitas 
eas diligat , diim eas ignotis Genitoribus 
orbatas, in filias adoptavit . Omnes vefte in- 
duuntur lanea carulei coloris , capjte album 
lineum velamen gertant ufque ad renes pro- 
dutlum, e cingulo fudariolum plicaturis 
corapofitum dependet, & globulos preca- 
rios manu pertradant . Domi autem tempo- 
re hyemis veftem laneam badii coloris ha- 
bcnt , eftate albam . Ddm hsec fcribo,hujuf- 
modi PacUx fexcenta numerantur ; fi matri- 
monio collocentur , centum fcuta pro dotc 
fingulis tribuuntur . *#^ LVIIL 
O R F A N E 

di Genitori incogniti. 

Slcome nacqucro con la medcfima infeli- 
cita delli mafchi orfafli di parenti inco- 
guiti, cosi fortirono il medenmo patroci- 
nio dalla Providenza Divina nella Cafa di 
S.Spirito in Saflla le Zitelle, partc dellequa- 
li in cflTa fono allattate , parte confcgnatea 
Balie di efperimentata bonta, accioche fiano 
a fpefe del Luogo Pio nutrite fino alP eta di 
diecianni, ma poi riporiate , accioche in 
efTo fiano ammaeftratc- non raeno nella pieta 
criftiana, che nelle arti , le quali poflbno 
renderle utili per le famiglie, fc faranno ma- 
ritate , o per i facri Chioftri , fc in effi eleg- 
geranno vita religiofa . Si eflercitano perci6 
in continui lavori, o per fervizio della Chie- 
fa , o per I'Ofpedale degli Infermi . Sopra 
tutto fi procura , che fi allevino con il fanto 
timorc di Dio , e amore alP onefta , onde a 

fuifa di Monache ritiratc dal commercio 
egli Efterni vivono in claufura , benche 
non obligate con voto . Due voltc Panno 
efcono da quella per vifitare le Bafiliche di 
S.Pietro, e S. Giovanni, accompagnate dalli 
Canonici Cavalieri di S.Spirito , e Monfig. 
Commcndatore , e dalla Guardia Pontificia 
delli Svizzcri , il che da molto bcne ad in- 
tendere con quale generofa carita fiano rico- 
nofciute per ngliuole dalla Providenza Pon- 
tificia quefte derelitte Fanciulle . Vcftono 
tuttc di lana di colore turchino , e in capo 
portano una tela bianca pcndente fino alla 
cintura , ficome fi vede neirimagin*. In 
Cafa rinverno veftono di lana di colore bi- 
giofcuro, e Peftate di linobianco. II nu- 
mero di efie al prefente e di feiccnto in circa; 

3uando fi trova occafione di maritarle » fi 
anno loro cento fcudi di doce . 
.^auper Jncrtdicans' dictus ^cttcratiM J! LIX. 
PUERI MENDICANTES 

dicti Letterati . 

LEonardus Gororus , in Regno Neapoli- 
tano natus, patrimonioquidem pauper, 
(ed virtutibus dives , poftquam inAuIacu- 
mfdatn Rom. Ecclefia; Purpurati inter Para- 
firMiarios aliquot annos duxifTet , «Scdeinde 
fubGreg.XIII. munus vcrrendi fordes in cu- 
biculis Pontificiis exercuiffet , charitate in- 
cenfusergadereliclos, & miferrimos pueros, 
qui humano fuffidio orbati , diii , notiuqiie 
i per Urbis vias viftum quaeritabant, ut illis 
prodeflTet^pauperrimusevafit, & capite, pedi- 
' Dufq; nudis incedens cum ipfis pueris , quos 
I alere eleemofinis ftudebat , publicas vias a 
' fordibus purgabat . Ob ejufmodi chriftiana: 
' charitatis exempla diligebatura Populo, & 
licet Htterarum rudis , ob fapientiam ccele- 
, ftera , quam oftendebat , communiter Litte- 
j ratus appellabatur . Ob eande caufam S.Phi- 
I lippoNerio, & S.CaroIo Borromeo acceptif- 
fimus , ab eifdem fabfidia non raro excipie- 
bat , ut mendicos pueros aleret, quorum cu- 
ram poft ejus mortem Card. Cjeiar Baronius 
fibi aflfumpfit . Eos prim6 in domuncula col- 
locavit , quse non longe a Mole Adriana di- 
ftabat , S: ejus parieti nudam crucem affixit, 
deinde ad viam , qua julia dicitur , tranftu- 
lit, ubi «dicula erat Beatifs. Virgini facraj at 
cum loci anguftia; eorum numerum excipe- 
renon poflent, cavernas elegit , quarfubEf- 
quilino CoIIe patebant prope Templfi S.Lau- 
rentii in Panifperna diclum , fed ob loci hu- 
miditatem & fitum ad Ripam Tyberispro- 
fefti eo in loco , ubi Templum erat B. Virgi- 
nis , miraculorum appellatum , ftationem 
I pofuerunt . Atque iteriim ob aeris infalubri- 
tatem ooft mortem Leonardi, qujacciditan- 
no i5>95. aliquiViri, pietate clari , quibus 
curam horum puerorum commifla fuerat ad 
Templum S.Maric Charitatis,in Via Flami- 
nia pofitum , tranftulerunt , ibiq; ufque ad 
»nnum 169^. eleemofmis fuerunt enutriti . 
Demum Innoc. XII. eos collocavit in Hofpi- 
tio S.Michaelis ad Ripam Tybcris , in Re- 
gione Tranftyberina eretto , ubi pietate ex- 
coluntur a Patribus Matris Dei , Scholarum 
Piarum diclis , & Lanificio, variifq; artibus 
opera navant, ne adulti paupertatis miferiis 
deinceps fuccumbant . Veftem gerunt lanea 
coloris ravi ultra genua produtlam , pileoq,- 
cjufdem coloris capunt contegunt . LIX. 

F A N C I U L 

detti Letterati . L I LEonardo Gorofo, nato nel Regnodi Na- 
poli, huomo povero , ma illuminato da 
Uio , e pieno di carita, eflendo ftato Parafer- 
niere d'Ajn Cardinale, cntro al fervizio di Pa- 
pa Gregorio XIII. per Scopatore Segreto nel 
Palazzo Apoftolico . Lafciato poi 1'impiego, 
molR) a compafllone radun6 molti Fanciulli 
mendicanti fperfi , per provederli . Andava 
egli malamente veftito , fcalzo , e fcoperto 
nel capo , e con efll fcopava le ftrade , e cosi 
ocreneva dagli Abitatori limofine , con le 
quali alimentava detti FanciuIIi , che percio 
era accarezzato da tutti , quali ammiravano 
in un huomo femplice la fapienza celeftejOn- 
de comunemente lo chiamavano per fcherjo 
ilLetterato. Tra tutti molto loftim6S.Fi- 
lippo Neri , e il S.Cardinale Borromeo, qua- 
le perci6 gli dava larghe limofine , e ne tcce 
fare il Ritratto , e il Card. Baronio doppo la 
di Jui morte prefe la cura di detti Fanciulli . 
Furono quefti per qualche tempo tenuti in 
una piccola cafa poco lontana dalla Mole 
Adriana , fopra la porta di cui era una nuda 
Croce di legno; doppo abitorono in una 
Chiefetta della Madonna in Strada Giulia , 
ma perche il liiogo era angufto, fi ritir6alle 
grotte,vicine alla Chiefa di S-Lorenzo in P%^ 
nifperna alle radici del Colle Efquilino ; ma 
perche queftc erano dannofe per 1'umidita , 
ando al Monte Pincio , e poi alle mura della 
Citt4 , vicinoalla Madonna, dettade^Mira- 
coli , ma perche 1'aria era infalubre , doppo 
della di lui morte, accaduta nell' IS9S- ^i ^o- 
vernatori di quefta pia opera li trasferirona 
alla Chiefa di Santa Maria della Carita neiia 
Strada Flaminia , ove eranoalimentati circa 
cento Fanciulli . Sono ftati queftinel 169^. 
uniti al luogo pio di S.Michele a Ripa gra- 
de dal SS. Pontefice Innocenzo XII. ove con 
altri fono inftruiti nelParte della lana, e nel- 
lo fpirituale ammaeftrati dalli Padri delia 
Madre di Dio , detti delle Scuole Pie . Vivo- 
noincomune, e fono di tutto proveduti ; 
veftono tutti una tonaca di lana fcura lun- 
ga fino a mezza gamba cinta ne'Iombi , e 
portano in capo il eappello del medefimo 
colore . 
.^PiLclla iix ^^atatio ^aterancTisi LX. 
PUELLiE PAUPERES 

in Palatio Lateranenfi. V Arios olim modos excogitaverunt Sii- 

mi Pontifices,ut importuna pauperum 

Aiend cantium turba Roma exularet , ad 

quamtanquam ad Matrem Nationura ora- 

nium ex omni terrarum Regione quotidie 

proficifcuntur , fed fruftra, ciim ferapcr alii , 

atque alii commorantibiis adderentur . At- 

j tamen rem iterum magnanimiter aggreflus 

I Innocentius XN. vaftum Hofpitium excita- 

1 re decrevit , ut in eo cujufque ajtatis , & fe- 

xus egeni a;re Pontificio alerentur . Ad hunc 

fincm prim6 Palatium Latcrancnfe , a Six- 

to V. cxtruftum , aperuit djvino pracepto 

obfemperans ; Fra^^ge efurienti pii-iem tMum , 

i iyegenosy vagofque iudt^ in domum tnam \ ibi- 

3ueomnibusquidquid ad vitam fuftentan- 
am neceflTe fuit , fubminiftravit \ at neotio 
j languefcerent, fagax Pontifex imperavit , ut 
j trtibus variis, iliis prarcipue , qua: ad lanifi- 
i cium pertinent , exercerentur . Mares dein- 
de a fceminis fegregari juflit, quamobrem 
Senes ad Xenodochium Invalidorum juxta 
1 Pontem Sixtum translati fucrunt , Pueri ad 
[ Hofpitium S.Michaelis in Regione Tranfty- 
berina , ab ipfomet Pontifice in ampliorera 
formam extrudlum, Puellas vero cum fenio- 
ribus fosminis in PalatioLateranenfi retinuit. 
In eo tanquam in religiofa Domocnutritx, 
nonminus pietati chriftiana dantoperam, 
ouam coBteris occupationibus , honeftarum 
Famina^um propriis . Lanse in primis , & 11- 
, nj opera cujufcunque gencris egregie confi- 
j ciunt, cxquorum lucro aiiquid in propriara 
utilitatcm convertunt . Inter opificia farpe 
c^litum fufFragia nominatijn implorant, & 
facros Hymnos , pfalmofque non fine cantu 
recitant . Laneam tunicam nullo colore im- 
butam fimul cum lineis filis contextam, qua: 
pauperes decet , fed a fordjbus mundam gc- 
runt , circa lumbos cingulo laneo conftri- 
ftam , a quo globuli precarii dependent ; 
Caput nullo fuco exornatum velamine albo 
lineo contegunt . Cum e Palatio ad Tcmpla 
vifitanda ftatutis temporibus procedunt, di- 
vinas preces alternantibus vocibus per vias 
devote concinunt; Celi Terrzq; Reginam,& 
Matrem mifericordia; cantu invocant , & Li- 
tanias ejufdem addunt, non fine magna prf- 
tereuntium l^titia . Hujufmodi Puella^trece- 
tcfimum numcrum hoc anno implent . LX. 

FANCIULLE POVERE 

nel Paiazzo Latcranenfe. 

TEntorono molti Sommi Pontefici varii 
modi per torre gli abufi, originati dalla 
moltiplicita de' poveri Mendicanti , ma in 
vano , perche fempre piu fi moltiplicavano 
nella Citta di Roma , ove accorrono tutte le 
Nazioni del Mondo , come a Madre comu- 
ne di tutte : VoIIe nondimeno con magna- 
nimita torre ogni oftacolo il zelo d'Innocen- 
zo XII, infigne Proveditore de'Poveri, onde 
rifolve di aprire per tuttii poveri Mendican- 
ti un^Ofpizio Generale , che perci6 raccolte 
molte elemofinc, aflegn6 per loro abitazio- 
ne il Palazzo Ponteficio nel Laterano , po- 
ncndo cosi in eflecuzione il prccctto divino : 
Spezza ii pane tuo per Paffamato , e poni 
nella tua cafa i raminghi , c bifognofi ; On- 
de ivi ii povcri,tanto Huomini,quanto Don- 
ne erano alimentati,c per fottrarli dalPozio, 
aflegno a tutti Maeftri di varie arti proprie 
di ciafcun feflb . Stimo poi meglio fegrega- 
re gli Huomini dalle Donne , e li grandi 
dalTi fanciulli ; onde mand6 quelli alPOfpe- 
le degPInvalidi di S.Sifto, e quefti alPOfpi- 
zio di S.Michele a Ripa , ampliato dal me- 
defimo Pontcfice ; e ritenne nel Laterano le 
Donne , e le fanciulle , ove fono inftruitc , e 
mantenute con difciplina quafi di Religio- 
fe . Ivi fono ripartite per efl*ercitare tutti i 
lavori di lana e lino , onde teflbno qualfi vo- 
gliaforte di panni e tele. Ripartono perci6 
le ore del giorno in varii eflercizii donnefchi 
utili per il governo delle Famiglie , e fopra 
tuttocoltivano la pieta con eflercizii di di- 
vozionCjC frequenza delli Sagramenti, ne ad 
alcuna manca ci6 , che c neceflario per man- 
i tenere oneftamente la vita . II guadagno 
delle loro fatiche «'impiega nel raantcni- 
mento comune , dandofene per6 qualche 
parte a ciafcuna, fecondo che conviene . Vc- 
ftono una tonaca tefluta con lana e lino, pri- 
va d'ogni colore artificiofo , come conviene 
a povere , ma onefte ; la cingono con cintu- 
ra di lana , da cui pende la corona . In capo 
hanno una tela bianca all' ufanza di Mona- 
che . Alcune volte efcono pcr vifitare Chie- 
fe , c per le ftrade cantano Salrai , e Litanie 
della Beatifs* Vergine , e muovono a divo- 
zione chi le rimira. Al prefente il loro nu- 
mero e di trccento . 
^LLclla in domo piarOJ. Cuphcmicc Lxr. 

PuellK 
IN HOSPITIO S.EUPHEMI^. 

POfttiuam Cardinalis Baronius Puerorum 
egenorum curam fufceperat , ne inopia 
pcrircnt , Virginibus etiam eiufdem condi- 
tionis confulerc conatus efti quamobrem 
multas collocavit inDomo prope Templum 
S.Euphemiz fita in Campo Carleo , ubi Do- 
mus crat Santlimonialium Ordinis S. Fran- 
cifci , quee poftea pia Domus S.Euphemiae eft 
appellata. Ccenobium etiam extruxit pius 
Cardinalis Monialibus Capuccinis prope 
Templum S. Urbano facrum , ut inter eas 
gratis illae afcriberentur , qua: inter Puellas 
fupradic^as virginitatem fuam Deo dicare 
vellent ; Illisvero, quae fe in matrimonio 
collocari defiderarcnt,centum fcuta tribuen- 
da decrevit . Hanc fundarionem approba- 
vit Clemens Vlll. anno 1600. diplomate, 
j Del>!fum PAfioralis officii & privilegiis do- 
' tavit Gregorius XIIII. Dum in ea domo 
aluntur, docentur artes , qux Virgines de- 
cent, a fenioribus, piifque Fccminis . Qu;>ti- 
die Spiritui Divino fe com nendant, preces, 
& coronam B. Virginis aka voce recitant, 
ex ipfis dus ante SS.Euchariftiam fpatio rac- 
dia: horse perpetuo alternatim orant , & fin- 
gulis diebus in Tcmplo undecim fe ipfas 
flagellis cf.-iunt . Bis in menfe facram Eu- 
chariftiam devote fumunt , precefque Deo 
eflfundunt pro Santla Ecclefia Catholica , & 
pro Benefaftoribus . ProteClione gauJent 
unius Cardinalis , & vivunt fub regimine 
Coiigregationis aliquorum Virorum nobi- 
lium . Aliqaando cx ea Oomo e^eunt tuni- 
ca lanea indutsc coloris nigri circa lumbos 
prscinfla funiculo albo , caput albo vela- 
mine tegitur ; Olim mos erat junioribus 
eleemofinas per Urbcm petere, at obfubfi- 
dia relicla a Benefa-iloribus , inter quos infi- 

Enis fuit Princepo Jo- Eaptiila Pamphilius , 
omi femper retinentur . 

Camilim Fanuccius depiis Opcr. Roma . 
LXI. 

Zitelle del Conferyatorio 
D I S. E U F E M I A . 

IL Cardinale Baronio doppo haver prefa la 
cura delli FanciuIIi poveri , detti Lettera- 
ti , fi applico a raccorre anche le FanciuIIe 
difperfe per allicurare la loro onefta , c le po- 
fe in una cafa preflb la Chicfa di S.Eufemia 
in Campo , detto Carleo , ove era un Mona- 
ftero di Monache Francefcane , poi detto , 
Luogo pio di S.Eufemia ; e in oltre fabrico 
un Monaftero di Monache Capuccinc vici- 
no alla Chiefa dedicata a S.Urbano , accio- 
che fervifie di ricovero a quclle Zitelle , le 
quali incIinafTero allo ftatoReligiofo, e de- 
termin6 , che fenza dote vi fofTero riccvute , 
ficome fi dalTero ccnto fcudi a quelle, che 
elegeflVro di maritarfi . Fii approvata que- 
fta fondazione da Clemcnte VIII. nel i5oo. 
c beneficatacon privilegii da Gregorio XIII. 
Sono quefte povere Fanciulle governate da 
Donne di eta matura, lequali infcgnano le 
arti propric di Donne , fotto la protezzione 
d: un Cardinale , e direzzione di alcuni no- 
bili Deputati , come fi vede nella Bolla del- 
la Fondazione . Oltrc i lavori, nclli quali 
fono occupate , recitano ogni giorno I'ora- 
zione dello Spirito Santo, le Litanie , e la 
corona ad alta voce a coro . Due di efle a vi- 
cenda orano fcmpre per mezza ora avanti al 
Santillimo, eogni fcra undicidelle medefi- 
me fann j la difcipFina in Chiefa. Ogni gior- 
no fono ammaeftrate nelli dogmi della San- 
ta Fede ; ogni quindici fi comunicano, e 
pregano per la Santa Chicfa , e pcr li Bene- 
fattori . Quando alcuna voltaconviene ufci- 
re di cafa tutte aiHeme, ordinate in proceifio- 
ne , il loro veftito e una tonaca di faja ncra, 
cinta con cordone bianco, in tefta hanno un 
panno bianco , conforme le Monache . Ne- 
gli anni paflati folevaiio alcune di eta piii 
tenera, accompagnate da una di etk fenilc, 
chiedere elemofina per le ft^-ade , ma per va- 
rii fulfidii, contribuiti da pii Benefattori, 
tra quali infigne fu il Prencipe Gio. Battifta 
Panfilio , e tolta quefta ufanza , e cosi tolra 
roccafione di liberta , e otiofita alle dcttc 
FanciuIIe . 

Piaj^ traB.^. cdp.i. Q^ I r 

,_^iidla in C^nohio cX CcLtharia^ d^juriarijs ^ PuelIa8TnireraM'e5 innafioVio 
S.CATHARIJSTiE DE FONARIIS. 

APud Templum^.CatTiariiiae, dittum ^e 
Funariis , •cjuoc! olim de Ro^a ilenomi- 
nabatur obTemplum S R.ofa: Viterliienri di- 
catum, eft Coetiobium 24.San£^imonialium, 
fubRcgulaS.Au^uftini viventium, qnibus 
demandata eftxura Paellarum , quat Paren- 
tum vel nequitia, vel paupertate, negligen- 
ter educata: in periculo erant, etfi invita;,vir- 
ginitatem vendendi.Earum honeftati confu- 
lere primiim ftuduit S. Ignatius Lojola Soc. 
Jefu Fundator, ut refertur in Leftionibus 
Breviarii Romanl , ciim dicitur ille ( apertis 
malenuptarnm,& periclitantlum Puellarum 
Coenobiis ) aliquot ejufmodi Puellas in ho- 
nefta domo collocaffe : ^edem poftea ttanf- 
lat« fuerunt ab aliquil)us piis Viris in Coe- 
noLium, quod anno 1544. Donatus Card. ex 
nobili Cjfiorum Tamilia conftruxit, ut ibi 
educarentur , & perdendac pudicitiac periculu 
abefTet . In illud non admittuntur, nifi deci- 
mum annum sctatis attigerint, & fi plures 
quam duodecim numerent excludutur . Ali- 
menta ibi percipiunt , & cum nubendi occa- 
fio datur, fubfidium 60. fcutor. pro dote iilis 
tribuitur , nifi tame dotem aliunde habeant; 
fi ver6 religiofam vitam eligunt^centii fcuta 
illiserogantur . Dum chriftianos , & hone- 
ilos mores cdocentur, artes fceminarum pro- 
prias addifcunt ; fi ex numero San6limo lia- 
iium aliqua ob mortem deficiar , una ex illis 
Virginibus ad profciTionem Votorum folet 
admitti . Prr^eft omnibns Congregatio ali- 
quorum nobilium Virorum , ^Sc CaVd. Prote- 
tior, privilegiis gaudent illis conceilis a 
Pio IV. S.Pio V. & Clcm. VIII. Indumenta 
eanim, licet varia, funttamen omnia, ut ho- 
neftas, & modeftas Virgines decent . Imago 
expofita unam repr^fentat cum Virgine Re- 
ligiofa tunica & fcapulari albis indtua^ut fie- 
reomnes, quse Regulam S.Auguftini profi- 
tentur. Dum hjec fcribo numerus hujufmodi 
Puellarum , qu? in Bulla S.Pii V. vocantur 
l^ir^ines yniferahihs decem fupra ccurn evi- 
ftit . Inter eas etiam numerantur aliqus di- 
verf« conditionis , ^ quibus pretiuxn folvitur 
pro alimentis . 

Ex BuIIis S. Pii IV r.Mjuum reputahimui 
ann.issg. iS S.Pii y.Cupisntesiyc. ly Cle- 
mentis l/lli. ^pojlolici muneris . LXil. 

Verjmi mirera^bili nel Monallero 
Dl S.G ATARINT A D£' FUM ARI, 

AP jrftfri^a Chiefa, detta prima di S.Cat»- 
rina della Rofa,perclie era vicina ad an 
Tempio dedicato a S.Rofa di ViterljOjadeffc» 
nominata de^Funari , e nn Monaftero di 24. 
Monache delI'Or4.Agoftiniano,in cui fi ali- 
menrano molte Zitelle figliuole di Gcnitori, 
quali o per la grande poverti , o per malizia 
■erano allevate malamsnte , c potevano per- 
dcre la loro onefti . Qu^fti pia opera h?1)be 
principio daS.Ignazio Lojola , com* fi rife- 
Tifce nelle LeZzioni del Breviario Romano , 
con Vajuto di alcune Perfone divote , le qua- 
lifiunirono in una Congregazione , dialla 
quale oradipende il governo del Monafte- 
To, s"i nel temporale , come nello fpirituale . 
Doppo eftl-re ftato dat^ a molte di efTe ricet- 
to in una cafa , a ci6 deputata , furono craf- 
feriteaquefto luogo fondato nel IJ+4.. dal 
Card.DonatoCefi,e fu poi confermata rerez- 
zione di eflo da Pio IV. nel i J59. e poi favo- 
rito con molti privtlegii dal S. Pont. Pio V. 
e Clemente VIII. In efso fi ammettono fan- 
ciulle, le quali non fiano piu piccole di dieci 
anni , nc paifino li dodici , e vi fi alimentano 
finche fi maritino, e fi da loro fuflidio dotale 
di fc. 60. fe pero non hanno la dote del pro- 
prio, c volendofi far Monache , ricevono 
cento fcudi ; morendo una delle Monache , 
fuccede una di thc^ quando voglia , e fia ap- 
provafa dallc Monache . Per Pordiiario fo- 
no cento di numero , e al prercntefuperano 
quello di cento dieci . Sono provedute , e 
ammaeftratc nelli buoni coftumi, e in quan- 
toappartiene ad una onefta fanciulla . Qui 
fie cfpofta una Monaca con la tonaca, e pa- 
zienza commune alle Religiofe , che milita- 
no fotto la Regola di S.Agoftino; 1'abito 
delle Fanciulle non e uniforme, mabensi 
modefto di lana, e fenza pompa, come ad ef- 
fe conviene . Si deve per ultimo fapcre , che 
nel inedefimo Monaftero convivono anche 
alcune Zitelle , le quali pagano per li loro 
alimenti , efsendo di condizione diverfa dal- 
le altre, alle quali nella Bolla del S.Pio V. fii 
dato il Titolo di Vergiai miferabili . 

Tuttocib dalle BoIIf fopradette , e CoFHtU" 
TJoni della Congregai^on: , ! 
H^irao dicta ^iidrKZ ^rouidond^ LXIIL 
PUELL^ PAUPERES 

Divinac Providentias diclas .. 

QUamvis Romana Pietts ingetem Puel- 
larii nuraeru alat , quf irt variis Domi- 
f bus diftributfjhoneftatis & pudicitifjatlura 
^ no timent; quiataraen no omnibus confultii 
agnofceret pius Sacerdos Francifcus Papa- 
fettus Romanus ; (ed permultas in vitiorum 
corruptelam prolabi > ut vitam humano fub- 
Cdio orbatam fuftentarent,aliquas ex publi- 
cis viis feletlas honeftarum mulierum curat 
commifit , ut ab iis honeftis & piis occupa- 
tionibus exercerentur. Dum interim alimen- 
ta illis fubminiftrabat, Summ. Pontifex Cle- 
mens X. e]ufq;Nepos Card.AIterius, & Card. 
de Carpineo elcemofinarum fubfidia ero- 
gabant,- Et anno 167^. transfata? fucrunt 
ad Domum prope Teraplum S Urfulx dica- 
tum, & earum numerus ad ducentascrevit 
fub titulo Divinae Providentia , cujus patro- 
cinium & fubfidia expert^ fuerant. Innoccn- 
tius deinde XI* beneficus egenorum Pater , 
fuo diplomate anno i6ii2. iliis penfionem af- 
fignavit annuatim folvendam cx locationi- 
bus Navicularum & Lignorum, qua? in Ripa 
Tyberis deponuntur. JLn bonumearundem 
Innocentius XII- anno 1(594. decem fubfidia 
dotalia amiuatim folvenda aflignavit : La- 
bores manuum fuarum hx Virgines exer- 
cent, ne deilt quidquid ad vidlum ocindu- 
, . menta requiritur . Cfariftianam pietatem in 
I primiscolunt , mane perfolutis de more pre- 
^ cationibus Sacro interfunr, e Sacro ad opifi- 
cia difcedunt , inter qux fcpe cf litum fufTra- 
gia implorant , nonunquam etiam alternan- 
tibus choris B.Virginis Rofariu concinunt . 
Tunica lanea coloris violacei amiciuntur, 
quam laneum cingulum circ^ lumboscir- 
cumdat , cx quo globuli precarii nigri de- 
pendent .^ Caput albo velamine contegunt, 
quod palTlm Moniales geftant , CTaufurse le- 
gibua parent , fei ftatutis temporibus domo 
exeuntes , binse binse modefte procedunt ad 
Templa, Sl pias precea alta vocc per vias pro^ 
ounciant ^ LXIIL 
FANCIULLE POVERE 

dettc della Divina Providenza . 

OLtre molti Confervatorii di Fanciulle , 
eretti in Roma dalla pietadi benefici 
Fondatori per confervare la pudicizia di efle, 
e fottrarle dalli pericoli di perderla, il zelan- 
te Sacerdote Romano Francefco Paparetti 
vedendo non effere a tutte provcduto , apri 
neiranno 1674. una Cafa vicina a Torre di 
Spccchi, e vi ripofe akune Fanciulle povere, 
faccndole inftruire da pie Donne, in modo 
che mentre aitendevano alli lavori di mano, 
fi applicavano a trattenimcnti fpirituali e 
orazioni . Crebbe poi Pentrata per relemo- 
fina di Clemente X. dcl Cardinale Altieri 
fuo Nipote , e Cardinale Carpegna Vicario 
del Papa» e altri Benefattori, onde furo- 
notrasferite in abitazione piu ampia preflb 
a S.OrfoIa alla ripa del Teverenel 167 j. e fi 
accrebbe il numero fino a ducento, con ilti- 
tolo delle FanciuIIe della Divina Providen- 
za, di cui havevano efperimentati gli eflTctti. 
Fu loroda Innoccnzo XI. aflegnato unCar- 
dinale Protettore , e fu il Cardin. Cibo , e un 
Prelato, quale per 1'ordinario^ un Auditore 
di Rota ; e con fuoChirografo nel 1681. af- 
fegn6 una entrata annua , proveniente da 
varie contribuzioni di BarcaroU, e piggioni 
di legnami , depofitati fopra la riva delTe- 
vere , Innocenzo XII. volle anche benefi- 
carle con aflegnar lorodieci doti ramiacon 
Brevefpeditonell'anno 1694. Attendonoal- 
li lavori proprii delle Donne , e fopra tutto fi 
eflercitano in occupazioni divote, interpo- 
nendo alle fatiche delcorpo gli cflercizii di 
orazioni . II loro veftito d una tonaca di laja 
pavonazza, cinta con cintura fi^mile , da cui 
pende una corona nera ; in tefta hanno una 
tela hianca , che cuopre tutte le fpnllefino 
alla mcta delle braccia : Efcono alcune volte 
di Cafa per vifitare qualchc Chiefa a modo 
di procefllone a due a due coneflcmpiodi 
modeftia, cantando pcr Icftrade le Litanie .. «#^^* IH YC 
'.^ueli^ ^aiLp&res dict^ "^ccokttc LXIV. 
? V E L 1. M INOPES, 

qnsj vulgo dicuntur Zoccolette . 

POquam infignis charitas erga Pau- 
percs Summi Pontificis Innoc.XIf. 
IPalatium Letcranenfc Egenorum Ho- 
(pitium reddicferatjin quopontificiocrc 
alerentur , adhuc pcrmult» fupererant 
puel]«, qua inopia laborantes, per pu- 
blicas vias,non fine periculo honeftatis 
amitted»,victum olliatim quieritabant: 
Obid mifericordia , & zelo motus Illu- 
ftrifs.Alexander Berti , .Sum. Pontificis 
Elemofinarius, anno i^pS. aliquot ejus 
miferae conditionis felegit , ut fuo a;rc 
enutritac pofiTcnt honeftatem tueri fub 
regimine,& cuftodia alicujus Fceminar, 
prudentia & pietate pracditx . Eas tu- 
nica ex crafTiori canabe indui juflit , & 
cum fumma inopia laborarent , difcal- 
ceatos pcdes ligneis foccis munivit , 
quos poftea laneis tibialibus circumtc- 
xit, retcntis tamen foccis, a quibus de- 
nominationem acceperunt, & vulgodi- 
Btx(\iT\t Zoccoleite . Illam adhuc reti- 
nent , & numerum feptuagenarium ul- 
tra centum attingunt . Sub protcftione 
Pontificii Elemofinarii in angufta domo 
vivunt, piGrumtantum,& incertisclee- 
mofinis enutritas . Labores Faminarum 
proprios excrccnt, ut fibi aliquid lucre- 
tur j Intcr coeteras alique natu minores 
per vias cmcndicant a fcniori Foemina 
fociatas ; fi in famulas , vel in uxores ab 
honeftis Viris eligantur,illis concedun- 
tur; fi extra domum ad Tcmpla vifitan- 
da aliquando omnes longo ordine di- 
fpofitae proccdant, velamine lineo caput 
operiunt , & devotd San^orum prcce* 
alta voce recitaot . LXIV. 

FANCIULLE POVERE, 

dette le Zoccolcttc . 

DOppoche il gran zelo, e carita del 
Som. Pontefice Innoc.XII. depu- 
to in Ofpizio de' Poveri il Palazzo del 
Ltterano , c vi affegno alimcnti per li 
medefimijvedendofi tuttavia per la Cit- 
td alcune poverc, e tenere Fanciullc dc- 
rclitte,moflb a pieta di efle Monfig. Alef- 
fandro Berti, Elemofiniere del Som.Po- 
tefice, nel 1^98. colloco molte di eflc in 
una pov«ra abitazione,e fi ftudi6 di ali- 
mentarle, a fineche crefcendo , non pe- 
rifle la di loro onefta ; e perche erano si 
povere , che non vi cra fuffic'.ente modo 
per meglio mantencrle, furono riveftite 
con grofl"a tonaca ditcli , e fcalze ufa- 
vano zoccoli di legRo, che percio co- 
munemente crano chiamate Ic Zocco- 
lette : Ritengono anche oggidiqucfta 
denominazionc , ficome i zoccoli , ben- 
che vadanocaIzatc,ed e crefciuto il nu- 
mero fino a 170. Vivono poverameate 
ammaeftrate nella pieta, c occupazioni 
proprie delle Donnc da una prudente 
Direttrice, da loro chiaraata Priora,fot- 
to la cura di Monfign. Eleraofiniere del 
Papa. Ilguadagnoprovenientcdallila- 
vori fi divide partc irt bcnefizio di cia- 
fcuna , parte in utilc comunc di tuttc . 
Quando cfconodi Cafa proceflionalme- 
tc a due a duc vcftono una tonaca di te- 
la bianca , cinta con il zinale. II capo 
privo d'ogni ornamento i copcrto da 
una tcla biaca pedente fiBo alla cictura, 
c cantano divotamentc pcr Ic ftradc. Al- 
cunc di efle di eta piu tenera,accompa- 
gnate da una Dona, ccrcano pcr Ic ftra- 
dc elcmofina, non avendo aflcgnamcnti 
certi per foftetarfi. Sc alcuna vieneelet- 
ta,o per fervizio di cafa,o pcr moglic da 
qualche onorata perfona, le ficoncedc . fljp"- 
^Puellci Orp/iana inEMonte SanctcfPiceni if LXV. 

VIRGINES ORPHAN^ 

in Monte San6to Piccni , 

IN Oppido Piceni, Monte San(5lo di- 
clo, parum diftante ab Urbe Laurc- 
tana, Firmang Dicec. vir pietate precla- 
rus Ludovicus Marafcfchi anno 1699. 
propriam domum deputavit , in quam 
Virgines pauperes, & Parentibus orba- 
ta; recipcrcntur , additis 12. fcut.milli- 
bus in carum fuftentationem, atq; hu- 
jus Collegii crcclionem fuo diplomate 
approbavit Eminentifs. Card. Cincius , 
tunc tcmporis Firmanus Archiepifco- 
pus . Vefie lanca candida circa lumbos 
prxcincla indui eas juflit , funiculo pa- 
ritcr albo , a quo ftrophiolum lineum 
dependet ; in ejufdem veftis parte fini- 
ftra fupra pe5lus crucem , ex panno ni- 
groafTutam, oftcntant; ecapitevela- 
men candidum in oculos produ^tum de- 
pendet . lllis mulier pra:eft , non mi- 
nus prudentia , quam pietate commen- 
data . Domi quotidie Rofarium Bea- 
tifs.Virgnis , aliafque preces , ftatutis 
horis rccitant , cocteras occupationi- 
bus tranfigunt , qun: honeliis Virgini- 
bus convc;niunt. Extra domum fimul 
excunt , ut Templum PatrumSoc. Jefu 
tantum adeant, in quoSacramenta cx- 
cipiant , atque etiam coetera Templa 
vifitent , ubi Venerabilis Euchariftia 
fitexpofita. In ea domo aluntur, do- 
nec pofiint honeflum matrimonium 
contrahere , vel aliquam Sanftimonia- 
Jium Ccngrcgationem eligcre . Qua 
dc caufa nallum votum profitentur, 
quamvis more Religiofarum Virginum 
vivant . LXV. 
ZITELLE ORFANE 

in Monte Santo. 

IN Monte Santo , Tcrra della Marca 
poco dillante da Loreto nella Dio- 
ccfi di Fermo , il Sig. Lodovico Mara- 
fofciii nel 1599. inftitui un Conferva- 
torio con titolo di Orfanelle miferabili, 
e deputo la propria Cafa pcr la loro 
abitazionc, e dodici mila fcudi per il 
mantenimento dclle mcdefimc . Fu ap- 
provata la detta erczzionc con diplo- 
ma del Sig. Cardinilc Ccnci , in quel 
tempo Arcivcfcovo di Fermo . Devo- 
no qucfte efTere Vcrgini povere , or- 
fane di padre , e madre . Veftono con 
vcftc di lana bianca , cinta con cordo- 
ne bianco , da cui pende nella partc de- 
ftra un fazzolctto di lino ; Nella parte 
del petto finiftra e af?ifra una croce di 
panno nero; hanno in capo un velo can- 
dido , come le Monachc , pendente 
fino a gli occhi : Sono governatc da 
una Donna matura di anni , e pruden- 
te ; in Cafa attendono alli lavori pro- 
prii delle Doiine ; ognigiorno recitano 
il Rofario della Bcatifiima Vcrgine ; 
non efcono da cflTa. , fe non pcr andarc 
tutte afiicmc alla Chiefa della Compa- 
nia di Giesii , of c frequentano li Sa- 
gramenti , e poflbno anche vifitarc il 
Santiflimo , ove fia efpofto . Sono ali* 
mentate finche trovano occafione o di 
maritarfi , o di entrarc in qualche Mo- 
naflero di Religiofe ; non fanno percio 
voto alcuno , ma vivono , come fc fof- 
feroReligiofe . 
^yirginciy Orphance ^Vcneti/s PUELLm ORPHANiE VEMETIIS:. 

> Um pias liomos in lioc Catalo^^o recen- c _ ferefti,in quibus, velpiorum Virorum 
liberalitas Orphanis alimenta fubminiftrat^ 
ne Puellarum pr^cipue honeftaspericlitetur. 
Cafu oculis fubjetla eft Imago cum h«c fub- 
fcriptione: l^irgines orfixnellx diBa in Hcfpi- 
t&Hinii l^enetiarum ttd muficam infervientei - 
At cmn de hac pia inftitutione ne quide vct- 
bum additum fucrit,judicavi, non miniis ju- 
ftitix deberi,quam gratu fore IvCtVori de tlla, 
aliquam etfi breve notitiam recenfcre . Poft- 
quam igitur Ven P.Hieronymus ^milianus, 
Fundator Clericor. Regul. quos Sommafcos 
communiteT appellamus , eximia, qua arde- 
bat in paupcres chaTitate , omni conatu ftu- 
duerat folatiu & opem deftitnta! foboli utri- 
ufque fexus alfcTre, atque miferos Orphanos 
collegerat,quosin rriviis conficicbat egeftas; 
aliquot nobiles Viri divine providentie con- 
filiocjus imitatores Venetiis fc reddidcrunt 
anno 1527. aflignatione domus prope Tem- 
plum, SS.Joanni & Paulo dicatum, & annui 
cenfas , quo orphanae Puell.T enutritxfuam 
honeftatem in tutocollocatam agnofccrent. 
In ea igituTcircicentum & viginti , fi libet, 
ufq; ad mortem commorari poffunt , aut ho- 
neftum matrimonium contrahere,aut in ali- 
quoSatlimonialium C^nobio vota Rcligio- 
faru profiteri . Dam autera ibi morantur ali- 
quotex illis vocem muficis modulationibus 
infle£lereaddifcunt,atq; mufica inftrumenta 
^d numerum digitis percurrere, iitTemplo 
divinas laudes concinant , reliqua: ver6 arti- 
bus Foeroinaru exercentur . Omnes candida 
vefte amiciuntur, gremialc album, albumq; 
velamen capitis gcrunt, quod e capite in ter- 
ga defcendit, & fupra illud pileum fuftinent 
€ paleis contextum,quod tempore pluvioca- 
put ab aqua dcfendit . AIiquot,qu£ 1 2. annfi 
non expIeverint,cIeemofinam per Urbem pe- 
tunt; omnesvcTo, fi ftatutis diebusdomo 
exeant , fcilicetdie Veneris major. Hebdom. 
die fefto Prarset.B. V.& S.Antonio facro vefte 
tiigTa gerunt, & velamen ante oculos pedct, 
ficuti etia cum defunftoru corpora ad fepul- 
turam comitantur . Earu curje addicli funt 
aliquot Patritii , & Civcs Veneti, fed in pie- 
tate erudiunrnr .\ HP.Corcrei^. Somma^che . 
Ali* etiam func Venetiis «jufdcm generis Domus » in 

3n»hus orphane J^Bellf .iluntur Iii icenodochio Pietatis 
ifiowjubra vefte in.iara:, Inco»quod IncurabJHum ap- 
pcllatur> ccru)ea In alio McaclicJauunidiAo>nigro in- 
dumcnto aoiiciuntur . ' ZITELLE ORFANE m VENEZI A. 

M£n tre Tegift ravo in q uefto Catalogo W 
ConfervatoTii , e Cafe , nelle ouali \sl 
carita de"^om:Pontefici, e di ahri die^ero ri- 
tetto e aliinenti a povere FanciuIIeorfane, 
perche cosi TeftafTe in ficuro la loro onefta,mi 
venneiille mani una imagine rozzamete in* 
tagltata con qucfta infcrizzione ; l^irginei 
orfanelle diB<e tn HofpUaJibtii ad muficalia in^ 
fervi^nte: . Ma ptrclie di tale inftituzione no 
era rifeTita notizia alcuna,ftimai atto di giu- 
ftizia il darla , onde potcire t^flTere di fodisfa- 
ziooe alLettore . Doppo dunque che il Vetu 
P.GiroIamo Emiliani,Fcndatore della Relig. 
delli Chierici Reg. detti Sommafchi , ereffo 
varii luoghi, nelli quali raccolfemolti pove- 
ri FanciuITi, e FanciuIIe derelitte, alcune pie 
pcrfone ccrcarono d'imitarIo, e nel i J27. fta- 
bilirono in Venezia appreflb laChiefade* 
i^S.Giovanni e Pavolo un Confervatorio , in 
cui fi ponefTe in faIvol'onefta di povere Ver- 
gini orfane di Padre, e Madre . Ivi fono ma- 
tenute cento venti di efle fino alla morte , fe 
vogIiono,o pure pofTono eleggere lo ftato di 
Religiofa, o maritarfi, e in tal cafo fi da loro j 
200. fcudi perdote. Parte di elT,' attendono 
al fuono e canto in fervizio della Chiefa ; al- 
tre attendono alli lavori convenienti alle 
Donne . Veftono tutte di bianco , € portano 
il grembiale anco fuori di cafa , daila quale 
le minori di 1 2. anni chiedono elemofina per 
la Citta : Hanno un velo bianco in capo,che 
cadedietro alle fpalle oltre la cintura , c fo- 
pra efTo foftengono nn. cappello di paglia , 
con cui coprono la tefta in cafo di pioggia . 
Tutte efcono di Cafa in occafione di Giubi- 
lei s nel Venerdi Santo, Prefentazione della 
Madonna , e fefta di S. Antonio per vifitare 
Chiefe , e in tale occafione hanno habito ne- 
ro, e ii velo pendente fu'l volto, ficome nero 
€ Pabito quando accompagnano li morti al 
fepolcro . Vivono fotto ia cura di alcuni Si- 
gnori parte Nobili , parte Cittadini di Ve- 
nezia, e nella pieta fono inftruite dalli Padri 
Sommafchi con regole fpettanti alla virtuo- 
fa educazione . 

In Venezia fbno iltri tre Confer«ratorii • parimente ii 
Zitcllc . Nello Spedale , detto della Pieti > ii«iiuole dt 
Pareiiti incerti hanno Tabito xoflb . In quello, detto de- 
gl>IncuTjbili ibno alcnne altre Orfane di poreri genito- 
ti, e veltono colore turchiuo . Vn* altro tiene limili Zi- 
telle , detce Mendicanti, c veliono di net« > e attciidoa» 
parimcnte alla muiica . ; p n 

ncSrCosmtio CV^ 17X lOltiO 'nsanorwTb I LXVII. 
XENODOCHIUM AMENTIUM . 

INter omnes , qui humanis miferLis oppri- 
muntur> nulios magis effe dcplorandos, 
quam mente infanos jure crediderunt Fer- 
rantes Ruiz optimusSacerdoLS,Angelus Bru- 
nus , & Didacus ejus filius , omnes natione 
Hifpani, &. chriftianis virtutibus prseclari . 
Quamobrem mifcratione commoti , fuis ex- 
penfis Xenodochium erigere decreverunt, 
:, utin eoejus generisinfirmi utriufquefexus 
I reciperentur . Promovit hoc pium opus Pa- 
ter Jacobus Lai nez, fecundus Prsepofirus Ge- 
neralis-Societatis Jefu , applicatione cujuf- 
i dam Domus, quam devota mulier Fauftina 
|i Francolina legaverat , ut in opera charitafis 
|i impenderetur ; quamobrem coram P.Polan- 
!' co , &. P.Pafliano Rofa , qui eotempore San« 
1 ^i Philippi Nerii confefllones excipiebat , in 

Ipublicis tabulis tali applicatione confcripta, 
ex ipfa domo , & palatio illi proximo fami- 
li» Jacobatise Xenodochium ereftum eft, 
cujus deinde proteftio S. Carolo Borromeo 
commendata fuit , illudq; anno 1561. Pius 
IV. approbavit ; Sc aliqui eleemofinas eidem 
largitifunt, inter quos ultimus fuit Emi- 
nentifs. Cardinalis Nerlius, qui fuam Ha;- 
reditatem huic Xenodochio liberaliter te- 

i( ftamento legavit . Horum infirmorum cura 
plurimis Qpcrariis commifla eft „ nihifque 

( illis deeft, quod alimentis > & valetmfini re- 
cuperanda prodefle poflit . Si autem nulla 
fpcs atfurgeat ad priftinum ftatum fanitaris 
redeundi , in Xcnodochio retincntur, pre- 
cefque pro ipfis Deo effundunturex docu- 
cumentis S. Ecclefiic, ut fanitate inentis & j 
corporis gaudeant, qua fflicitas humana 
in terris comprehenditur. llli autem, qui 
omnino mente capti non funt , aliquando e 
Domo exeunt longo ordine diftributi , ut 
aliquod Templum vifitent, indumento vi- 
ridi induti , ut imago fubje^a demonftrat ,* 
pileo tamea utuntuc albo . ^^Ba^ ^^Zi^ ^^^^ft. ^^^^^ ^^^^^ 

^^^^ ^^^^ ^^E^ ^^Bk wj^» LXVII. 
OSPEDALE DE' PAZZARELLl. 

FErrante Ruiz ottimo Sacerdote con An- 
gelo Bruno , e Diego fuo figliuolo, no- 
bili Spagnoli , confiderando Pinfelicita di 
quelli huomini , i quali pcrduta la fanita 
dclla mente , hanno perduto l'eflere di huo- 
mo , rifolverono di fondare una Cafa , ove 
foflero riccvuti quefti miferabili , tanto huo- 
mini, quanto Donne. A quefta pia opera 
concoHe il P.Giacomo Lainez , fecondo Ge- 
nerale della Compagnia di Giesu , con appli- 
care ad efla una Cafa lafciata per fame qual- 
cheo£»erapia da Fauftina Francolini, e ne 
fu rogata inftromento nel 154S. prefenti il 
P.PolancQ, e P. Pafllano Rofa, Confeflbre 
di S. Filippo Neri , e fii unita alpalazzo 
della Famiglia Jacovacci. fu ftabilitoque- 
ftoluogcv cfa Pio IV. Pannoi^di. e ne fu 
data la Protezzione a S.Carlo Borromeo , fi- 
come da molti e ftato beneficato da varie pie 
Perfone > tra lequali l*uItimo e ftatorEmi- 
nentiiHmo Cardinale Nerli , da cui fii infti- 
tuito Erede delle fue facolta . Sonaquefti 
sfortunati fotto il patrocinio dellaBeatifli- 
ma Vergine , eflendo ella la falute degP in- 
fermi . Prefiede al governo di eflH un Cardi- 
nale con una Congregazionc d* Huomini 
pii e prudcnti . Hanno molti Miniilri , e (o* 
no proveduti di quanto e bifogno, e pud 
confcrire alla loro fatiita , che da molti fi 
ricupera . Qu_elli , che fono incurabili , fono 
ritenuti, e goTcmati coamoltacaritkfina 
air« morte y chicdcndoiifemprecoiiS.Chie- 
fa a Dio la fanita del corpo , c della mente , 
incheconfifte la feliciti d'unhuomo, chc 
vive in quefta terra . Li meno infermi efco* 
no qualche volta per vifiure alcunaChiefa 
proceflIonaImente,e il Itwo abito e tutto vcr-^ 
de con cappellobianco , ncllaforma efprellk 
dalla. imagine q^ui pofta ^ A^uBk M^B^ ^^Cm. ^S^^ ^^^^^ p 
^Vir schol^ (S.^Ambrosii cum obladojifTams Lxviir. 

Viri 
SCHOLM S. AMBROSII. 

ERat antjquitns dedecoris notainterFi- 
diles ad "i.Euchariftia: Communionem 
accedcre fine pr^via oblatione panis, & vini; 
undt!; S. Augullinus ferm, 2ij. de tempore 
inquit : Ernbe/cere debet homo idoneus , fi dc 
ai:^'.ci oblatione communicavtrit . Quamob- 
rcm in Ecclefia Ambrofiana ritus oblationis 
ufque in hanc diera fic obfervatur, utduo 
fenjores ex Virorum parte tres hoflias , & 
unum vas albi vini ofTerant , fic vice mulie- 
rum duse feniles Fcemina: faciunt . Horura 
Collegium decem Viris , itidemque Mu- 
lieribus componitur, & appeilatur Schola 
S.Anibrofii . Vefte talari nigra utuntur fe- 
nes , quam coriacea zona circa tumbos cin- 
gunt , caput quodam rotundo & complana- 
to bireto contegunt : In oblationibus utun- 
tur fuperpelliceo albo, cui caputium con- 
jungitur Grscorum more; cnm illas defe- 
ferunt , ad gradus ufque Altaris procedunt , 
ibique dicunt , Benedicite Pater Reverende ; 
& illis Celebrans , Benedicat te Deus & hoc 
tuum munus, in nomine Patris &c. & mani- 
pulum porrigit , ut illum ofculcntur . An- 
tcqua»! oblationes deferant , fuperpelliceo , 
' & velamine induuntur in Secretario , ubi 
fub clavi talia indumenta fervant. In om- 
nibus publicis fupplicationibus primoFcB- 
miuce procedunt poft Crucem , quam ex il- 
lisjunior pnefert , deinde Viri , & fubmifla 
voce preces recitant , quas cceteri alta voce 
canunt. Redditibus Ecclefiafticis aluntur, 
quos Beneditlina Congregatio annuatim 
folvit ; In iis Populus Mediolanenfis indica- 
tur, Virorum quidem in Viris, Fceminarura 
autem in Foeminis. Hic expofuiraus Virura 
deferentera oblationera Hoftiarum . 

Deillis agit Praful Carolui SettaJa de Ja- 
crific. Mijfa cap.z6. 
LXVIII. 

Hiiomiiii , detti 

DELLA SCOL A DI S.AMBROGIO. 

ERa confuetudine anticametc nellaChic- 
( fa, che cclebrandofi laMelTa nel tem- 
po deirOfTertori.A tanto g!i Huomini,quan- 
to le Donne offerifiero al Sacerdote pane e 
vino, i quali poi confagrati, fi difpenfavano 
a'Fedeli , e S.Agoftino riprende queili , che 
fi accoftavano alla SS. Communione , fenza 
havcrc prima fatta qucfta oblazione : Che 
percio nella Chiefa Ambrofiana ^i ritiene an- 
cora quefto coftume; onde per partedegli 
Huomini due Vecchi ofFerifcono oftie e vi- 
no, e per partc delle Donne,due di efte di et4 
fenile , a quefto eifetto deputate . Sotto que- 
fto numero fi efpone I'iraagine d'un huomo 
delli dicci , da' quali fi compone la Congre- 

fazione di tali Oblatori, e fi chiama, Scuola 
iS.Ambrogio. Quefti nelle FunzioniEc- 
clefiaftiche TcftoBoabito lungonero, come 
i Sacerdoti , cinto con cintura di corame ; In 
capo portano un berrettone tondo fchiaccia- 
to , e fopra la vefte portano la cotta con ca- 
puccio alPufanza grcca . II piii antico di lo- 
ro fi chiama Priore . In tutte le Procefiloni 
vanno uniti dictro la propria Croce , porta- 
ta dal Novizio di elTl ; la Croce e feguitata 
prima dalle Donne , e poi dagli Huomini , e 
precedono il Clero Metropolitano . Vivono 
di rendite Ecclefiaftiche , pagate loro da va- 
rie Abbazie della Religione Bcnedettina . 
Quefto numcro dccennale rapprefenta tutto 
il Popolo Milanefe . Cantatio con voce fom- 
mefla nelle Proceflloni ci6 che cantano gli 
altri . Quando dcTono fare Is oblazioni , fi 
vcftono nella Sagreftia aquilonare, ove han- 
no il loro veftiario , cioe cotta, e capuccio, c 
una tela grande di lino, dettoFanone, che 
loro copre le fpalle, e tutte lc braccia fino al- 
le ginocchia . Dovendo offerire le oblazioni, 
vanno fino alli gradini delI'Altare,e ofTcren- 
dole al Celebrante , dicono , Benedicite Pa- 
ter Reverende ; e il Celebrante rifponde, Bc- 
nedicat Te Deus & hoc tuum munus, in no- 
mine Patris &c. e porge loro a baciare il Ma- 
nipolo . NeJIa prcfente figura fi vede nelP 
atto di portare 1'oblazione dclle Oftic . 

Tutto cib viene rifcrito daMonfig.Carlo Set» 
taJa tratt. deJJa Mefia cap.i6. num.^^. 
CerimoniaJe Jimbrof.foJ.z^i^ iy/eq. 
t ■ Ideni Kir cbLfii obladonc 
Vini et'^cULcz II medej^imo con l'o^erta 
deL Vi/io e dell'^c^U£i 
Jdcni a Ter^o aisus Hjnedcsimo uedutD 
Jiella Schiena I 
Jdeni uz publicis 
^ uplicationibus Lo stcsso nelie publiche 
Frocessioni * 
Eadem muUer cum 
oblalionc .Pcuiis ListessaDcrmcL cheporta 
L' o^rta delFanc Lxxir. 

Miilieres 
SCHOLiE S. AMBROSII. 

SUb numero antccedente indicatum 
cfl CoUegium , quod Mediolani 
cft, & dicitur Schola S. Ambrofiii , 
quae decem Viris , totidcmque Mulie- 
ribus componitur, a quibus in foJem- 
nioribus Sacrificiis porriguntur Epi- 
fcopo celebranti oblationes nominePo- 
puli Mediolanenfis . Hic exponitur 
imago muHeris, vefte induta , qua 
utitur , cum faciendce funt oblatio- 
nes : Nigra illacft, & ad pedes pro- 
du6la , circa lumbos zona coriacea 
prascmfta ; h capite album velamen 
ufque ad genua produCtum dependet , 
fupra quod aiiud nigrum . Binx ex il- 
lis oblationes deferunt ufque ad fcpta 
Presbyterii , ubi Sacerdos eas excipit. 
Seniorem inter eas PrioriiTam vocant , 
& ante omnes poft Crucem in fuppli- 
cationibus publicis procedunt . Hujuf- l 
modi oblationis ritum , quem Ambro- . 
fjana Ecclefia tantum retinuit , origi- | 
nem habuine a Griecis refert Duran- 
dus lib.2. cap.r.num. 45. Fceminas au- 
tem vocari Presbyteres , fed a Latinis 
dici Viduas, & Seniores, Univiras , 
aut Matricurias , idefl Sacerdotali di- 
gnitate infignitas, & unius Viri Vi- 
duas . Imagoexpofita reprefentat una 
cx illis deferentcmoflias offerendas . ■ 

ha Macrus ifi Hierolcx. y.Oblatio. \ *^*^'^'^'^*^'^ LXXII. 

Donne 

DELLA SCUOLA AMBROSIANA. 

"TJ Sfendod dai numcro precedente 
X^ accennato, che in Milano e un 
Collegio , o numero di Perfone de- 
putate per farc le oblazioni di pane, 
e vino a nome del Popolo , quando 
fi celebra Melfa fblenne , conforme al 
rito antico, e quefto effere <:ompofto 
di dieci Huomini , e di dieci Donne, 
qui {\ efpone la figura di quefle con 
Tabito ufato nelle fuJette fagre fun- 
zioni. La vefle di e(fe e nera , cin- 
ta ne* lombi con cintura di corame 
pendente nella parte anteriore . Por- 
tano in capo un velo bianco , caden- 
te dalli lati fino al ginocchio , e fb- 
pra e(fo aggiungono un* altro m*anto 
nero , che tutte le cuopre. Nella ce- 
lebrazione delle Mcffe folenni , due 
di effe fanno le oblazioni , e fi ac- ' 
coftano alli primi cancelli dcl Pref- 
biterio, ove il Celebrante le prende. 
La piu vecchia ha il nome di Prio- 
reffa , e nelle Proceflioni intervengo- 
no doppo la propria Croce . Quefla 
funzione , che unicamente fi ritiene 
nella Chiefa Ambrofiana (diceilDu- 
randolib.2. cap.i. nu. 45^. havere havu- 
ta l'origine dal Rito Greco , c le 
Donne chiamarfi con voci , fignincanti 
Sacerdoteffe , e Vcdove di vn folo 
Marito) . L'imaginc efpofla ^apprefen- 
ta una di effe coa 1* oblazioQc del- 
le Oftie . 

Vsdi ilMacYi v. Ohhtto ► I 
3ade7n cum obladonc Xa Jftedesuna con Ibffertti 
deLVino e delVyiccjjucL 
Badem cl ter^o uisa Za mede<^ima ueduta 
nella Schiena 
Jiadeni in publicis 
SupplicationihiLS la jncdesima nelle 
pubiiche Processioni w^. M ;.^- *=w^ - • »^ 


vr v